Тестот по македонски јазик како странски јазик – ТЕМАК се изведува на почетно, средно и напреднато рамниште.

 им е наменет на говорителите на кои македонскиот им е странски јазик, а кои сакаат да се здобијат со официјален сертификат за степенот на познавање на македонскиот јазик.

е оформен во согласност со стандардите претставени во Заедничката европска рамка за референтност на јазиците поставена од Советот на Европа во 2001 година. Во таа рамка ТЕМАК за почетно рамниште најблиску му соодветствува на рамништето А1, Темак за средно рамниште најблиску му соодветствува на рамништето Б1, а ТЕМАК за напреднато рамниште најблиску му соодветствува на рамништето Ц1. Положувањето на овој тест му овозможува на кандидатот да добие релевантен документ кој го определува степенот на неговото јазично знаење и официјално го сертифицира.

ТЕМАК опфаќа тестирање на општите јазични познавања на кандидатот во контекст на сите четири јазични вештини, и тоа:
– слушање (разбирање на говорен текст);
– читање (разбирање на пишан текст);
– пишување;
– зборување.