www.upisi.ukim.mk


КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година


Втор уписен рок во уч. 2018/2019 г.

Во вториот уписен рок на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во прва година на прв циклус студии, во учебната 2018/2019 година може да се запишат следниов број студенти:

 

ФАКУЛТЕТ

– СТУДИСКИ ПРОГРАМИ –

Редовни во државна квота (со 200€) Редовни со кофинансирање (со 400€) Вонредни (со 400€) Со еден родител во државна квота Со еден родител во кофинансирање
Филолошки факултет „Блаже Конески“ (бул. „Гоце Делчев“ бр. 9А) (8 семестри)      
§ македонски јазик и јужнословенски јазици
– македонски јазик (со проверка на знаења и умеења) 35 30 10 / /
– словенечки јазик 13 10 5 1 /
§ македонска книжевност и јужнословенски книжевности 28 30 9 1 1
§ албански јазик и книжевност
– наставна насока / 15 5 1 1
– преведување и толкување – немајчин 11 15 / / /
– преведување и толкување – мајчин 7 15 / / /
§ турски јазик и книжевност
– турски јазик и книжевност – мајчин 18 10 10 1 /
– турски јазик и книжевност – немајчин 19 10 10 / /
§ романски јазици и книжевности
– француски јазик- наставна и преведувачка/толкувачка насока (со можност за почетно ниво) 26 20 10 1 1
– романски јазик 18 10 5 1 /
– шпански јазик 11 10 4 1 /
§ славистика
– руски јазик (почетно ниво) 29 15 10 1 /
– чешки јазик (почетно ниво) 7 5 5 / /
§ германски јазик и книжевност (со проверка на знаења и умеења) 10 30 13 1 1
§ англиски јазик и книжевност / 4 5 / /
§ општа и компаративна  книжевност 25 30 9 1 /
§ преведување и толкување (со проверка на знаења и умеења)
англиски јазик/француски јазик

англиски јазик/германски јазик

4 30 / / 1
француски јазик/англиски јазик

француски јазик/германски јазик

18 20 / 1 1
германски јазик/англиски јазик

германски јазик/француски јазик

12 20 / 1 1
§ италијански јазик и книжевност 14 30 10 / 1

 

Рокови за пријавување, проверка на знаења и умеења и запишување

1. Рокови за кандидатите кои се рангираат само според успехот од средното образование

прв рок втор рок трет рок
Пријавување на кандидатите 30 и 31.8.2018 13 и 14.9.2018 24.9.2018
Објавување резултати од ус­пе­хот од средно образование (прелиминарна ранг-листа) 4.9.2018 17.9.2018  
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) 6.9.2018 19.9.2018  
Запишување на кандидатите 7 и 10.9.2018 21.9.2018 28.9.2018

 

2. Рокови за кандидатите кои се рангираат според успехот од средното образование и според проверката на знаења и умеења

прв рок втор рок трет рок
Пријавување на кандидатите 30 и 31.8.2018 13 и 14.9.2018 25.9.2018
Проверка на знаења и умеења 1.9.2018 17.9.2018  
Објавување прелиминарна ранг-листа со резултати од провер­ка­та на знаењата и умеењата и ус­пе­хот од средно образование 5.9.2018 20.9.2018  
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) 7.9.2018 21.9.2018  
Запишување на кандидатите 10.9.2018 24.9.2018 1.10.2018

Приговори на прелиминарната ранг-листа

Кандидатите имаат право на приговор само на техничките пропусти/грешки направени при пресметувањето на бодовите. Рок за приговори на прелиминарната ранг-листа: вторник, 18.9.2018 до 12:00 ч. во архивата на Факултетот.

www.upisi.ukim.mk


КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година


Прв уписен рок во уч. 2018/2019 г.

На Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во прва година на прв циклус студии, во учебната 2018/2019 година може да се запишат следниов број студенти:

ФАКУЛТЕТ

– СТУДИСКИ ПРОГРАМИ –

Редовни во државна квота (со 200€) Редовни со кофинансирање (со 400€) Вонредни (со 400€) Со еден родител во државна квота Со еден родител во кофинансирање
Филолошки факултет „Блаже Конески“ (бул. „Гоце Делчев“ бр. 9А) (8 семестри) 540 415 130
Македонски јазик и јужнословенски јазици 55 30 15
– Македонски јазик (со проверка на знаења и умеења) 40 30 10 1 1
– Словенечки јазик 15 10 5 1 /
Македонска книжевност и јужнословенски книжевности 40 30 10 1 1
Албански јазик и книжевност 55 55 5
– Наставна насока 25 25 5 1 1
– Преведување и толкување – немајчин 15 15 / /
– Преведување и толкување – мајчин 15 15 / /
Турски јазик и книжевност 50 20 20
– Турски јазик и книжевност – мајчин 25 10 10 1 /
– Турски јазик и книжевност – немајчин 25 10 10 1 /
Романски јазици и книжевности 80 40 20
– Француски јазик- наставна и преведувачка/толкувачка насока (со можност за почетно ниво) 40 20 10 1 1
– Романски јазик 20 10 5 1 /
– Шпански јазик 20 10 5 1 /
Славистика 40 20 15
– Руски јазик (почетно ниво) 30 15 10 1 /
– Чешки јазик (почетно ниво) 10 5 5 / /
Германски јазик и книжевност (со проверка на знаења и умеења) 30 30 15 1 1
Англиски јазик и книжевност 60 50 10 2 2
Општа и компаративна  книжевност 30 30 10 1 /
Преведување и толкување (со проверка на знаења и умеења) 70 70
англиски јазик/француски јазик

англиски јазик/германски јазик

30 30 1 1
француски јазик/англиски јазик

француски јазик/германски јазик

20 20 1 1
германски јазик/англиски јазик

германски јазик/француски јазик

20 20 1 1
Италијански јазик и книжевност 30 30 10 1 1

Рокови за пријавување, проверка на знаења и умеења и запишување

1. Рокови за кандидатите кои се рангираат само според успехот од средното образование

прв рок втор рок трет рок
Пријавување на кандидатите 30 и 31.8.2018 13 и 14.9.2018 24.9.2018
Објавување резултати од ус­пе­хот од средно образование (прелиминарна ранг-листа) 4.9.2018 17.9.2018  
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) 6.9.2018 19.9.2018  
Запишување на кандидатите 7 и 10.9.2018 21.9.2018 28.9.2018

 

2. Рокови за кандидатите кои се рангираат според успехот од средното образование и според проверката на знаења и умеења

прв рок втор рок трет рок
Пријавување на кандидатите 30 и 31.8.2018 13 и 14.9.2018 25.9.2018
Проверка на знаења и умеења 1.9.2018 17.9.2018  
Објавување прелиминарна ранг-листа со резултати од провер­ка­та на знаењата и умеењата и ус­пе­хот од средно образование 5.9.2018 20.9.2018  
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) 7.9.2018 21.9.2018  
Запишување на кандидатите 10.9.2018 24.9.2018 1.10.2018

Приговори на прелиминарната ранг-листа

Кандидатите имаат право на приговор само на техничките пропусти/грешки направени при пресметувањето на бодовите. Рок за приговори на прелиминарната ранг-листа: среда, 5.9.2018 до 10:00 ч. во архивата на Факултетот.

Кликнете на документите подолу за да ги преземете во PDF верзија.

Правила за студии