demo_image

Елени Бужаровска

Редовен професор
e-mail:  elenibuzarovska@t.mk
Телефонски бр. кабинет:  (02) 32 40453
Термини за консултации:  вторник: 14.30-15.30

 

Настава на додипломски студии: Граматика на современиот англиски јазик – Синтакса 1

Граматика на современиот англиски јазик Синтакса 2

Американска цивилизација

Вовед во прагматика

Настава на постдипломски студии: Прагматика и анализа на дискурсот

Методологија на контрастивни проучувања

Синтакса и синтаксички категории

Техники на научна работа

Настава на докторски студии: Општа методологија на науките

Анализа на дискурсот

Граматикализација и јазичната промена

Преземете ја биографијата

Други членови