ВТОР УПИСЕН РОК во уч. 2019/2020 г. за прв циклус студии

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИТЕ (КОНЕЧНА РАНГ-ЛИСТА) – ВТОР УПИСЕН РОК во уч. 2019/2020 г.

Потребни документи за запишување на новите студенти во уч. 2019/2020 г. – вторник, 24 септември 2019 г.


Прелиминарна ранг-листа, втор уписен рок, уч. 2019/2020 г.

www.upisi.ukim.mk


КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2019/2020 година


Потребни документи за пријавување на нови студенти во уч. 2019/2020 г.


Информации за студиските групи Германски јазик и Преведување и толкување, на кои се врши проверка на знаења и умеења


Слободни места во втор уписен рок на прв циклус студии во уч. 2019/2020 г.

 

  Редовни (кои се финансираат од Буџетот на РСМ) Износ на партиципа­ција (во евра) Редовни со школарина Износ на школарина (во евра) Вонредни Износ на школарина за вонредни студенти (во евра) Вкупен број на студенти
Филолошки факултет „Блаже Конески“ (бул. „Гоце Делчев“ бр. 9А) (8 семестри) 324 200 355 400 119 400 798
§  македонски јазик и јужнословенски јазици 27 30 8 65
– македонски јазик 27 30 8 65
§  македонска книжевност и јужнословенски книжевности 38 30 9 77
§  албански јазик и книжевност 22 44 4 70
– наставна насока 0 14 4 18
– преведување и толкување – немајчин 12 15 27
– преведување и толкување – мајчин 10 15 25
§  турски јазик и книжевност 38 20 19 77
– турски јазик и книжевност – мајчин 25 10 9 44
– турски јазик и книжевност – немајчин 13 10 10 33
§  романски јазици и книжевности 71 40 20 131
– француски јазик- наставна и преведувачка/толкувачка насока (со можност за почетно ниво) 31 20 10 61
– двопредметна по француски јазик и книжевност со романски јазик и книжевност – филолошка насока 20 10 5 35
– романски јазик и книжевност – филолошка насока 20 10 5 35
§  славистика 37 20 19 76
– руски јазик (почетно ниво) 19 10 10 39
– полски јазик (почетно ниво) 9 5 4 18
– чешки јазик (почетно ниво) 9 5 5 19
§  германски јазик и книжевност (со проверка на знаења и умеења) 15 30 14 59
§  англиски јазик и книжевност 0 6 8 14
§  општа и компаративна книжевност 25 30 9 64
§  преведување и толкување (со проверка на знаења и умеења) 50 80 130

–    англиски јазик/француски јазик

–    англиски јазик/германски јазик

9 30 39

–    француски јазик/англиски јазик

–    француски јазик/германски јазик

18 20 38

–    германски јазик/англиски јазик

–    германски јазик/француски јазик

23 30 53
§  италијански јазик и книжевност 1 25 9 35

Рокови за пријавување, проверка на знаења и умеења и запишување

  1. Рокови за кандидатите кои се рангираат само според успехот од средното образование
прв рок втор рок трет рок
Пријавување на кандидатите 29 и 30.8.2019 12 и 13.9.2019 25.9.2019
Објавување резултати од успехот од средно образование (прелиминарна ранг-листа) 3.9. 2019 16.9.2019 26.9.2019
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) 6.9. 2019 20.9.2019 27.9.2019
Запишување на кандидатите 11.9. 2019 24.9.2019 30.9.2019

 

  1. Рокови за кандидатите кои се рангираат според успехот од средното образование и според проверката на знаења и умеења
прв рок втор рок трет рок
Пријавување на кандидатите 29 и 30.8.2019 12 и 13.9.2019 25.9.2019
Проверка на знаења и умеења 2.9. 2019 16.9.2019 26.9.2019
Објавување прелиминарна ранг- листа со резултати од проверката на знаењата и умеењата и успехот од средно образование 7.9. 2019 20.9.2019 26.9.2019
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) 10.9. 2019 23.9.2019 27.9.2019
Запишување на кандидатите 11.9. 2019 24.9.2019 30.9.2019