Секретар на Филолошиот факултет „Блаже Конески”

Весна Стојановска, секретар
тел. (02) 3240-467, локал 467
e-mail: vstojanovska@flf.ukim.edu.mk

Одделение за општи, правни работи и човечки ресурси

Маргарита Шукулоска, раководител
тел. (02) 3240-469, локал 469
e-mail: margarita@flf.ukim.edu.mk

Горанчо Колевски, советник за човечки ресурси
тел. (02) 3240-497, локал 497
e-mail: g.kolevski@flf.ukim.edu.mk

Виолета Божиновска, виш соработник архивар
тел. (02) 3240-436, локал 436
e-mail: violetabozinovska@gmail.com

Андријана Павлова, помлад соработник за деловно работење
тел. (02) 3240-401, локал 401
e-mail: a.pavlova@flf.ukim.edu.mk

Горан Ивковиќ, информатичар
тел. (02) 3240-473, локал 473
e-mail: ivkovic@flf.ukim.edu.mk

Сова Трајкова, референт
тел. (02) 3240-411, локал 411
e-mail: strajkovska@flf.ukim.edu.mk

Татјана Набакова, телефонист
тел. (02) 3240-400, локал 400
e-mail: t.nabakova@flf.ukim.edu.mk

Мартин Арсовски, курир
тел. (02) 3240-435, локал 435
e-mail: kopirnica@flf.ukim.edu.mk

Лилјана Манасијевска, хигиеничар
Соња Маџароска, хигиеничар
Слободанка Митевска, хигиеничар
Доца Петковска, хигиеничар
Јасминка Гроздановска, хигиеничар
Лиле Дукадиновска, хигиеничар
Лидија Рајатоска, хигиеничар
Анкица Димишковска, хигиеничар

Борче Јовановски, чувар
Младен Анѓелков, чувар
Данчо Миленковски, чувар
Трајче Трпев, чувар

Одделение за финансиско и материјално работење

Никола Крстевски, помлад соработник за јавни набавки
тел. (02) 3240-478, локал 498
e-mail: n.krstevski@flf.ukim.edu.mk

Наташа Ванеска, самостоен администратор
тел. (02) 3240-449, локал 449
e-mail: finansovo@flf.ukim.edu.mknatasavaneska@flf.ukim.edu.mk

Оливер Алексовски, самостоен референт за магацинско работење
тел. (02) 3240-478, локал 478

Одделение за студентски прашања

Јулијана Спасеска, соработник за магистерски и докторски студии
тел. (02) 3240-498, локал 490
e-mail: postdiplomski@flf.ukim.edu.mk

Благоја Нолчевски, соработник за студентски прашања
тел. (02) 3240-490, локал
e-mail: b.nolcevski@flf.ukim.edu.mk

Ирена Атанасовска, самостоен референт за студентски прашања
тел. (02) 3240-471, локал 471
e-mail: i.atanasovska@flf.ukim.edu.mk


Николина Петкова, самостоен референт за студентски прашања
тел. (02) 3240-446, локал 446
e-mail: n.petkova@flf.ukim.edu.mk


Ирина Русевска, самостоен референт за студентски прашања
тел. (02) 3240-468, локал 468
e-mail: i.rusevska@flf.ukim.edu.mk


Ана Александрова, самостоен референт за студентски прашања
тел. (02) 3240-470, локал 470
e-mail: aleksandrova.ana@flf.ukim.edu.mk


Јулијана Мешковска, самостоен референт за студентски прашања
e-mail: j.meskovska@flf.ukim.edu.mk


Стојче Александров, самостоен референт за студентски прашања
тел. (02) 3240-490, локал 478

Татјана Гаштарова, референт – ЕКТС служба
тел. (02) 3240-496, локал 496
e-mail: ekts.sluzba@gmail.comt.gashtarova@flf.ukim.edu.mk

Одделение за библиотечно работење

Љубомир Тошев, библиотекар – Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици
тел. (02) 32 40 418, локал 418

Снежана Јанчевска, библиотекар – Катедра за македонска книжевност и јужнословенски книжевности
тел. (02) 32 40 427, локал 427
e-mail: snezana.jancevska@hotmail.com

Блерант Мехмети, библиотекар – Катедра за албански јазик и книжевност
тел. (02) 32 40 421, локал 421
e-mail: blerant.m@hotmail.com

Катедра за турски јазик и книжевност
тел. (02) 32 40 464, локал 464

Катедра за романски јазици и книжевности
тел. (02) 32 40 450, локал 450

Климент Ристески, библиотекар – Катедра за славистика
тел. (02) 32 40 423, локал 423
e-mail: kliment_1986@hotmail.com

Зоран Симоски, библиотекар – Катедра за германски јазик и книжевност
тел. (02) 32 40 419, локал 419
e-mail: zsimoski@flf.ukim.edu.mk

Марија Цветковска, библиотекар – Катедра за англиски јазик и книжевност
тел. (02) 32 40 487, локал 487
e-mail: angliska.biblioteka@flf.ukim.edu.mk

Ана Кнежевиќ, библиотекар – Катедра за општа и компаративна книжевност
тел. (02) 32 40 433, локал 433
e-mail: okk.biblioteka@gmail.com

Димитар Попоски, библиотекар – Катедра за преведување и толкување
тел. (02) 32 40 492, локал 492
e-mail: poposkidimitar@gmail.com

Ванкица Кочоска, библиотекар – Катедра за италијански јазик и книжевност
тел. (02) 32 40 494, локал 494
e-mail: v.kocoska@gmail.com