Распоред на работни задачи за уч. 2019/2020 г.

 


Распоред на работни задачи за уч. 2018/2019 г.

Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици

Распоред на работни задачи за уч. 2018/2019 г. – Македонски јазик и јужнословенски јазици

Катедра за македонска книжевност и јужнословенски книжевности

Распоред на работни задачи за уч. 2018/2019 г. – Македонска книжевност и јужнословенски книжевности

Катедра за албански јазик и книжевност

Распоред на работни задачи за уч. 2018/2019 г. – Албански јазик и книжевност

Катедра за турски јазик и книжевност

Распоред на работни задачи за уч. 2018/2019 г. – Турски јазик и книжевност

Катедра за славистика

Распоред на работни задачи за уч. 2018/2019 г. – Славистика

Катедра за романски јазици и книжевности

Распоред на работни задачи за уч. 2018/2019 г. – Романски јазици и книжевности

Катедра за германски јазик и книжевност

Распоред на работни задачи за уч. 2018/2019 г. – Германски јазик и книжевност

Катедра за англиски јазик и книжевност

Распоред на работни задачи за уч. 2018/2019 г. – Англиски јазик и книжевност

Катедра за општа и компаративна книжевност

Распоред на работни задачи за уч. 2018/2019 г. – Општа и компаративна книжевност

Катедра за преведување и толкување

Распоред на работни задачи за уч. 2018/2019 г. – Преведување и толкување

Катедра за италијански јазик и книжевност

Распоред на работни задачи за уч. 2018/2019 г. – Италијански јазик и книжевност