Emina Avdikj

Емина Авдиќ

Вонреден професор
e-mail: emina.avdic@ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет: 32 40 461, локал 461
Термини за консултации: вторник, 10.30 – 11.15 ч.

 

Настава на додипломски студии: Методика на наставата по германски јазик 1, 2, 3, 4

Теорија на преведувањето и на толкувањето 1, 2

Настава на постдипломски студии: Наука за јазик: Интеркултурна комуникација

Стратегии на преведувањето и толкувањето

Техники на научната работа

Настава на докторски студии: Преведување култури

Интеркултурна комуникација

Преземете ја биографијата

Други членови