проф. д-р Маја Бојаџиевска, продекан за наука и меѓународна соработка

maja.bojadjievska@flf.ukim.edu.mk, ++389 (0)2 32 40 401


проф. д-р Руска Ивановска, академски координатор за ЕРАЗМУС+

rivanovska@gmail.com, ++389 (0)2 32 40 413


м-р Андријана Павлова, административен координатор за ЕРАЗМУС+

a.pavlova@flf.ukim.edu.mk, ++389 (0)2 32 40 401

Кликнете на документите подолу за да ги преземете во PDF верзија.

Договори