Контакт: doktorski@flf.ukim.edu.mk

Соопштение за студентите кои студираат на трет циклус студии според ЕКТС

1. Упис на зимски семестар за уч. 2018/2019 година

Уписот за студентите на трет циклус студии ќе се реализира во периодот од 24.09.2018 до 28.09.2018 година, со следниве документи:
– Индекс;
– Пријава за испит со уплатница од 50,00 денари за административна такса за секој испит поединечно;
– Уплата на рата (за студентите кои имаат трошоци) на сметка на Филолошки факултет Скопје
пп-50 уплатница
– од страната на примач – назив на примач: Буџет на РМ – Филолошки факултет Скопје; банка на примачот: Народна банка на РМ; сметка на примачот: 100000000063095; сметка на буџетски корисник: 1600104235 788 10; приходна шифра: 723019 и програма: 41

Студентите кои не доставиле извештај (за уч. 2017/2018 година) потребно е заедно со документите за запишување да достават:
– за запишување во III семестар – извештај за истражување и подготовка на тема за докторска дисертација и валоризација на 14 ЕКТС од II семестар,
– за запишување во IV семестар да има претходно доставено извештај за истражување и подготовка на тема за докторска дисертација и валоризација на 28 ЕКТС од III семестар
– за запишување во V семестар – извештај за истражување и објавување на резултати и валоризација на 25 ЕКТС од IV семестар ,
– за запишување во VI семестар – извештај за истражување и објавување на резултати и валоризација на 28 ЕКТС од V семестар.


СООПШТЕНИЕ за студентите кои студираат на трет циклус студии според ЕКТС

I. ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЗА ЕСЕНСКИОТ ИСПИТЕН РОК

Пријавувањето на испитите за есенскиот испитен рок за студентите на трет циклус студии ќе се реализира во периодот од 29.08.2018 до 31.08.2018 година, со следниве документи:

  • Индекс;
  • Пријава за испит со уплатница од 50,00 денари за административна такса за секој испит поединечно

II. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ВО ЕСЕНСКИОТ ИСПИТЕН РОК

Полагањето на испити во есенскиот испитен рок ќе се реализира во периодот од 05.09.2018 до 27.09.2018 година.

Кликнете на документите подолу за да ги преземете во PDF верзија.