Испитна сесија – јануари / февруари 2019

  

КАТЕДРА ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЈАНУАРИ 2019

ПРВА ДЕКАДА – ЈАНУАРИ (испити од ПАРНИ семестри): 14.01. – 31.01.2019

Предмети Професор Ден Час Прост.
I година
Современ англиски јазик 2 14.01. 10.00-13.00 А1
Граматика на САЈ – Морфологија 2 (д-р Ј. Лазаревска/А. Киркова) 23.01. 08.00-10.00 А3
Англиска книжевност 1 (поезија) (д-р З. Анчевски) 16.01. 10.00-13.00 A3
Англиска книжевност 2 (поезија) (д-р З. Анчевски) 16.01. 10.00-13.00 A3
Американска цивилизација (д-р Е. Бужаровска) 30.01. 10.00-12.00 А3
Граматички категории (д-р Ј. Лазаревска) 17.01. 10.00-12.00 A3
Еден американски автор: специјална студија (д-р К. Малеска) 31.01. 10.00-12.00 A3
II година
Современ англиски јазик 4 30.01. 13.00-17.00 A3
Граматика на САЈ – Фонетика 2 (д-р А. Киркова) 24.01. 08.00-10.00 А3
Англиска книжевност 4  (поезија) (д-р З. Анчевски) 16.01. 10.00-13.00 A3
Контрастивна анализа 2 (д-р М. Беќар) 08.02. 13.00-15.00 A3
Американски расказ 2 (д-р Р. Бужаровска) 17.01. 12.00-15.00 A1
Теорија на преведување и толкување 2 (д-р М. Дамјаноски) 25.01. 12.00-14.00 англ. б.
Вовед во применета лингвистика (д-р М. Беќар) 18.01. 10.00-12.00 A3
III година
Современ англиски јазик 6 18.01. 10.00-13.00 A3
Граматика на САЈ  – Лексикологија 2 (д-р Ј. Лазаревска) 17.01. 10.00-12.00 A3
Англиска книжевност 6 (роман) (д-р С. Витанова-Стрезова) 25.01. 14.00-17.00 A3
Методика на наст. по анг. ј. 2 – теорија (д-р А. Николовска) 23.01. 10.00-12.00 А3
Социолингвистика (д-р З. Трајкова) 30.01. 13.00-15.00 A3
Зборообразување на современ англиски јазик (д-р Б. Наумоска-Саракинска) 14.01. 10.00-12.00 A1
Интеркултуролошка комуникација (д-р Е. Георгиевска) 04.02. 10.00-12.00 П4
Преведување од англ. на мак. јазик  и обратно 2 (д-р Р. Бужаровска) 11.02. 12.00-15.00 англ. библ.
Консекутивно толкување 2 (д-р Е. Георгиевска) 04.02. 12.30 П4
Симултано толкување 2 (д-р М. Дамјаноски) 25.01. 13.00-14.00 Л4
IV година
Современ англиски јазик 8 14.01. 10.00-13.00 A1
Граматика на САЈ  – Синтакса 2 (д-р Е. Бужаровска) 30.01. 10.00-12.00 А3
Англиска книжевност 8 (д-р Р. Кошка) 24.01. 10.00-13.00 А3
Методика на наст. по анг. ј. 4 -практика (д-р А. Николовска) 23.01. 10.00-12.00 А3
Следење и оценување (д-р Е. Ончевска Агер) 13.02. 10.00-12.00 A1
Американска книжевност 2 (д-р Р. Бужаровска) 17.01. 12.00-15.00 A1
Преведување од англ. на мак. јазик и обратно 4 (д-р Р. Бужаровска) 11.02. 12.00-15.00 англ. библ.
Консекутивно толкување 4 (д-р С. Витанова-Стрезова) 01.02. 16.00 Л4
Симултано толкување 4 (д-р М. Дамјаноски) 31.01. 10.00-12.00 Л4

 

КАТЕДРА ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ФЕВРУАРИ 2019

ВТОРА ДЕКАДА – ФЕВРУАРИ (испити од НЕПАРНИ семестри): 01.02. – 15.02.2019

Предмети Професор Ден Час Прост.
I година
Современ англиски јазик 1 01.02. 10.00-13.00 А3
Граматика на САЈ – Морфологија 1 (д-р Ј. Лазаревска/А. Киркова) 06.02. 08.00-11.00 А3
Англиска книжевност 1 (драма) (д-р Р. Кошка) 08.02. 10.00-13.00 А3
Англиска книжевност 2 (драма) (д-р Р. Кошка) 08.02. 10.00-13.00 А3
Британска цивилизација (д-р Е. Георгиевска) 04.02. 10.00-12.00 П4
Утопии и антиутопии/дистопии (д-р К. Малеска) 13.02. 10.00-12.00 A1
II година
Современ англиски јазик 3 31.01. 13.00-17.00 A3
Граматика на САЈ – Фонетика 1 (д-р А. Киркова) 07.02. 08.00-10.00 А3
Англиска книжевност 3 (роман) (д-р С. Витанова-Стрезова) 01.02. 16.00-19.00 A3
Контрастивна анализа 1 (д-р М. Беќар) 08.02. 13.00-15.00 A3
Теорија на преведување и толкување 1 (д-р М. Дамјаноски) 15.02. 12.00-14.00 англ. б.
Америка и нејзините народи (д-р К. Малеска)
Деловна англиска комуникација и кор. (д-р Б. Наумоска-Саракинска) 14.02. 09.00-11.00 A3
III година
Современ англиски јазик 5 08.02. 13.00-17.00 A3
Граматика на САЈ – Лексикологија 1 (д-р Ј. Лазаревска) 07.02. 10.00-12.00 A3
Англиска книжевност 5 (поезија) (д-р З. Анчевски) 31.01. 10.00-13.00 A3
Методика на наст. по анг. ј. 1 – теорија (д-р А. Николовска) 06.02. 11.00-13.00 А3
Психолингвистика (д-р З. Трајкова) 01.02. 11.00-13.00 A1
Семантика (д-р Б. Наумоска-Саракинска) 14.02. 09.00-11.00 A3
Преведување од англ. на мак. јазик  и обратно 1 (д-р Р. Бужаровска) 12.02. 12.00-15.00 англ. библ.
Консекутивно толкување 1 (д-р Е. Георгиевска) 04.02. 12.30 П4
Симултано толкување 1 (м-р Ј. Божиновски)
IV година
Современ англиски јазик 7 15.02. 08.00-12.00 A3
Граматика на САЈ  – Синтакса 1 (д-р Е. Бужаровска) 01.02. 13.00-15.00 А3
Англиска книжевност 7 (д-р Р. Кошка) 08.02. 10.00-13.00 А3
Методика на наст. по анг. ј. 3 -практика (д-р А. Николовска) 06.02. 11.00-13.00 А3
Американска книжевност 1 (д-р Р. Бужаровска) 05.02. 12.00-15.00 A1
Преведување од англ. на мак. јазик и обратно 3 (д-р Р. Бужаровска) 12.02. 12.00-15.00 англ. библ.
Консекутивно толкување 3 (д-р С. Витанова-Стрезова) 01.02. 16.00 Л4
Симултано толкување 3 (д-р М. Дамјаноски) 15.02. 11.00 Л4
Академско пишување (д-р М. Беќар)
Прагматика 1 (д-р Е. Бужаровска) 30.01. 10.00-12.00 А3

Испитна сесија јануари/февруари 2019

АК 1 (поезија)

АК 2 (драма)

АК 2 (поезија)

АК 4 – комплетни

АК 6

АК 8

Американска книжевност 1

Американска книжевност 2 и Американски расказ 2

Американска цивилизација

Британска цивилизција

Вовед во применета лингвистика

Граматички категории

Еден американски автор

Зборообразување на САЈ

Лексикологија 2

Методика 1

Методика 2

Методика 3

Методика 2 за студентите кои полагаа условно

Методика 4 – практика

Морфологија 2

Прагматика

Психолингвистика – комплетни

САЈ 1 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 1 кај А. Наумоска

САЈ 2 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај И. Дуцкиноска

САЈ 3 – writing- гр 3

САЈ 3 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај М. Беќар

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 6 кај М. Беќар

САЈ 8

Синтакса 1 – ревидирани

Синтакса 2

Социолингвистика

Теорија на превод и толкување 1

Утопии и дистопии – јануари 2019

Фонтика 2

Испитна сесија август/септември 2018

АК 1 (драма)

АК 1 (поезија)

АК 2 (драма)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4

АК 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска цивилизација

Американски расказ 1 и Американска книжевност 1

Американска книжевност 2 и Американски расказ 2

Британска цивилизација

Граматички категории

Еден американски автор

Зборообразување на САЈ

Интеркултуролошка комуникација

Лексикологија 1

Лексикологија 2

Лексички категории

Методика 1

Методика 2

Методика 3

Методика 4

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Психолингвистика

САЈ 1 кај А. Наумоска

САЈ 1 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 2 кај А. Наумоска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај М. Беќар

САЈ 3 кај Н. Стојановска- Илиевска

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај М. Беќар

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 5 кај М. Маџар

САЈ 6 кај М. Маџар

САЈ 7

САЈ 8

Синтакса 1

Синтакса 2

Следење и оценување

Социолингвистика

Стратегии на учење

Фонетика 1

Фонетика 2

Испитна сесија мај/јуни 2018

АК 1 (драма)

АК 2 (драма)

АК 1 (поезија)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4

АК 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска книжевност 1 и Американски расказ 1

Американска книжевност 2 и Американски расказ 2

Американска цивилизација – предсесија

Американска цивилизација – сесија

Британска цивилизацја

Вовед во применета лингвистика

Граматички категории

Еден американски автор

Зборообразување на САЈ

Интеркултуролошка комуникација

Лексикологија 1

Лексикологија 2

Лексички категории

Методика 1

Методика 2 – предсесија

Методика 2 – јуни

Методика 3

Методика 4

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Психолингвистика

САЈ 2 кај А. Наумоска

САЈ 1 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 1 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 2 кај Н. Стојановска-Илиевска – комплетни

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска – комплетни

САЈ 3 кај М. Беќар

САЈ 4 кај М.Беќар

САЈ 5 кај М. Маџар

САЈ 6 кај М. Маџар – прв дел

САЈ 6 кај М. Маџар – втор дел

САЈ 6 кај М. Маџар – трет дел

САЈ 7

САЈ 8

Следење и оценување

Социолингвистика – финални

Стратегии на учење

Теорија на превод 2

Утопии и антиутопии

Фонетика 1

Фонетика 2

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР 2018

д-р Елени Бужаровска вторник

10.30-12.00

elenibuzarovska@t-home.mk

д-р Зоран Анчевски четврток

12.30-14.00

zanchevski@gmail.com

д-р Рајна Кошка понеделник

14.00-15.00

arielle_mk@yahoo.com

д-р Анжела Николовска петок

10.30-11.30

anzela12@gmail.com

д-р Јованка Лазаревска-Станчевска вторник

11.00-12.00

jovanka@ukim.edu.mk

д-р Соња Витанова-Стрезова понеделник

12.00-13.00

sonjav.strezova@yahoo.co.uk

д-р Емилија Георгиевска среда

14.00-15.00

emilija_geo@yahoo.com

д-р Калина Малеска понеделник

11.00-12.00

kalina.maleska@flf.ukim.edu.mk

д-р Анастазија Киркова

понеделник

среда

 

10.30-11.00

12.00-12.30

akirkova@flf.ukim.edu.mk

д-р Милан Дамјаноски понеделник

12.00-13.00

mdamjan@yahoo.com

д-р Румена Бужаровска rumena.buzarovska@flf.ukim.edu.mk
д-р Билјана Наумоска- Саракинска biljananaumoska@yahoo.com
д-р Мира Беќар четврток

11.00-12.00

m.bekar@flf.ukim.edu.mk

д-р Наташа Стојановска

 

n.stojanovska@flf.ukim.edu.mk

д-р Елена Ончевска-Ејгер отсуство
д-р Зорица Трајкова

понеделник

четврток

 

10.30-11.00

13.00-13.30

trajkova_zorica@flf.ukim.edu.mk

д-р Мери Лазаревска вторник

12.30-14.00

mlazarevska@gmail.com

Алиса  Брејди

понеделник

четврток

 

14.00-15.30

11.00-12.30

alyssambrady0@gmail.com

д-р Анета Наумоска

понеделник

четврток

 

09.30-10.30

09.30-10.30

aneta.naum@flf.ukim.edu.mk

Документите се преземаат од менито Студенти – Дипломски труд

До студентите од 1 и 2 година:
Се известуваат студентите дека наставата по предметите Морфологија 2 и Фонетика 2 ќе започне од понеделник, 25.02. според распоредот за часови.
——————————————————————————————————————————————————————————
До студентите кои полагаа Методика 1:
Се известуваат студентите дека увидот и внесувањето оценки од испитот Методика 1 се префрла за петок, 22.02. од 10.30ч.
————————————————————————————————————————————————————————–
До студентите кои полагаа САЈ 3 кај З. Трајкова:
Се известуваат студентите дека усниот испит по САЈ 3 кај З. Трајкова ќе се одржи во понеделник, 18.02. од 10.30ч.
———————————————————————————————————————————————————————-
До сите студенти:
Се известуваат студентите дека листата на активни изборни предемети по семестри за сите години можат да ја најдат ТУКА.
——————————————————————————————————————————————————————
До сите студенти:
Се известуваат сите студенти дека на нашата интернет страна се објавени распоредите по години за летниот семестар 2019г. Студентите да ги проверат распоредите за соодветната година, бидејќи има измени во однос на распоредот од претходниот семестар.
———————————————————————————————————————————————————————————–
До студентите од 1 година:
Конечните резултати од двата колоквиуми по Британска цивилизација можете да ги најдете ТУКА.
Земањето оценки по предметот се поместува за 19.02.2019. Индексите да се остават во библиотеката во 10.00ч, а ќе можат да се подигнат во 13.00ч во библиотеката.
————————————————————————————————————————————————-

До сите студенти:

Се молат сите студенти да го почитуваат распоредот на часови кои се одржуваат во библиотеката. Оваа година библиотеката е максимално растеретена од часови и за сите потреби користете ги празните термини. Нив ги има доволно во текот на неделата за позајмување книги. Имајте почит кон колегите кои имаат час во библитеката и дозволете наставата да се одвива непречено без постојани влегувања.
Ви благодариме.
——————————————————————————————————-

The Department of English Language and Literature at Blaze Koneski Faculty of Philology, Ss Cyril and Methodius University – Skopje, Macedonia, is pleased to announce the upcoming international conference titled “English Studies at the Interface of Disciplines: Research and Practice”, to be held 21 – 23 March 2019 at the Department of English Language and Literature.