Македонски јазик – конечна ранг-листа, прв уписен рок, 2019-2020

Македонска книжевност и јужнословенски книжевности – конечна ранг-листа, прв уписен рок, 2019-2020

Албански јазик и книжевност – наставна насока – конечна ранг-листа, прв уписен рок, 2019-2020

Албански јазик и книжевност – преведување и толкување – мајчин – конечна ранг-листа, прв уписен рок, 2019-2020

Албански јазик и книжевност – преведување и толкување – немајчин – конечна ранг-листа, прв уписен рок, 2019-2020

Турски јазик и книжевност – мајчин – конечна ранг-листа, прв уписен рок, 2019-2020

Турски јазик и книжевност – немајчин – конечна ранг-листа, прв уписен рок, 2019-2020

Руски јазик – конечна ранг-листа, прв уписен рок, 2019-2020

Полски јазик и книжевност – конечна ранг-листа, прв уписен рок, 2019-2020

Чешки јазик (почетно ниво) – конечна ранг-листа, прв уписен рок, 2019-2020

Француски јазик – наставна и преведувачко-толкувачка насока – конечна ранг-листа, прв уписен рок, 2019-2020

Германски јазик и книжевност – конечна ранг-листа, прв уписен рок, 2019-2020

Англиски јазик и книжевност – конечна ранг-листа, прв уписен рок, 2019-2020

Општа и компаративна книжевност – конечна ранг-листа, прв уписен рок, 2019-2020

Преведување и толкување – англиски-француски и англиски-германски – конечна ранг-листа, прв уписен рок, 2019-2020

Преведување и толкување – германски-англиски и германски-француски – конечна ранг-листа, прв уписен рок, 2019-2020

Преведување и толкување – француски-англиски и француски-германски – конечна ранг-листа, прв уписен рок, 2019-2020

Италијански јазик и книжевност – конечна ранг-листа, прв уписен рок, 2018-2019