Испитна сесија – август / септември 2018

КАТЕДРА ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ИСПИТНА СЕСИЈА АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2018

ПРВА ДЕКАДА АВГУСТ  (испити од НЕПАРНИ семестри): 2031 АВГУСТ 2018

Предмети Ден Час Прост.
I година
Современ англиски јазик 1 29.08. 08.00-11.00 A1
Граматика на САЈ – Морфологија 1 (д-р М. Јанева) 22.08. 08.00-11.00 A3
Англиска книжевност 1 и 2 (поезија) (д-р З. Анчевски) 23.08. 08.00-11.00 А3
Британска цивилизација (д-р Е. Георгиевска) 30.08. 10.00-12.00 П4
Лексички категории (д-р Ј. Лазаревска) 24.08. 12.00-14.00 А3
Утопии и антиутопии (д-р К. Малеска) 03.09. 09.00-11.00 A1
II година
Современ англиски јазик 3 29.08. 10.00-14.00 А3
Граматика на САЈ – Фонетика 1 (д-р А. Киркова) 23.08. 11.00-13.00 А3
Англиска книжевност 3  (роман) (д-р С. Витанова) 31.08. 12.00-15.00 А3
Контрастивна анализа 1 (д-р З. Мургоски) 20.08. 10.00-12.00 А1
Американски расказ 1 (д-р Р. Бужаровска) 03.09. 14.00-17.00 A1
Теорија на преведување и толкување 1 (д-р М. Дамјаноски) 22.08. 10.00-12.00 библ.
Деловна англиска комуникација (д-р Б. Наумоска) 29.08. 08.00-10.00 A1
III година
Современ англиски јазик 5 22.08. 11.00-14.00 А1
Лексикологија 1 (д-р Ј. Лазаревска) 24.08. 12.00-14.00 А3
Англиска книжевност 5 (поезија) (д-р З. Анчевски) 23.08. 08.00-11.00 А3
Психолингвистика (д-р З. Трајкова) 29.08. 10.00-12.00 А3
Методика на наст. по анг. ј. 1 – теорија (д-р А. Николовска) 30.08. 10.00-12.00 А3
Семантика (д-р Б. Наумоска) 29.08. 08.00-10.00 A1
Преведување од англ. на мак. јазик  и обратно 1 (д-р Р. Бужаровска) 25.08. 16.00-19.00 online
Консекутивно толкување 1 (д-р Е. Георгиевска) 30.08. 12.00 П4
Симултано толкување 1 (д-р М. Дамјаноски) 04.09. 11.00 Л4
IV година
Современ англиски јазик 7 (д-р Б. Наумоска) 29.08. 08.00-11.00 A1
Синтакса 1 (д-р Е. Бужаровска) 12.09. 10.00-12.00 А3
Англиска книжевност 7 (д-р Р. Кошка) 24.08. 09.00-12.00 А3
Методика на наст. по анг. ј. 3  – практика (д-р А. Николовска) 30.08. 10.00-12.00 А3
Стратегии на учење (д-р Е. Ончевска) 03.09. 09.00-11.00 A1
Вовед во прагматика 1 (д-р Е. Бужаровска) 12.09. 10.00-12.00 А3
Американска книжевност 1 (д-р Р. Бужаровска) 03.09. 14.00-17.00 A1
Преведување од англ. на мак. јазик и обратно 3 (д-р Р. Бужаровска) 25.08. 16.00-19.00 online
Консекутивно толкување 3 (д-р С. Витанова) 06.09. 11.30 Л4
Симултано толкување 3 (д-р М. Дамјаноски) 04.09. 11.00 Л4

 

Испитот по Психологија во испитната сесија август/септември ќе се одржи на 29.08.2018 во 14.00ч во електронската лабораторија.

 

КАТЕДРА ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ИСПИТНА СЕСИЈА АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2018

ВТОРА ДЕКАДА – СЕПТЕМВРИ (испити од ПАРНИ семестри): 01-15 септември 2018

 

Предмети Ден Час Прост.
I година
Современ англиски јазик 2 10.09. 08.00-11.00 A1
Граматика на САЈ – Морфологија 2 (д-р М. Јанева) 06.09. 08.00-11.00 А3
Англиска книжевност 1 и 2 (драма) (д-р Р. Кошка) 07.09. 09.00-12.00 А3
Американска цивилизација (д-р Е. Бужаровска) 15.09. 10.00-12.00 А3
Граматички категории (д-р Ј. Лазаревска) 13.09. 10.00-12.00 А3
Еден американски автор: специјална студија (д-р К. Малеска) 05.09. 12.00-14.00 A1
II година
Современ англиски јазик 4 13.09. 12.00-16.00 А3
Граматика на САЈ – Фонетика 2 (д-р А. Киркова) 12.09. 08.00-10.00 А3
Англиска книжевност 4 (поезија) (д-р З. Анчевски) 05.09. 08.00-11.00 А3
Контрастивна анализа 2 (д-р З. Мургоски) 20.08. 10.00-12.00 А1
Американски расказ 2 (д-р Р. Бужаровска) 11.09. 10.00-13.00 A1
Теорија на преведување и толкување 2 (д-р М. Дамјаноски) 04.09. 10.00-12.00 библ.
Вовед во применета лингвистика (д-р М. Беќар) 03.09. 11.00-13.00 А1
Интеркултуролошка комуникација (д-р Е. Георгиевска) 30.08. 13.00 П4
III година
Современ англиски јазик 6 03.09. 11.00-14.00 А1
Лексикологија 2 (д-р Ј. Лазаревска) 13.09. 10.00-12.00 А3
Англиска книжевност 6 (роман) (д-р С. Витанова) 06.09. 11.00-14.00 А3
Социолингвистика (д-р З. Трајкова) 11.09. 10.00-12.00 П4
Зборообразување на САЈ (д-р Б. Наумоска) 10.09. 08.00-10.00 A1
Методика на наст. по анг. ј. 2 – теориј (д-р А. Николовска) 14.09. 10.00-12.00 А3
Преведување од англ. на мак. јазик  и обратно 2 (д-р Р. Бужаровска) 01.09. 16.00-19.00 online
Консекутивно толкување 2 (д-р Е. Георгиевска) 30.08. 12.00 П4
Симултано толкување 2 (д-р М. Дамјаноски) 04.09. 11.00 Л4
IV година
Современ англиски јазик 8 (д-р Б. Наумоска) 10.09. 08.00-11.00 A1
Синтакса 2 (д-р Е. Бужаровска) 15.09. 10.00-12.00 А3
Англиска книжевност 8 (д-р Р. Кошка) 07.09. 09.00-12.00 А3
Методика на наст. по анг. ј. 4  – практика (д-р А. Николовска) 14.09. 10.00-12.00 А3
Следење и оценување (д-р Е. Ончевска) 05.09. 12.00-14.00 A1
Американска книжевност 2 (д-р Р. Бужаровска) 11.09. 10.00-13.00 A1
Преведување од англ. на мак. јазик и обратно 4 (д-р Р. Бужаровска) 01.09. 16.00-19.00 online
Консекутивно толкување 4 (д-р С. Витанова) 06.09. 11.30 Л4
Симултано толкување 4 (д-р М. Дамјаноски) 04.09. 11.00 Л4

 

Термини за испити на Студенти – Испитни сесии

Испитна сесија август/септември 2018

АК 1 (драма)

АК 1 (поезија)

АК 2 (драма)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4

АК 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска цивилизација

Американски расказ 1 и Американска книжевност 1

Американска книжевност 2 и Американски расказ 2

Британска цивилизација

Граматички категории

Еден американски автор

Зборообразување на САЈ

Интеркултуролошка комуникација

Лексикологија 1

Лексикологија 2

Лексички категории

Методика 1

Методика 2

Методика 3

Методика 4

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Психолингвистика

САЈ 1 кај А. Наумоска

САЈ 1 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 2 кај А. Наумоска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај М. Беќар

САЈ 3 кај Н. Стојановска- Илиевска

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај М. Беќар

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 5 кај М. Маџар

САЈ 6 кај М. Маџар

САЈ 7

САЈ 8

Синтакса 1

Синтакса 2

Следење и оценување

Социолингвистика

Стратегии на учење

Фонетика 1

Фонетика 2

Испитна сесија мај/јуни 2018

АК 1 (драма)

АК 2 (драма)

АК 1 (поезија)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4

АК 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска книжевност 1 и Американски расказ 1

Американска книжевност 2 и Американски расказ 2

Американска цивилизација – предсесија

Американска цивилизација – сесија

Британска цивилизацја

Вовед во применета лингвистика

Граматички категории

Еден американски автор

Зборообразување на САЈ

Интеркултуролошка комуникација

Лексикологија 1

Лексикологија 2

Лексички категории

Методика 1

Методика 2 – предсесија

Методика 2 – јуни

Методика 3

Методика 4

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Психолингвистика

САЈ 2 кај А. Наумоска

САЈ 1 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 1 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 2 кај Н. Стојановска-Илиевска – комплетни

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска – комплетни

САЈ 3 кај М. Беќар

САЈ 4 кај М.Беќар

САЈ 5 кај М. Маџар

САЈ 6 кај М. Маџар – прв дел

САЈ 6 кај М. Маџар – втор дел

САЈ 6 кај М. Маџар – трет дел

САЈ 7

САЈ 8

Следење и оценување

Социолингвистика – финални

Стратегии на учење

Теорија на превод 2

Утопии и антиутопии

Фонетика 1

Фонетика 2

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР 2018

д-р Елени Бужаровска вторник 10.30-12.00

elenibuzarovska@t-home.mk

д-р Зоран Анчевски четврток 12.30-14.00

zanchevski@gmail.com

д-р Рајна Кошка понеделник 14.00-15.00

arielle_mk@yahoo.com

д-р Анжела Николовска петок 10.30-11.30

anzela12@gmail.com

д-р Јованка Лазаревска-Станчевска вторник 11.00-12.00

jovanka@ukim.edu.mk

д-р Соња Витанова-Стрезова понеделник 12.00-13.00

sonjav.strezova@yahoo.co.uk

д-р Емилија Георгиевска среда 13.30-14.30

emilija_geo@yahoo.com

д-р Калина Малеска понеделник 11.00-12.00

kalina.maleska@gmail.com

д-р Анастазија Киркова понеделник

среда

 

10.30-11.00

12.00-12.30

akirkova@flf.ukim.edu.mk

д-р Милан Дамјаноски понеделник 12.00-13.00

mdamjan@yahoo.com

д-р Румена Бужаровска rumena.buzarovska@flf.ukim.edu.mk
д-р Билјана Наумоска- Саракинска biljananaumoska@yahoo.com
д-р Мира Беќар четврток 11.00-12.00

m.bekar@flf.ukim.edu.mk

д-р Наташа Стојановска  

amelie@t-home.mk

д-р Елена Ончевска-Ејгер отсуство
д-р Зорица Трајкова trajkova_zorica@flf.ukim.edu.mk
д-р Мери Лазаревска mlazarevska@gmail.com
Алиса  Брејди понеделник

четврток

 

14.00-15.30

11.00-12.30

alyssambrady0@gmail.com

д-р Анета Наумоска понеделник

четврток

 

09.30-10.30

09.30-10.30

aneta.naum@flf.ukim.edu.mk

Документите се преземаат од менито Студенти – Дипломски труд

До студентите од 2 година – наставна насока:
Се известуваат студентите наставата по Психологија кај проф. Билјана Блажевска ќе започне на 24.10. (среда) од 09.00-10.25 во А3.
—————————————————————————————————–
До студентите од 3 година:
До студентите кои го слушаат предметот Семантика кај д-р Билјана Наумоска – се известуваат дека има нов термин – часовите се преместени за во понеделник, од 9 до 10.25 часот, во англиската библиотека. Ова промена се однесува за целиот семестар. Материјали за предметот има во студентскиот сервис на ФзФ.
——————————————————————————————————
До студентите од 4 година – НАСТАВНА НАСОКА:
Распоредот за хоспитации за гр. Г можете да го најдете ТУКА.
———————————————————————————————–
До студентите од 4 година:
 Се молат студентите кои се запишале на предметот Американска книжевност 1 да се пријават по елекронска пошта кај проф. Румена Бужаровска (rumena.buzarovska@flf.ukim.edu.mk) најдоцна до четврток, 18.10.
————————————————————————————————————
До студентите од 4 година – наставна насока:
Поделбата по групи за хоспитации можете да ја најдете ТУКА.
———————————————————————————————————-
До сите студенти:
Се молат сите студенти да го почитуваат распоредот на часови кои се одржуваат во библиотеката. Оваа година библиотеката е максимално растеретена од часови и за сите потреби користете ги празните термини. Нив ги има доволно во текот на неделата за позајмување книги. Имајте почит кон колегите кои имаат час во библитеката и дозволете наставата да се одвива непречено без постојани влегувања.
Ви благодариме.
——————————————————————————————————-

 

До сите студенти:

Conference announcement: 10th ELTAM International Conference

Conference title: Educate and Empower: from a more creative and elightened teacher to a more forceful and cultivated student

Date:  19-21.10.2018

Venue:  Hotel Drim, Struga, Republic of Macedonia

Се известуваат сите заинтересирани студенти дека можат да пријават презентација на постер (наслов и краток апстракт) најдоцна до 15.09.2018 на следнава и-мејл адреса eltamconference@eltam.org.mk

Повеќе информации за конференцијата можете да најдете на http://eltam.org.mk/tabs/view/328c5e77d7c2774ee44bc6dfc45b4793

———————————————————————-

The Department of English Language and Literature at Blaze Koneski Faculty of Philology, Ss Cyril and Methodius University – Skopje, Macedonia, is pleased to announce the upcoming international conference titled “English Studies at the Interface of Disciplines: Research and Practice”, to be held 21 – 23 March 2019 at the Department of English Language and Literature.