Wednesday, February 21, 2018   
 

 

 

   

ПОЧИТУВАНИ СТУДЕНТИ,

Согласно измените на Законот за административни такси Ве известуваме дека од 01.01.2011 година административните такси во вид на вредносници (таксени марки) се укинуваат и износот на административна такса во висина од 50,00 денари треба да се уплати на уплатница.

ОБРАЗЕЦ ПП 50 

Административна такса во вредносница согласно измените на законот за администативни такси од 01.01.2011 година се укинува.Од 01.01.2011 година административна такса во висина од 50 денари се уплатува согласно овој пример:

 

 


    

   Полињата  означени со ХХХ се пополнуваат со ознаката на општината во која има адреса уплатувачот на таксата (студентот)

Важна напомена:
Личните податоци на уплатницата ПП 50 (име, презиме, адреса на живеење и ЕМБГ), задолжително да бидат од студентот што го поднесува образецот што подлежи на административна такса.

                                                   
УПЛАТНИЦИТЕ ТРЕБА ДА БИДАТ ТОЧНО ПОПОЛНЕТИ, БИДЕЈЌИ ВО
СПРОТИВНО УПЛАТИТЕ НЕМА ДА БИДАТ ПРИЗНАТИ.

 

СПИСОК НА ОПШТИНИ СО ОЗНАКИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 


Ред.бр. 

Назив на општината

Ознака на општината

1

Арачиново

101

2

Берово

102

3

Битола

103

4

Богданци

104

5

Боговиње

105

6

Босилово

106

7

Брвеница

107

8

Валандово

108

9

Василево

109

10

Вевчани

110

11

Велес

111

12

Виница

112

13

Вранештица

113

14

Врепчиште

114

15

Гевгелија

115

16

Гостивар

116

17

Градско

117

18

Дебар

118

19

Дебарца

119

20

Делчево

120

21

Демир Капија

121

22

Демир Хисар

122

23

Дојран

123

24

Долнени

124

25

Другово

125

26

Желино

126

27

Зајас

127

28

Зелениково

128

29

Зрновци

129

30

Илинден

130

31

Јегуновце

131

32

Кавадарци

132

33

Карбинци

133

34

Кичево

134

35

Конче

135

36

Кочани

136

37

Кратово

137

38

Крива Паланка

138

39

Кривогаштани

139

40

Крушево

140

41

Куманово

141

42

Липково

142

43

Лозово

143

44

Маврово и Ростуше

144

45

Македонки Брод

145

46

Македонска Каменица

146

47

Могила

147

48

Неготино

148

49

Новаци

149

50

Ново Село

150

51

Осломеј

151

52

Охрид

152

53

Петровец

153

54

Пехчево

154

55

Пласница

155

56

Прилеп

156

57

Пробиштип

157

58

Радовиш

158

59

Ранковце

159

60

Ресен

160

61

Росоман

161

62

Старо Нагоричане

162

63

Свети Николе

163

64

Сопиште

164

65

Струга

165

66

Струмица

166

67

Студеничани

167

68

Теарце

168

69

Тетово

169

70

Центар Жупа

170

71

Чашка

171

72

Чешиново и Облешево

172

73

Чучер Сандево

173

74

 Штип

174

75

Аеродром

175

76

Бутел

176

77

Гази Баба

177

78

Ѓорче Петров

178

79

Карпош

179

80

Кисела Вода

180

81

Сарај

181

82

Центар

182

83

Чаир

183

84

Шуто Оризари

184

85

Град Скопје

185