Македонски јазик – Државна квота – конечна ранг-листа, трет уписен рок, 2019-2020

Албански – наставна насока – Факултетско образование – конечна ранг-листа, трет уписен рок, 2019-2020

Турски јазик и книжевност – мајчин – Државна квота – конечна ранг-листа, трет уписен рок, 2019-2020

Руски јазик – Државна квота – конечна ранг-листа, трет уписен рок, 2019-2020

Руски јазик – Факултетско образование – конечна ранг-листа, трет уписен рок, 2019-2020

Француски јазик – наставна и преведувачко-толкувачка насока – конечна ранг-листа, прв уписен рок, 2019-2020 – Факултетско образование

Француски јазик – наставна и преведувачко-толкувачка насока – конечна ранг-листа, трет уписен рок, 2019-2020

Англиски јазик и книжевност – Вонредни – конечна ранг-листа, трет уписен рок, 2019-2020

Општа и компаративна книжевност – Државна квота – конечна ранг-листа, трет уписен рок, 2019-2020

Преведување и толкување – англиски-француски и англиски-германски – конечна ранг-листа, трет уписен рок, 2019-2020

Преведување и толкување – германски-англиски и германски-француски – конечна ранг-листа, трет уписен рок, 2019-2020

Преведување и толкување – француски-англиски и француски-германски – конечна ранг-листа, трет уписен рок, 2019-2020