Saturday, March 24, 2018   
 

 

 

   

На Универзитетот е формиран студентски правобранител заради заштита на правата на студентите. Студентскиот правобранител работи врз основа на Статутот на Универзитетот и Правилникот за студентски правобранител и постапува по барање на студентот доколку е повредено некое право од лицата вклучени во наставно-образовниот процес, од страна на факултетот или универзитетската администрација. Во периодот 2009/2011 г., за Студентски правобранител е избран Никола Главинче.

 

            WEB: http://spukm.org.mk/mk/studentski_pravobranitel

            КОНТАКТ: st_pravobranitel@ukim.edu.mk

                                Моб. 072 30 20 20