Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици

Извештаи и одлуки за последен избор во звање – Македонски јазик и јужнословенски јазици

Извештаи и одлуки за последен избор во звање – Македонски јазик и јужнословенски јазици_2

Катедра за македонска книжевност и јужнословенски книжевности

Извештаи и одлуки за последен избор во звање – Македонска книжевност и јужнословенски книжевности

Катедра за албански јазик и книжевност

Извештаи и одлуки за последен избор во звање – Албански јазик и книжевност

Извештаи и одлуки за последен избор во звање – Албански јазик и книжевност_2

Катедра за турски јазик и книжевност

Извештаи и одлуки за последен избор во звање – Турски јазик и книжевност

Извештаи и одлуки за последен избор во звање – Турски јазик и книжевност_2

Катедра за славистика

Извештаи и одлуки за последен избор во звање – Славистика

Катедра за романски јазици и книжевности

Извештаи и одлуки за последен избор во звање – Романски јазици и книжевности

Катедра за германски јазик и книжевност

Извештаи и одлуки за последен избор во звање – Германски јазик и книжевност

Извештаи и одлуки за последен избор во звање – Германски јазик и книжевност_2

Катедра за англиски јазик и книжевност

Извештаи и одлуки за последен избор во звање – Англиски јазик и книжевност

Извештаи и одлуки за последен избор во звање – Англиски јазик и книжевност_2

Катедра за општа и компаративна книжевност

Извештаи и одлуки за последен избор во звање – Општа и компаративна книжевност

Извештаи и одлуки за последен избор во звање – Општа и компаративна книжевност_2

Катедра за преведување и толкување

Извештаи и одлуки за последен избор во звање – Преведување и толкување

Катедра за италијански јазик и книжевност

Извештаи и одлуки за последен избор во звање – Италијански јазик и книжевност

Извештаи и одлуки за последен избор во звање – Италијански јазик и книжевност_2