Saturday, January 20, 2018   
 

 

 

ЕРАЗМУС+  

Конкурс мобилност 2017/2018

СПИСОК - БИЛАТЕРАЛНИ ДОГОВОРИ ЕРАЗМУС+

 

проф. д-р Маја Бојаџиевска, продекан за наука и меѓународна соработка
maja.bojadjievska@flf.ukim.edu.mk, ++389 (0)2 32 40 401  

проф. д-р Руска Ивановска, академски координатор за ЕРАЗМУС+
 rivanovska@gmail.com, ++389 (0)2 32 40 413  
 
 
м-р Андријана Павлова, административен координатор за ЕРАЗМУС+
 a.pavlova@flf.ukim.edu.mk, ++389 (0)2 32 40 401  

Договори