Испитна сесија – мај/ јуни 2018

КАТЕДРА ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ИСПИТНА СЕСИЈА МАЈ-ЈУНИ 2018

ПРВА ДЕКАДА МАЈ  (испити од НЕПАРНИ семестри): 16 – 31 мај 2018

Предмети Ден Час Прост.
I година
Современ англиски јазик 1 21.05. 10.00-13.00 A1
Граматика на САЈ – Морфологија 1 (д-р М. Јанева) 16.05. 08.00-11.00 А3
Англиска книжевност 1 и 2 (поезија) (д-р З. Анчевски) 18.05. 08.00-11.00 А3
Британска цивилизација (д-р Е. Георгиевска) 29.05. 10.00-12.00 П4
Лексички категории (д-р Ј. Лазаревска) 22.05. 10.00-12.00 A1
Утопии и антиутопии (д-р К. Малеска) 28.05. 10.00-12.00 П4
II година
Современ англиски јазик 3 18.05. 11.00-14.00 A3
Граматика на САЈ – Фонетика 1 (д-р А. Киркова) 17.05. 08.00-10.00 А3
Англиска книжевност 3  (роман) (д-р С. Витанова) 23.05. 12.00-15.00 A3
Контрастивна анализа 1 (д-р З. Мургоски) 30.05. 10.00-14.00 А3
Американски расказ 1 (д-р Р. Бужаровска) 21.05. 13.00-16.00 A1
Теорија на преведување и толкување 1 (д-р М. Дамјаноски) 15.05. 10.00-12.00 библ.
Деловна англиска комуникација (д-р Б. Наумоска) 21.05. 08.00-10.00 A2
III година
Современ англиски јазик 5 16.05. 11.00-14.00 A3
Лексикологија 1 (д-р Ј. Лазаревска) 22.05. 10.00-12.00 A1
Англиска книжевност 5 (поезија) (д-р З. Анчевски) 18.05. 08.00-11.00 А3
Психолингвистика (д-р З. Трајкова) 17.05. 10.30-12.00 П4
Методика на наст. по анг. ј. 1 – теорија (д-р А. Николовска) 23.05. 10.45-11.45 A3
Семантика (д-р Б. Наумоска) 21.05. 08.00-10.00 A2
Преведување од англ. на мак. јазик  и обратно 1 (д-р Р. Бужаровска) 19.05. 14.00-17.00 online
Конференциско толкување 1 (Консекутивно толкување ) (д-р Е. Георгиевска) 29.05. 12.00 П4
Конференциско толкување 1 (Симултано толкување) (м-р Ј. Божиновски) 15.05. 11.00 Л4
IV година
Современ англиски јазик 7 21.05. 08.00-11.00 A2
Синтакса 1 (д-р Е. Бужаровска) 16.05. 14.00-16.00 A3
Англиска книжевност 7 (д-р Р. Кошка) 17.05. 10.00-13.00 А3
Методика на наст. по анг. ј. 3  – практика (д-р А. Николовска) 23.05. 10.45-11.45 A3
Стратегии на учење (д-р Е. Ончевска) 18.05. 08.00-10.00 П7
Американска книжевност 1 (д-р Р. Бужаровска) 21.05. 13.00-16.00 A1
Преведување од англ. на мак. јазик и обратно 3 (д-р Р. Бужаровска) 19.05. 14.00-17.00 online
Конференциско толкување 3 (Консекутивно толкување ) (д-р С. Витанова) 31.05. 12.30 библ.
Конференциско толкување 3 (Симултано толкување) (д-р М. Дамјаноски) 15.05. 11.00 Л4
Прагматика 1 (д-р Е. Бужаровска) 16.05. 14.00-16.00 A3

 

КАТЕДРА ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ИСПИТНА СЕСИЈА МАЈ-ЈУНИ 2018

ВТОРА ДЕКАДА – ЈУНИ (испити од ПАРНИ семестри): 01 – 15 јуни 2018

Предмети Ден Час Прост.
I година
Современ англиски јазик 2 08.06. 12.00-15.00 А3
Граматика на САЈ – Морфологија 2 (д-р М. Јанева) 06.06. 08.00-11.00 А3
Англиска книжевност 1 и 2 (драма) (д-р Р. Кошка) 07.06. 10.00-13.00 А3
Американска цивилизација (д-р Е. Бужаровска) 13.06. 10.00-12.00 А3
Граматички категории (д-р Ј. Лазаревска) 04.06. 10.00-12.00 А1
Еден американски автор: специјална студија (д-р К. Малеска) 01.06. 11.00-13.00 П4
II година
Современ англиски јазик 4 14.06. 09.00-12.00 A3
Граматика на САЈ – Фонетика 2 (д-р А. Киркова) 07.06. 08.00-10.00 А3
Англиска книжевност 4 (поезија) (д-р З. Анчевски) 01.06. 08.00-11.00 А3
Контрастивна анализа 2 (д-р З. Мургоски) 30.05. 10.00-14.00 А3
Американски расказ 2 (д-р Р. Бужаровска) 11.06. 12.00-15.00 А1
Теорија на преведување и толкување 2 (д-р М. Дамјаноски) 31.05. 10.00-12.00 библ.
Вовед во применета лингвистика (д-р М. Беќар) 12.06. 10.00-12.00 П4
Интеркултуролошка комуникација (д-р Е. Георгиевска) 29.05. 13.00-15.00 П4
III година
Современ англиски јазик 6 06.06. 11.00-14.00 А3
Лексикологија 2 (д-р Ј. Лазаревска) 07.06. 13.00-15.00 А3
Англиска книжевност 6 (роман) (д-р С. Витанова) 31.05. 12.00-15.00 А3
Социолингвистика (д-р З. Трајкова) 13.06. 10.00-12.00 П4
Зборообразување на современ англ. јаз. (д-р Б. Наумоска) 01.06. 08.00-11.00 А1
Методика на наст. по анг. ј. 2 – теориј (д-р А. Николовска) 08.06. 10.00-12.00 А3
Преведување од англ. на мак. јазик  и обратно 2 (д-р Р. Бужаровска) 02.06. 14.00-17.00 online
Интеркултуролошка комуникација (д-р Е. Георгиевска) 29.05. 13.00-15.00 П4
Конференциско толкување 2 (Консекутивно толкување ) (д-р Е. Георгиевска) 29.05. 12.00 П4
Конференциско толкување 2 (Симултано толкување) (д-р М. Дамјаноски) 31.05. 11.00 Л4
IV година
Современ англиски јазик 8 01.06. 08.00-11.00 А1
Синтакса 2 (д-р Е. Бужаровска) 13.06. 10.00-12.00 А3
Англиска книжевност 8 (д-р Р. Кошка) 07.06. 10.00-13.00 А3
Методика 4 (д-р А. Николовска) 08.06. 10.00-12.00 А3
Следење и оценување (д-р Е. Ончевска) 04.06. 09.00-11.00 П4
Американска книжевност 2 (д-р Р. Бужаровска) 11.06. 12.00-15.00 А1
Преведување од англ. на мак. јазик и обратно 4 ( д-р Р. Бужаровска) 02.06. 14.00-17.00 online
Конференциско толкување 4 (Консекутивно толкување ) (д-р С. Витанова) 31.05. 12.00-15.00 А3
Конференциско толкување 4 (Симултано толкување) (д-р М. Дамјаноски) 31.05. 11.00 Л4

 

Испити по предметот Психологија во сесиите во јуни и август кај Б. Блажевска

Термини за испити на Студенти – Испитни сесии

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2018

д-р Марија Јанева вторник 11.30-12.30

marijajaneva@t-home.mk

д-р Зозе Мургоски среда / петок 13.00-14.00

zoze.murgoski@gmail.com

д-р Елени Бужаровска вторник 14.30-15.30

elenibuzarovska@t-home.mk

д-р Зоран Анчевски вторник 11.30-12.30

zanchevski@gmail.com

д-р Рајна Кошка четврток 14.50-15.50

arielle_mk@yahoo.com

д-р Анжела Николовска петок 11.30-12.30

anzela12@gmail.com

д-р Јованка Лазаревска петок 11.30-12.30

jovanka@ukim.edu.mk

д-р Соња Витанова-Стрезова понеделник 13.00-14.00

sonjav.strezova@yahoo.co.uk

д-р Емилија Георгиевска четврток 13.30-14.30

emilija_geo@yahoo.com

д-р Калина Малеска-Гегај четврток 13.30-14.30

kalina.maleska@flf.ukim.edu.mk

д-р Анастазија Киркова вторник 13.00-14.00

akirkova@t-home.mk

д-р Милан Дамјаноски петок 11.30-12.30

mdamjan@yahoo.com

д-р Румена Бужаровска понеделник 13.30-14.30

rumena.buzarovska@flf.ukim.edu.mk

д-р Билјана Наумоска- Саракинска петок

 

09.45-10.45

biljananaumoska@yahoo.com

д-р Мира Беќар понеделник

 

11.30-13.00

m.bekar@flf.ukim.edu.mk

м-р Марија Маџар-Рибар среда 13.00-14.00

marijamadzar@yahoo.com

д-р Наташа Стојановска  

n.stojanovska@flf.ukim.edumk

д-р Елена Ончевска-Ејгер  

elena.oncevska@flf.ukim.edu.mk

д-р Зорица Трајкова  четврток 13.30-14.30

trajkova_zorica@flf.ukim.edu.mk

д-р Мери Лазаревска понеделник 10.30-11.15

mlazarevska@gmail.com

Кејт Бергам вторник 11.30-12.30

katebregum@ou.edu

м-р Анета Наумоска четврток 11.15-12.15

aneta.naum@flf.ukim.edu.mk

Документите се преземаат од менито Студенти – Дипломски труд

До студентите од 3 и 4 година – наставна насока:
Се известуваат студентите дека испитот по Методика 1 и 3 наместо во 10.00ч ќе започне во 10.45-11.45 на 23.05.2018 во А3.
До студентите од 2 година:

Се дозволува дополнителен термин за полагање за студентите кои не дојдоа на писмениот испит по Фонетика 1 на 17.05.2018 поради забуна со термините.

Новиот термин за полагање е 22.05.2018 во 10.00 во А1 (во терминот за Лексикологија 1).

Се молат студентите да дојдат или да се јават во англиската библиотека да се запишат на посебен список

До студентите од 3 година:
Списоците за присуство на предавањата и вежбите по предметот Лексикологија 2 можете да ги најдете ТУКА.
До студентите од 1 година: 
Резултатите од колоквиумот по предметот Еден американски автор можете да ги најдете ТУКА.

До студентите од 2 година – наставна насока:

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Психологија во испитната сесија мај/јуни ќе се одржи на 06.06.2018 во 14.00ч во елкторнската лабораторија.

Испитот по Психологија во испитната сесија август/септември ќе се одржи на 24.08.2018 во 12.00ч во електронската лабораторија.