Испитна сесија – мај / јуни 2019

 

Испитна сесија јануари/февруари 2019

АК 1 (драма)

АК 1 (поезија)

АК 2 (драма)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4 – комплетни

AK 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска книжевност 1

Американска книжевност 2 и Американски расказ 2

Американска цивилизација

Британска цивилизција

Вовед во применета лингвистика

Граматички категории

Деловна англиска комуникација и кореспонденција

Еден американски автор

Зборообразување на САЈ

Контрастивна анализа 1

Контрастивна анализа 2

Лексикологија 1

Лексикологија 2

Методика 1

Методика 2

Методика 3

Методика 2 за студентите кои полагаа условно

Методика 4 – практика

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Преведување од англиски на македонски и обратно 1, 2, 3, 4

Психолингвистика – комплетни

САЈ 1 кај М. Лазаревска

САЈ 1 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 1 кај А. Наумоска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај И. Дуцкиноска

САЈ 3 – writing- гр 3

САЈ 3 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај М. Беќар

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 5-испит дел 1 – кај М.Беќар

САЈ 5 испит дел 2 – кај М.Беќар

САЈ 6 кај М. Беќар

САЈ 7

САЈ 8

Семантика

Синтакса 1 – ревидирани

Синтакса 2

Следење и оценување

Социолингвистика

Теорија на превод и толкување 1

Утопии дистопии

Фонетика 1

Фонетика 2

Испитна сесија август/септември 2018

АК 1 (драма)

АК 1 (поезија)

АК 2 (драма)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4

АК 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска цивилизација

Американски расказ 1 и Американска книжевност 1

Американска книжевност 2 и Американски расказ 2

Британска цивилизација

Граматички категории

Еден американски автор

Зборообразување на САЈ

Интеркултуролошка комуникација

Лексикологија 1

Лексикологија 2

Лексички категории

Методика 1

Методика 2

Методика 3

Методика 4

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Психолингвистика

САЈ 1 кај А. Наумоска

САЈ 1 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 2 кај А. Наумоска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај М. Беќар

САЈ 3 кај Н. Стојановска- Илиевска

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај М. Беќар

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 5 кај М. Маџар

САЈ 6 кај М. Маџар

САЈ 7

САЈ 8

Синтакса 1

Синтакса 2

Следење и оценување

Социолингвистика

Стратегии на учење

Фонетика 1

Фонетика 2

Испитна сесија мај/јуни 2018

АК 1 (драма)

АК 2 (драма)

АК 1 (поезија)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4

АК 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска книжевност 1 и Американски расказ 1

Американска книжевност 2 и Американски расказ 2

Американска цивилизација – предсесија

Американска цивилизација – сесија

Британска цивилизацја

Вовед во применета лингвистика

Граматички категории

Еден американски автор

Зборообразување на САЈ

Интеркултуролошка комуникација

Лексикологија 1

Лексикологија 2

Лексички категории

Методика 1

Методика 2 – предсесија

Методика 2 – јуни

Методика 3

Методика 4

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Психолингвистика

САЈ 2 кај А. Наумоска

САЈ 1 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 1 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 2 кај Н. Стојановска-Илиевска – комплетни

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска – комплетни

САЈ 3 кај М. Беќар

САЈ 4 кај М.Беќар

САЈ 5 кај М. Маџар

САЈ 6 кај М. Маџар – прв дел

САЈ 6 кај М. Маџар – втор дел

САЈ 6 кај М. Маџар – трет дел

САЈ 7

САЈ 8

Следење и оценување

Социолингвистика – финални

Стратегии на учење

Теорија на превод 2

Утопии и антиутопии

Фонетика 1

Фонетика 2

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2019

д-р Елени Бужаровска вторник

10.30-12.00

elenibuzarovska@t-home.mk

д-р Зоран Анчевски среда

12.00-13.00

zanchevski@gmail.com

д-р Рајна Кошка понеделник

14.00-15.00

arielle_mk@yahoo.com

д-р Анжела Николовска петок

10.30-11.30

anzela12@gmail.com

д-р Јованка Лазаревска-Станчевска вторник

11.00-12.00

jovanka@ukim.edu.mk

д-р Соња Витанова-Стрезова вторник

12.30-13.30

sonjav.strezova@yahoo.co.uk

д-р Емилија Георгиевска среда

14.00-15.00

emilija_geo@yahoo.com

д-р Калина Малеска четврток

09.30-10.30

kalina.maleska@flf.ukim.edu.mk

д-р Анастазија Киркова среда

12.15-13.30

akirkova@flf.ukim.edu.mk

д-р Милан Дамјаноски четврток

13.30-14.30

mdamjan@yahoo.com

д-р Румена Бужаровска

 

rumena.buzarovska@flf.ukim.edu.mk

д-р Билјана Наумоска- Саракинска понеделник

10.30-11.30

biljananaumoska@yahoo.com

д-р Мира Беќар четврток

11.00-12.00

m.bekar@flf.ukim.edu.mk

д-р Наташа Стојановска-Илиевска

 

n.stojanovska@flf.ukim.edu.mk

д-р Елена Ончевска Агер отсуство
д-р Зорица Трајкова

понеделник

четврток

 

10.30-11.00

13.00-13.30

trajkova_zorica@flf.ukim.edu.mk

д-р Мери Лазаревска вторник

12.30-14.00

mlazarevska@gmail.com

Алиса Брејди среда

09.00-10.30

alyssambrady0@gmail.com

д-р Анета Наумоска среда

 

15.00-16.00

aneta.naum@flf.ukim.edu.mk

Документите се преземаат од менито Студенти – Дипломски труд

До сите студентите:

We are Student organization iTHEom from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Split, Croatia, and we are organizing a student conference called the Fourth International Symposium of Students of English, Croatian and Italian Studies: Will the Centre Hold? which will take place from 10th to 12th October at the Split University Library.

We always strive to be innovative and relevant so we are inviting students to analyze how burning issues of the day such as sexual harassment, power asymmetries, racism, ecological issues, hybrid identities, religious freedoms, capitalism are represented in contemporary art and in the media.

Attached you will find the full text of the Call for Papers for the Symposium.

——————————————————————————————————————————————————————-

До студентите од 3 година:

Резултатите од првиот колоквиум по САЈ 6 кај М. Беќар можете да ги најдете ТУКА.
—————————————————————————————————————————————————————————–
До студентите од 4 година гр. 1:
Се известуваат студентите дека на 22.04. (понеделник) вежбите по АК 8 нема да се одржат заради службени обврски на проф. Р. Кошка. Исто така и консултациите од 14.00-15.00 нема да се одржат.
—————————————————————————————————————————————————————-
Резултатите од првиот колоквиум по Зборообразување на современ англиски јазик (одржан на 08.04.2019), можете да ги најдете ТУКА.
——————————————————————————————————————————————————————-
До сите студенти:
Се известуваат студентите дека на 23.04. 2019 година со почеток во 12 часот во Салата за седници свое излагање од областа на литературата ќе има г-дин Доминик Отвеј, заменик-амабасадор при Амбасадата на Обединетото Кралство.  Излагањето ќе биде проследено со кус настап на нашите студенти од 4. година.  Поканети се сите студенти.
————————————————————————————————————————————————————————-
До студентите од 2, 3 и 4 година:
Информација за летна пракса/ стажирање преку програмата ЕРАЗМУС+.
Конкурсот е објавен и на нашата веб-страница.
——————————————————————————————————————————————————————–
До студентите од 4 год. (наставна насока):

Ве известуваме дека Филолошкиот факултет во соработка со Асоцијацијата на наставници по англиски јазик на Македонија – ЕЛТАМ организира работилница за изучување изговор (teaching pronunciation) во рамките на конференцијата English Pronunciation: Issues and Practices (EPIP 6) која ќе се одржи на 18.05.2019 на Филолошкиот факултет. Работилницата ќе ја води проф.д-р. Алис Хендерсон од Универзитетот во Гренобл, Франција (http://univ-grenoble-alpes.academia.edu/AliceHenderson).

Право на учество имаат сите кои се членови на ЕЛТАМ. Доколку не сте член, можете да се зачлените во ЕЛТАМ и на тој начин да ја искористите оваа можност за професионален развој  http://www.eltam.org.mk/tabs/view/6c8b6c7a3a409aa529e7bf7cc870f9f2
 
Бројот на учесници е ограничен на 25 и местата ќе се доделуваат на first come-first served основаЗаинтересираните треба да се пријават на следниот линк https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMMsnOqkMcjfe1780IfkvcQB6BRo3Smy7m_Kk4t3GzvvVVVA/viewform и да извршат уплата од 25 евра најдоцна до 10.3.2019 на сметката на ЕЛТАМ (уплатницата испратете ја на president@eltam.org.mk)
——————————————————————————————————————————————————————————
До сите студенти:
Се молат сите студенти да го почитуваат распоредот на часови кои се одржуваат во библиотеката. Оваа година библиотеката е максимално растеретена од часови и за сите потреби користете ги празните термини. Нив ги има доволно во текот на неделата за позајмување книги. Имајте почит кон колегите кои имаат час во библитеката и дозволете наставата да се одвива непречено без постојани влегувања.
Ви благодариме.
——————————————————————————————————-