1 година

2 година

3 година

4 година

Испитна сесија – јуни 2019

 

КАТЕДРА ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ИСПИТНА СЕСИЈА ЈУНИ 2019

ПРВА ДЕКАДА ЈУНИ  (испити од НЕПАРНИ семестри): 03 – 15 јуни 2019

Предмети Ден Час Прост.
I година
Современ англиски јазик 1 03.06. 08.00-12.00 А1
Граматика на САЈ – Морфологија 1 (д-р Ј. Лазаревска/А. Киркова) 05.06. 08.00-12.00 А3
Англиска книжевност 1 и 2 (поезија) (д-р З. Анчевски) 07.06. 08.00-11.00 А3
Британска цивилизација (д-р Е. Георгиевска) 11.06. 10.00-12.00 П4
Утопии и дистопии (д-р К. Малеска) 10.06. 10.00-12.00 A1
II година
Современ англиски јазик 3 07.06. 11.00-15.00 А3
Граматика на САЈ – Фонетика 1 (д-р А. Киркова) 06.06. 08.00-10.00 А3
Англиска книжевност 3  (роман) (д-р С. Витанова) 03.06. 12.00-15.00 А1
Контрастивна анализа 1 (д-р М. Беќар) 05.06. 14.00-16.00 А3
Теорија на преведување и толкување 1 (д-р М. Дамјаноски) 10.06. 10.00-12.00 библ.
Деловна англиска комуникација (д-р Б. Наумоска) 03.06. 08.00-10.00 А1
III година
Современ англиски јазик 5 05.06. 14.00-18.00 А3
Лексикологија 1 (д-р Ј. Лазаревска) 06.06. 10.00-12.00 А3
Англиска книжевност 5 (поезија) (д-р З. Анчевски) 07.06. 08.00-11.00 А3
Психолингвистика (д-р З. Трајкова) 11.06. 10.00-12.00 П4
Методика на наст. по анг. ј. 1 – теорија (д-р А. Николовска) 12.06. 10.00-12.00 А3
Семантика (д-р Б. Наумоска) 03.06. 08.00-10.00 А1
Преведување од англ. на мак. јазик  и обратно 1 (д-р Р. Бужаровска) 18.06. 12.00-15.00 библ.
Конференциско толкување 1 (Консекутивно толкување ) (д-р Е. Георгиевска) 11.06. 12.30 П4
Конференциско толкување 1 (Симултано толкување) (м-р Ј. Божиновски) 31.05. 09.00 Л4
IV година
Современ англиски јазик 7 (д-р Б. Наумоска) 03.06. 08.00-12.00 А1
Синтакса 1 (д-р Е. Бужаровска) 06.06. 12.00-14.00 А3
Англиска книжевност 7 (д-р Р. Кошка) 05.06. 11.00-14.00 А3
Методика на наст. по анг. ј. 3  – практика (д-р А. Николовска) 12.06. 10.00-12.00 А3
Американска книжевност 1 (д-р Р. Бужаровска) 10.06. 12.00-15.00 А1
Преведување од англ. на мак. јазик и обратно 3 (д-р Р. Бужаровска) 18.06. 12.00-15.00 библ.
Конференциско толкување 3 (Консекутивно толкување ) (д-р С. Витанова)

03.06.

13.06.

12.00

13.00

A1

A3

Конференциско толкување 3 (Симултано толкување) (д-р М. Дамјаноски) 10.06. 12.00 Л4
Прагматика 1 (д-р Е. Бужаровска) 26.06. 10.00-12.00 А3

 

КАТЕДРА ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ИСПИТНА СЕСИЈА ЈУНИ 2019

ВТОРА ДЕКАДА – ЈУНИ (испити од ПАРНИ семестри): 17-28 јуни 2019

Предмети Ден Час Прост.
I година
Современ англиски јазик 2 20.06. 12.0-15.00 А3
Граматика на САЈ – Морфологија 2 (д-р Ј. Лазаревска/А. Киркова) 19.06. 08.00-11.00 А3
Англиска книжевност 1 и 2 (драма) (д-р Р. Кошка) 13.06. 10.00-13.00 А3
Американска цивилизација (д-р Е. Бужаровска) 26.06. 10.00-12.00 А3
Преглед на теми во американската книжевност (д-р К. Малеска) 24.06. 10.00-12.00 А1
II година
Современ англиски јазик 4 22.06. 09.00-13.00 А3
Граматика на САЈ – Фонетика 2 (д-р А. Киркова) 20.06. 08.00-10.00 А3
Англиска книжевност 4 (поезија) (д-р З. Анчевски) 21.06. 08.00-11.00 А3
Контрастивна анализа 2 (д-р М. Беќар) 19.06. 14.00-16.00 А3
Американски расказ 2 (д-р Р. Бужаровска) 19.06. 11.00-14.00 А3
Теорија на преведување и толкување 2 (д-р М. Дамјаноски) 26.06. 10.00-12.00 библ.
Вовед во применета лингвистика (д-р М. Беќар) 05.06. 14.00-16.00 А3
III година
Современ англиски јазик 6 19.06. 14.00-18.00 А3
Лексикологија 2 (д-р Ј. Лазаревска) 20.06. 10.00-12.00 А3
Англиска книжевност 6 (роман) (д-р С. Витанова) 13.06. 13.00-16.00 А3
Социолингвистика (д-р З. Трајкова) 24.06. 10.00-12.00 П4
Зборообразување на современ англ. јаз. (д-р Б. Наумоска) 14.06. 09.00-11.00 А3
Методика на наст. по анг. ј. 2 – теорија (д-р А. Николовска) 21.06. 11.00-13.00 А3
Преведување од англ. на мак. јазик  и обратно 2 (д-р Р. Бужаровска) 18.06 12.00-15.00 библ.
Интеркултуролошка комуникација (д-р Е. Георгиевска) 11.06. 13.30 П4
Конференциско толкување 2 (Консекутивно толкување ) (д-р Е. Георгиевска) 11.06. 12.30 П4
Конференциско толкување 2 (Симултано толкување) (м-р Ј. Божиновски) 31.05. 09.00 Л4
IV година
Современ англиски јазик 8 (д-р Б. Наумоска) 14.06. 09.00-12.00 А3
Синтакса 2 (д-р Е. Бужаровска) 20.06. 15.00-17.00 А3
Англиска книжевност 8 (д-р Р. Кошка) 13.06. 10.00-13.00 А3
Методика 4 (д-р А. Николовска) 21.06. 11.00-13.00 А3
Американска книжевност 2 (д-р Р. Бужаровска) 19.06. 11.00-14.00 А3
Преведување од англ. на мак. јазик и обратно 4 (д-р Р. Бужаровска) 18.06. 12.00-15.00 библ.
Конференциско толкување 4 (Консекутивно толкување ) (д-р С. Витанова)

03.06

13.06.

12.00

13.00

A1

A3

Конференциско толкување 4 (Симултано толкување) (д-р М. Дамјаноски) 10.06. 112.00 Л4

До студентите од 2 година – наставна насока:

Испитот по Психологија кај проф. д-р Билјана Блажевска Стоилковска за летна испитна сесија во академската 2018/2019 година ќе биде на 12.06.2019 во 12.30 во електронска лабораторија.

Испитна сесија јануари/февруари 2019

АК 1 (драма)

АК 1 (поезија)

АК 2 (драма)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4 – комплетни

AK 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска книжевност 1

Американска книжевност 2 и Американски расказ 2

Американска цивилизација

Британска цивилизција

Вовед во применета лингвистика

Граматички категории

Деловна англиска комуникација и кореспонденција

Еден американски автор

Зборообразување на САЈ

Контрастивна анализа 1

Контрастивна анализа 2

Лексикологија 1

Лексикологија 2

Методика 1

Методика 2

Методика 3

Методика 2 за студентите кои полагаа условно

Методика 4 – практика

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Преведување од англиски на македонски и обратно 1, 2, 3, 4

Психолингвистика – комплетни

САЈ 1 кај М. Лазаревска

САЈ 1 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 1 кај А. Наумоска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај И. Дуцкиноска

САЈ 3 – writing- гр 3

САЈ 3 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај М. Беќар

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 5-испит дел 1 – кај М.Беќар

САЈ 5 испит дел 2 – кај М.Беќар

САЈ 6 кај М. Беќар

САЈ 7

САЈ 8

Семантика

Синтакса 1 – ревидирани

Синтакса 2

Следење и оценување

Социолингвистика

Теорија на превод и толкување 1

Утопии дистопии

Фонетика 1

Фонетика 2

Испитна сесија август/септември 2018

АК 1 (драма)

АК 1 (поезија)

АК 2 (драма)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4

АК 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска цивилизација

Американски расказ 1 и Американска книжевност 1

Американска книжевност 2 и Американски расказ 2

Британска цивилизација

Граматички категории

Еден американски автор

Зборообразување на САЈ

Интеркултуролошка комуникација

Лексикологија 1

Лексикологија 2

Лексички категории

Методика 1

Методика 2

Методика 3

Методика 4

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Психолингвистика

САЈ 1 кај А. Наумоска

САЈ 1 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 2 кај А. Наумоска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај М. Беќар

САЈ 3 кај Н. Стојановска- Илиевска

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај М. Беќар

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 5 кај М. Маџар

САЈ 6 кај М. Маџар

САЈ 7

САЈ 8

Синтакса 1

Синтакса 2

Следење и оценување

Социолингвистика

Стратегии на учење

Фонетика 1

Фонетика 2

Испитна сесија мај/јуни 2018

АК 1 (драма)

АК 2 (драма)

АК 1 (поезија)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4

АК 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска книжевност 1 и Американски расказ 1

Американска книжевност 2 и Американски расказ 2

Американска цивилизација – предсесија

Американска цивилизација – сесија

Британска цивилизацја

Вовед во применета лингвистика

Граматички категории

Еден американски автор

Зборообразување на САЈ

Интеркултуролошка комуникација

Лексикологија 1

Лексикологија 2

Лексички категории

Методика 1

Методика 2 – предсесија

Методика 2 – јуни

Методика 3

Методика 4

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Психолингвистика

САЈ 2 кај А. Наумоска

САЈ 1 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 1 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 2 кај Н. Стојановска-Илиевска – комплетни

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска – комплетни

САЈ 3 кај М. Беќар

САЈ 4 кај М.Беќар

САЈ 5 кај М. Маџар

САЈ 6 кај М. Маџар – прв дел

САЈ 6 кај М. Маџар – втор дел

САЈ 6 кај М. Маџар – трет дел

САЈ 7

САЈ 8

Следење и оценување

Социолингвистика – финални

Стратегии на учење

Теорија на превод 2

Утопии и антиутопии

Фонетика 1

Фонетика 2

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2019

д-р Елени Бужаровска вторник

10.30-12.00

elenibuzarovska@t-home.mk

д-р Зоран Анчевски среда

12.00-13.00

zanchevski@gmail.com

д-р Рајна Кошка понеделник

14.00-15.00

arielle_mk@yahoo.com

д-р Анжела Николовска петок

10.30-11.30

anzela12@gmail.com

д-р Јованка Лазаревска-Станчевска вторник

11.00-12.00

jovanka@ukim.edu.mk

д-р Соња Витанова-Стрезова вторник

12.30-13.30

sonjav.strezova@yahoo.co.uk

д-р Емилија Георгиевска среда

14.00-15.00

emilija_geo@yahoo.com

д-р Калина Малеска четврток

09.30-10.30

kalina.maleska@flf.ukim.edu.mk

д-р Анастазија Киркова среда

12.15-13.30

akirkova@flf.ukim.edu.mk

д-р Милан Дамјаноски четврток

13.30-14.30

mdamjan@yahoo.com

д-р Румена Бужаровска

 

rumena.buzarovska@flf.ukim.edu.mk

д-р Билјана Наумоска- Саракинска понеделник

10.30-11.30

biljananaumoska@yahoo.com

д-р Мира Беќар четврток

11.00-12.00

m.bekar@flf.ukim.edu.mk

д-р Наташа Стојановска-Илиевска

 

n.stojanovska@flf.ukim.edu.mk

д-р Елена Ончевска Агер отсуство
д-р Зорица Трајкова

понеделник

четврток

 

10.30-11.00

13.00-13.30

trajkova_zorica@flf.ukim.edu.mk

д-р Мери Лазаревска вторник

12.30-14.00

mlazarevska@gmail.com

Алиса Брејди среда

09.00-10.30

alyssambrady0@gmail.com

д-р Анета Наумоска среда

 

15.00-16.00

aneta.naum@flf.ukim.edu.mk

Документите се преземаат од менито Студенти – Дипломски труд

До сите студенти:
Се известуваат студентите дека библиотеката нема да работи во периодот од 17-28 јуни.
Библиотеката со работа ќе продолжи на 1 јули.
————————————————————————————————————————————————————————————————
До студентите од 2 година:
Резултати, увид и внесување оценки од испитите по предметите Англиска книжевност 3 и Англиска книмевнист 6:
19 јуни, 2019 год. ( среда), во 11:00 часот, во мојот кабинет.
Проф. д-р Соња Витанова- Стрезова
————————————————————————————————————————————————————————————
До студентите од 3 година:
 РЕЗУЛТАТИ од колоквиумите по предемтот АК 6. 
———————————————————————————————————————————————————————————————–
До студентите од 2 година:
Се известуваат студентите дека во делот за студентите/дополнителни материјали се прикачени материјалите од предавањата на проф. д-р Хонас Фоуз-Гонзалес и инструкциите за усниот испит по Фонетика 2 кај д-р. Анастазија Киркова-Наскова.
—————————————————————————————————————————————————————————————
До студентите кои го слушале предметот Американски расказ 2:
Се известуваат студентите дека во делот за студентите/дополнителни материјали е поставен линк до екстра материјали за предмеот Американски расказ 2.
—————————————————————————————————————————————————————————————————–
До студентите од 2, 3 и 4 година:
Ве известуваме дека Конкурсот за мобилност на студенти и на наставници  преку програмата ЕРАЗМУС+ (летен семестар 2019/ 2020) е распишан. Рокот за аплицирање е најдоцна до 1 октомври. Поднесувањето на пријавите ќе биде во текот на месец септември 2019 година.
——————————————————————————————————————————————————————————-
До сите студенти:
Покана за учество на:
 V. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, to be held at the International Balkan University in Skopje, June 20-23.
Please find attached the Call for Papers with more information.
Сите заинтересирани студенти кои сакаат да учествуваат со постер презентации да се обратат до Ана
Кечан на: a.kechan@ibu.edu.mk
————————————————————————————————————————————————————-
До сите студентите:

We are Student organization iTHEom from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Split, Croatia, and we are organizing a student conference called the Fourth International Symposium of Students of English, Croatian and Italian Studies: Will the Centre Hold? which will take place from 10th to 12th October at the Split University Library.

We always strive to be innovative and relevant so we are inviting students to analyze how burning issues of the day such as sexual harassment, power asymmetries, racism, ecological issues, hybrid identities, religious freedoms, capitalism are represented in contemporary art and in the media.

Attached you will find the full text of the Call for Papers for the Symposium.

———————————————————————————————————————————————————————————
До сите студенти:
Се молат сите студенти да го почитуваат распоредот на часови кои се одржуваат во библиотеката. Оваа година библиотеката е максимално растеретена од часови и за сите потреби користете ги празните термини. Нив ги има доволно во текот на неделата за позајмување книги. Имајте почит кон колегите кои имаат час во библитеката и дозволете наставата да се одвива непречено без постојани влегувања.
Ви благодариме.