Библиотекар:

Сијка Давидовска

Тел.: (02) 3240-433, локал 433

e-mail: sikadavidov@gmail.com