Статут на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје

Решенија за акредитација и за почеток со работа на студиските програми

Систематизација

Деловник за работа на Наставно-научниот совет

Правилник за плати и надоместоци

Извештаи и одлуки за последен избор во звање за наставниците и соработниците

Распоред на работни задачи за уч. 2018/2019 г.

Завршни сметки

Годишен извештај

Прифатени теми за изработка на магистерски трудови

Прифатени теми за изработка на докторски дисертации

Акти на Факултетот согласно други закони

Етички кодекс