Катедрата за општа и компаративна книжевност е формирана во учебната 1980/81 година. Постоењето и развојот на Катедрата за општа и компаративна книжевност е во знакот на континуираното збогатување на наставните планови и програми, од една и усовршувањето на кадрите, од друга страна.

За местото, реномето и за перспективите на Катедрата за општа и компаративна книжевност на Филолошкиот факултет “Блаже Конески” во Скопје говорат токму активностите и успесите што ги постигнуваат нејзините студенти чие вработување е клучно и актуелно во повеќе сфери на културата во земјата и во странство: образование, медиуми, издаваштво, институти за истражување и центри на културата, сферата на кинематографијата актуелна во кинотеките во зeмјата и во регионот, креирањето и критичко промислување на културните и образовните политики и во владините и невладините организации. Може да се каже дека од постоењето до денес студентите кои студираат на оваа група по остварените резултати се едни од најдобрите и најкреативните во различни сфери на образованието, науката, уметностите и културата во земјава и во странство.

Патот на развивање и практикување на знаењата и вештините за студентите на катедрата стекнати во областа на компаративното, критичкото и креативното мислење и дејствување започнува уште за време на студирањето, тие активно се вклучуваат во книжевниот и културниот живот на факултетот и пошироко, во државата и во странство. Студентите од оваа Катедра остваруваат богата меѓународна соработка. Тие се едни од иницијаторите за формирање на списанието за студенти „Inmediasres“ на Филолошкиот факултет и на мрежата на студенти по општа и компаративна книжевност од универзитетите од регионот.

Најголемиот дел од дипломираните студенти ги продолжуваат студиите на постдипломските студии на насоката Наука за книжевноста, но не е мал и бројот на студенти кои се запишуваат на постдипломски и докторски студии во соодветни компаратистички центри во странство (Париз, Оксфорд, Кембриџ, Рим, Болоња, Братислава, Букурешт, Осло, Софија, Берлин, Франкфурт и др.). Катедрата има акредитирани магистерски и докторски студии.

Одбранетите магистерски и докторски трудови се објавуваат како книги и се достапни до научната јавност.

Професорите од катедрата изведувале настава или партиципирале во соработката со многу научни институции и институции од областа на културата како што е Институтот за класични студии на Филозофски факултет, Универзитетот во Амстердам, Европскиот универзитет во Фиренца, а предавања одржале и на неколку универзитети во странство: Универзитет во Љубљана, Масериков универзитет во Брно, Универзитет во Марибор, ИНАЛКО и др. Членовите на катедрата биле или се вклучени во многубројни научни проекти од национален и меѓународен карактер: „Балканска слика на светот“, (МАНУ/ПАН), „Балканските традиции и нивната интеграција во Европската Унија“ (Универзитет Адам Мицкиевич, Познањ, Полска); „Книжевната компаратистика: состојби и перспективи“ (Филолошки факултет „Блаже Конески“);  „Интерпретации: Европски научно-истражувачки проект за поетика и херменевтика“ (МАНУ); Поимник на книжевната теорија (МАНУ); „Модернизмот во бугарската и македонската литертура (сличности и разлики)“ (МАНУ и БАН) и многу други активности.