КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година


На Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во прва година на прв циклус студии, во учебната 2018/2019 година може да се запишат следниов број студенти:

ФАКУЛТЕТ

– СТУДИСКИ ПРОГРАМИ –

редовни во
државна
квота
износ на
надоместок
(во евра)
редовни со
кофинансирање
износ на ко-
финанси-
рање (во евра)
вонредни износ на ко-
финансирање за  вонредни сту­денти (во евра)
вкупен број
на с
туденти
Филолошки факултет „Блаже Конески“ (бул. „Гоце Делчев“ бр. 9А) (8 семестри) 540 200 415 400 130 400 1085
Македонски јазик и јужнословенски јазици 55   30   15   100
– македонски јазик (со проверка на знаења и умеења) 40 30 10 80
– словенечки јазик 15 10 5 30
Македонска книжевност и јужнословенски книжевности 40   30   10   80
Албански јазик и книжевност 55   55   5   115
– наставна насока 25 25 5 55
– преведување и толкување – немајчин 15 15 30
– преведување и толкување – мајчин 15 15 30
Турски јазик и книжевност 50   20   20   90
– турски јазик и книжевност – мајчин 25 10 10 45
– турски јазик и книжевност – немајчин 25 10 10 45
Романски јазици и книжевности 80   40   20   140
– француски јазик- наставна и преведувачка/толкувачка насока (со можност за почетно ниво) 40 20 10 70
– романски јазик 20 10 5 35
– шпански јазик 20 10 5 35
Славистика 40   20   15   75
– руски јазик (почетно ниво) 30 15 10 55
– чешки јазик (почетно ниво) 10 5 5 20
Германски јазик и книжевност (со проверка на знаења и умеења) 30   30   15   75
Англиски јазик и книжевност 60   50   10   120
Општа и компаративна  книжевност 30   30   10   70
Преведување и толкување (со проверка на знаења и умеења) 70   70     140
англиски јазик/француски јазик

англиски јазик/германски јазик

30 30 60
француски јазик/англиски јазик

француски јазик/германски јазик

20 20 40
германски јазик/англиски јазик

германски јазик/француски јазик

20 20 40
Италијански јазик и книжевност 30   30   10   70

Рокови за пријавување, проверка на знаења и умеења и запишување

1. Рокови за кандидатите кои се рангираат само според успехот од средното образование

прв рок втор рок трет рок
Пријавување на кандидатите 30 и 31.8.2018 13 и 14.9.2018 24.9.2018
Објавување резултати од ус­пе­хот од средно образование (прелиминарна ранг-листа) 4.9.2018 17.9.2018  
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) 6.9.2018 19.9.2018  
Запишување на кандидатите 7 и 10.9.2018 21.9.2018 28.9.2018

 

2. Рокови за кандидатите кои се рангираат според успехот од средното образование и според проверката на знаења и умеења

прв рок втор рок трет рок
Пријавување на кандидатите 30 и 31.8.2018 13 и 14.9.2018 25.9.2018
Проверка на знаења и умеења 1.9.2018 17.9.2018  
Објавување прелиминарна ранг-листа со резултати од провер­ка­та на знаењата и умеењата и ус­пе­хот од средно образование 5.9.2018 20.9.2018  
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) 7.9.2018 21.9.2018  
Запишување на кандидатите 10.9.2018 24.9.2018 1.10.2018

Кликнете на документите подолу за да ги преземете во PDF верзија.

Правила за студии