AngelinaBanovic-FOTO

Ангелина Бановиќ-Марковска

Редовен професор
e-mail: ana-ban@t.mk
Телефонски бр. кабинет: 02 / 32 40 431
Термини за консултации:  

 

Настава на додипломски студии: Современи јужнословенски книжевности  1

Современи јужнословенски книжевности  2

Јужнословенски книжевности  15-18 век

Вовед во имагологијата

Аспекти на другоста

Нова бугарска книжевност

Настава на постдипломски студии: Историографската метафикција во македонската современа книжевност
Настава на докторски студии: Дијалогизмот, интертекстуалноста и македонската постмодерна проза

Македонска современа книжевност (Модели на автобиографска и дневничка проза во современата македонска книжевност)

Превземи биографија

 

Други членови