Во периодот до 1974 година, кога Факултетот е во состав на Филозофскиот факултет, издадени се 42 тома на Годишниот зборник во кои се објавени бројни и забележливи трудови од областа на филологијата. Посебно место има едицијата посебни изданија со своите седум тома во кои се објавени повеќе монографии и повеќе трудови на наставници и соработници на Факултетот. Издадени се и две книшки од серијата Материјали, како и седум книшки од серијата Дипломски работи со трудови од областа на македонската дијалектологија и современиот македонски литературен јазик. Овие трудови имаат посебно значење како пионерски трудови на македонската филологија.

Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици во периодот од 1950 – 1953 година го основа и го издава месечниот билтен „Македонски јазик”, кој од 1954 година прераснува во списание што понатаму го издава Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков”.

Катедрата за источнословенски и западнословенски јазици и книжевности од 1976 година до денес издаде 17 броја од списанието од списанието „Славистички студии”.

Филолошкиот факултет поседува и своја издавачка дејност. Покрај издавањето учебници за потребите на наставата, разни информативни и прирачни книги за студентите, се издаваат и низа монографски трудови од разни области на филолошките науки, речници и други лексикографски трудови.

Во целина земено, Филолошкиот факултет веќе има низа изданија со кои зазема значајно место во издавањето научни трудови во РМ и во светот, а има добра перспектива таквата дејност уште повеќе да се развива и на научен и на практичен план.

УЧЕБНИЦИ И ПРИРАЧНИЦИ

СПИСАНИЈА

Славистички студии бр. 17

Излезе од печат седумнаесетииот број на Славистички студии– списание на Катедрата за славистика при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје. Овој број е посветен на проф. д-р Донка Роус по повод нејзиниот 75 роденден. Проф. д-р Донка Роус е истакната бохемистка и преведувачка од чешки јазик која сè до пензионирањето е член на Катедрата за славистика и ги води предметите Граматика на чешкиот јазик и Чешка книжевност.Во ова издание, покрај биографијата и библиографијата на проф. д-р Донка Роус, во рубриката Лингвистика има 12 трудови, во рубриката Литература и култура има 10 трудови и во последната рубрика Прилози, прикази, хроники се поместени 9 прилози.

Списанието Славистички студии има меѓународен редакциски одбор.

Славистички студии бр. 18

СЛАВИСТИЧКИ СТУДИИ БР. 18

Во јуни 2018 година излезе од печат новиот број на сп. Славистички студии. Овој, осумнаесетти, број е посветен на проф. д-р Кита Бицевска по повод одбележувањето на 70-годишнината од нејзиното раѓање. Изданието, покрај биографијата и библиографијата на проф. д-р Кита Бицевска, содржи 21 труд во рубриката Лингвистика, 7 во рубриката Литература и култура, а во последната рубрика Прилози, прикази, хроники се поместени 3 прилози.

ЗБОРНИЦИ