1 година

2 година

3 година

4 година

Испитна сесија мај-јуни 2018

Писмениот испит Германски јазик 3В ПиТ го положија: 28577, 27755, 28579, 27312, 28589, 28586, 28554, 28583, 28594, 28587, 28574, 28564.
Не положија: 28614, 28573, 28596, 28559, 28693.
Устен испит и увид во писмениот: 6.6.2018 во 12.00 ч. во П8.
доц. д-р Бисера Станкова

Документите се преземаат од менито Студенти – Дипломски труд