Испитна сесија – јануари / февруари 2019

   КАТЕДРА ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЈАНУАРИ 2019

ПРВА ДЕКАДА – ЈАНУАРИ (испити од ПАРНИ семестри): 14.01. – 31.01.2019

Предмети Професор Ден Час Прост.
I година
Современ англиски јазик 2 14.01. 10.00-13.00 А1
Граматика на САЈ – Морфологија 2 (д-р Ј. Лазаревска/А. Киркова) 23.01. 08.00-10.00 А3
Англиска книжевност 1 (поезија) (д-р З. Анчевски) 16.01. 10.00-13.00 A3
Англиска книжевност 2 (поезија) (д-р З. Анчевски) 16.01. 10.00-13.00 A3
Американска цивилизација (д-р Е. Бужаровска) 30.01. 10.00-12.00 А3
Граматички категории (д-р Ј. Лазаревска) 17.01. 10.00-12.00 A3
Еден американски автор: специјална студија (д-р К. Малеска) 31.01. 10.00-12.00 A3
II година
Современ англиски јазик 4 30.01. 13.00-17.00 A3
Граматика на САЈ – Фонетика 2 (д-р А. Киркова) 24.01. 08.00-10.00 А3
Англиска книжевност 4  (поезија) (д-р З. Анчевски) 16.01. 10.00-13.00 A3
Контрастивна анализа 2 (д-р М. Беќар) 08.02. 13.00-15.00 A3
Американски расказ 2 (д-р Р. Бужаровска) 17.01. 12.00-15.00 A1
Теорија на преведување и толкување 2 (д-р М. Дамјаноски) 25.01. 12.00-14.00 англ. библ.
Вовед во применета лингвистика (д-р М. Беќар) 18.01. 10.00-12.00 A3
III година
Современ англиски јазик 6 18.01. 10.00-13.00 A3
Граматика на САЈ  – Лексикологија 2 (д-р Ј. Лазаревска) 17.01. 10.00-12.00 A3
Англиска книжевност 6 (роман) (д-р С. Витанова-Стрезова) 25.01. 14.00-17.00 A3
Методика на наст. по анг. ј. 2 – теорија (д-р А. Николовска) 23.01. 10.00-12.00 А3
Социолингвистика (д-р З. Трајкова) 30.01. 13.00-15.00 A3
Зборообразување на современ англиски јазик (д-р Б. Наумоска-Саракинска) 14.01. 10.00-12.00 A1
Интеркултуролошка комуникација (д-р Е. Георгиевска)
Преведување од англ. на мак. јазик  и обратно 2 (д-р Р. Бужаровска)
Консекутивно толкување 2 (д-р Е. Георгиевска)
Симултано толкување 2 (д-р М. Дамјаноски)
IV година
Современ англиски јазик 8 14.01. 10.00-13.00 A1
Граматика на САЈ  – Синтакса 2 (д-р Е. Бужаровска) 30.01. 10.00-12.00 А3
Англиска книжевност 8 (д-р Р. Кошка) 24.01. 10.00-13.00 А3
Методика на наст. по анг. ј. 4 -практика

за генерација 2015/2016

(д-р А. Николовска) 23.01. 10.00-12.00 А3
Американска книжевност 2 (д-р Р. Бужаровска) 17.01. 12.00-15.00 A1
Преведување од англ. на мак. јазик и обратно 4 (д-р Р. Бужаровска)
Консекутивно толкување 4 (д-р С. Витанова-Стрезова) 01.02. 16.00 Л4
Симултано толкување 4 (д-р М. Дамјаноски) 25.01. 13.00-14.00 Л4

 

КАТЕДРА ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ФЕВРУАРИ 2019

ВТОРА ДЕКАДА – ФЕВРУАРИ (испити од НЕПАРНИ семестри): 01.02. – 15.02.2019

Предмети Професор Ден Час Прост.
I година
Современ англиски јазик 1 01.02. 10.00-13.00 А3
Граматика на САЈ – Морфологија 1 (д-р Ј. Лазаревска/А. Киркова) 06.02. 08.00-11.00 А3
Англиска книжевност 1 (драма) (д-р Р. Кошка) 08.02. 10.00-13.00 А3
Англиска книжевност 2 (драма) (д-р Р. Кошка) 08.02. 10.00-13.00 А3
Британска цивилизација (д-р Е. Георгиевска)
Утопии и антиутопии/дистопии (д-р К. Малеска) 13.02. 10.00-12.00 A3
II година
Современ англиски јазик 3 31.01. 13.00-17.00 A3
Граматика на САЈ – Фонетика 1 (д-р А. Киркова) 07.02. 08.00-10.00 А3
Англиска книжевност 3 (роман) (д-р С. Витанова-Стрезова) 01.02. 16.00-19.00 A3
Контрастивна анализа 1 (д-р М. Беќар) 08.02. 13.00-15.00 A3
Теорија на преведување и толкување 1 (д-р М. Дамјаноски) 07.02. 15.00-17.00 англ. библ.
Америка и нејзините народи (д-р К. Малеска)
Деловна англиска комуникација и кор. (д-р Б. Наумоска-Саракинска) 14.02. 09.00-11.00 A3
III година
Современ англиски јазик 5 08.02. 13.00-17.00 A3
Граматика на САЈ – Лексикологија 1 (д-р Ј. Лазаревска) 07.02. 10.00-12.00 A3
Англиска книжевност 5 (поезија) (д-р З. Анчевски) 31.01. 10.00-13.00 A3
Методика на наст. по анг. ј. 1 – теорија (д-р А. Николовска) 06.02. 11.00-13.00 А3
Психолингвистика (д-р З. Трајкова) 01.02. 11.00-13.00 A1
Семантика (д-р Б. Наумоска-Саракинска) 14.02. 09.00-11.00 A3
Преведување од англ. на мак. јазик  и обратно 1 (д-р Р. Бужаровска)
Консекутивно толкување 1 (д-р Е. Георгиевска)
Симултано толкување 1 (м-р Ј. Божиновски)
IV година
Современ англиски јазик 7 15.02. 08.00-12.00 A3
Граматика на САЈ  – Синтакса 1 (д-р Е. Бужаровска) 01.02. 13.00-15.00 А3
Англиска книжевност 7 (д-р Р. Кошка) 08.02. 10.00-13.00 А3
Методика на наст. по анг. ј. 3 -практика (д-р А. Николовска) 06.02. 11.00-13.00 А3
Стратегии на учење (д-р Е. Ончевска Агер)
Американска книжевност 1 (д-р Р. Бужаровска) 05.02. 12.00-15.00 A1
Преведување од англ. на мак. јазик и обратно 3 (д-р Р. Бужаровска)
Консекутивно толкување 3 (д-р С. Витанова-Стрезова) 01.02. 16.00 Л4
Симултано толкување 3 (д-р М. Дамјаноски) 07.02. 15.00-16.00 Л4
Академско пишување (д-р М. Беќар)
Прагматика 1 (д-р Е. Бужаровска) 30.01. 10.00-12.00 А3

 

Испитна сесија август/септември 2018

АК 1 (драма)

АК 1 (поезија)

АК 2 (драма)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4

АК 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска цивилизација

Американски расказ 1 и Американска книжевност 1

Американска книжевност 2 и Американски расказ 2

Британска цивилизација

Граматички категории

Еден американски автор

Зборообразување на САЈ

Интеркултуролошка комуникација

Лексикологија 1

Лексикологија 2

Лексички категории

Методика 1

Методика 2

Методика 3

Методика 4

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Психолингвистика

САЈ 1 кај А. Наумоска

САЈ 1 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 2 кај А. Наумоска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај М. Беќар

САЈ 3 кај Н. Стојановска- Илиевска

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај М. Беќар

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 5 кај М. Маџар

САЈ 6 кај М. Маџар

САЈ 7

САЈ 8

Синтакса 1

Синтакса 2

Следење и оценување

Социолингвистика

Стратегии на учење

Фонетика 1

Фонетика 2

Испитна сесија мај/јуни 2018

АК 1 (драма)

АК 2 (драма)

АК 1 (поезија)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4

АК 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска книжевност 1 и Американски расказ 1

Американска книжевност 2 и Американски расказ 2

Американска цивилизација – предсесија

Американска цивилизација – сесија

Британска цивилизацја

Вовед во применета лингвистика

Граматички категории

Еден американски автор

Зборообразување на САЈ

Интеркултуролошка комуникација

Лексикологија 1

Лексикологија 2

Лексички категории

Методика 1

Методика 2 – предсесија

Методика 2 – јуни

Методика 3

Методика 4

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Психолингвистика

САЈ 2 кај А. Наумоска

САЈ 1 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 1 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 2 кај Н. Стојановска-Илиевска – комплетни

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска – комплетни

САЈ 3 кај М. Беќар

САЈ 4 кај М.Беќар

САЈ 5 кај М. Маџар

САЈ 6 кај М. Маџар – прв дел

САЈ 6 кај М. Маџар – втор дел

САЈ 6 кај М. Маџар – трет дел

САЈ 7

САЈ 8

Следење и оценување

Социолингвистика – финални

Стратегии на учење

Теорија на превод 2

Утопии и антиутопии

Фонетика 1

Фонетика 2

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР 2018

д-р Елени Бужаровска вторник 10.30-12.00

elenibuzarovska@t-home.mk

д-р Зоран Анчевски четврток 12.30-14.00

zanchevski@gmail.com

д-р Рајна Кошка понеделник 14.00-15.00

arielle_mk@yahoo.com

д-р Анжела Николовска петок 10.30-11.30

anzela12@gmail.com

д-р Јованка Лазаревска-Станчевска вторник 11.00-12.00

jovanka@ukim.edu.mk

д-р Соња Витанова-Стрезова понеделник 12.00-13.00

sonjav.strezova@yahoo.co.uk

д-р Емилија Георгиевска среда 14.00-15.00

emilija_geo@yahoo.com

д-р Калина Малеска понеделник 11.00-12.00

kalina.maleska@flf.ukim.edu.mk

д-р Анастазија Киркова понеделник

среда

 

10.30-11.00

12.00-12.30

akirkova@flf.ukim.edu.mk

д-р Милан Дамјаноски понеделник 12.00-13.00

mdamjan@yahoo.com

д-р Румена Бужаровска rumena.buzarovska@flf.ukim.edu.mk
д-р Билјана Наумоска- Саракинска biljananaumoska@yahoo.com
д-р Мира Беќар четврток 11.00-12.00

m.bekar@flf.ukim.edu.mk

д-р Наташа Стојановска  

n.stojanovska@flf.ukim.edu.mk

д-р Елена Ончевска-Ејгер отсуство
д-р Зорица Трајкова понеделник

четврток

 

10.30-11.00

13.00-13.30

trajkova_zorica@flf.ukim.edu.mk

д-р Мери Лазаревска вторник 12.30-14.00

mlazarevska@gmail.com

Алиса  Брејди понеделник

четврток

 

14.00-15.30

11.00-12.30

alyssambrady0@gmail.com

д-р Анета Наумоска понеделник

четврток

 

09.30-10.30

09.30-10.30

aneta.naum@flf.ukim.edu.mk

Документите се преземаат од менито Студенти – Дипломски труд

До студентите од 2 година:

Во вторник на 11 и 18. 12.2018, часовите по предметот Англиска книжевност 3, ќе започнат од 08:00 часот за однапред да се одработат предавањата и вежбите од 08.01.2019 година.

—————————————————————————————————————————————————-
Се известуваат студентите од 4 година дека полагањето во пред сесија на делот Grammar and Vocabulary во склоп на испитот по Современ англиски јазик 7 ќе се одржи на 24.12.2018 (понеделник) со почеток од 8 часот, во А3. Право да полагаат имаат оние студенти кои редовно посетуваа настава во текот на семестарот; останатите ќе имаат право да полагаат во терминот за испит во сесија.
——————————————————————————————————————————————————–
Вториот колоквиум по предметот Семантика (кај д-р Билјана Наумоска-Саракинска) ќе се одржи на 24.12.2018 (понеделник) со почеток од 8 часот, во А3.
——————————————————————————————————————————————————————–
До студентите од 3 и 4 година – наставна наоска:
Се известуваат студентите дека има промена во терминот за испитите по Методика 1 и Методика 3 во пред сесија. Тие ќе се одржат на 28.12.2018 (петок) од 13.30-15.00ч во А3.
———————————————————————————————————————————————————-
Резултатите од првиот колоквиум, и првата презентација, по предметот Деловна англиска комуникација и кореспонденција, кај д-р Билјана Наумоска, може да ги најдете ТУКА.
————————————————————————————————————————————————————-
До студентите од 1 година – гр. 1 и 2:
Се известуваат студентите дека во вторник 11.12. од 12.10-13.35ч во англиската библиотека ќе се одработи предавањето по АК 1 (драма) за 03.01.2019 година.
——————————————————————————————————————————————————————-
До студентие од 2 година – гр. 3:
Резултатите од првиот колоквиум по САЈ 3 можете да ги најдете ТУКА.
———————————————————————————————————————————————–
До студентите од 4 година-наставна насока:
Конечен распоред за хоспитации за месец декември за групите А, Б и В, можете да го најдете ТУКА.
————————————————————————————————————————————————————
До сите студенти:
Се молат сите студенти да го почитуваат распоредот на часови кои се одржуваат во библиотеката. Оваа година библиотеката е максимално растеретена од часови и за сите потреби користете ги празните термини. Нив ги има доволно во текот на неделата за позајмување книги. Имајте почит кон колегите кои имаат час во библитеката и дозволете наставата да се одвива непречено без постојани влегувања.
Ви благодариме.
——————————————————————————————————-

The Department of English Language and Literature at Blaze Koneski Faculty of Philology, Ss Cyril and Methodius University – Skopje, Macedonia, is pleased to announce the upcoming international conference titled “English Studies at the Interface of Disciplines: Research and Practice”, to be held 21 – 23 March 2019 at the Department of English Language and Literature.