ПРВ УПИСЕН РОК во уч. 2018/2019 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИТЕ (КОНЕЧНА РАНГ-ЛИСТА) – ПРВ УПИСЕН РОК во уч. 2018/2019 г.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВИТЕ СТУДЕНТИ во уч. 2018/2019 г.


ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА – ПРВ РОК – уч. 2018/2019 г.


Проверка на знаења и умеења (приемен испит) за студиските групи Македонски јазик, Германски јазик и Преведување и толкување

1.9.2018 г. (сабота) во 10:30 часот
АУЛА НА ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
СО СЕБЕ ПОНЕСЕТЕ:
– ДОКУМЕНТ ЗА ЛИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА
(лична карта или пасош)
– ливчето со број на пријава од Студентски прашања

www.upisi.ukim.mk


КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година


Слободни места во прв уписен рок на прв циклус студии за уч. 2018/2019 г.


Потребни документи за пријавување на нови студенти во уч. 2018/2019 г.


Информации за подготвителна настава


Информации за студиските групи Македонски јазик, Германски јазик и Преведување и толкување, на кои се врши проверка на знаења и умеења


Студирај Чешки јазик и книжевност и добиј стипендија

Јужноморавскиот центар за меѓународна мобилност ќе им додели стипендија (школарина во висина од 200 евра годишно) на петте најдобри кандидати на приемниот конкурс во првиот циклус на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“што ќе се запишат на групата Чешки јазик и книжевност.

www.upisi.ukim.mk


КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година


Прв уписен рок во уч. 2018/2019 г.

На Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во прва година на прв циклус студии, во учебната 2018/2019 година може да се запишат следниов број студенти:

ФАКУЛТЕТ

– СТУДИСКИ ПРОГРАМИ –

Редовни во државна квота (со 200€) Редовни со кофинансирање (со 400€) Вонредни (со 400€) Со еден родител во државна квота Со еден родител во кофинансирање
Филолошки факултет „Блаже Конески“ (бул. „Гоце Делчев“ бр. 9А) (8 семестри) 540 415 130
Македонски јазик и јужнословенски јазици 55 30 15
– Македонски јазик (со проверка на знаења и умеења) 40 30 10 1 1
– Словенечки јазик 15 10 5 1 /
Македонска книжевност и јужнословенски книжевности 40 30 10 1 1
Албански јазик и книжевност 55 55 5
– Наставна насока 25 25 5 1 1
– Преведување и толкување – немајчин 15 15 / /
– Преведување и толкување – мајчин 15 15 / /
Турски јазик и книжевност 50 20 20
– Турски јазик и книжевност – мајчин 25 10 10 1 /
– Турски јазик и книжевност – немајчин 25 10 10 1 /
Романски јазици и книжевности 80 40 20
– Француски јазик- наставна и преведувачка/толкувачка насока (со можност за почетно ниво) 40 20 10 1 1
– Романски јазик 20 10 5 1 /
– Шпански јазик 20 10 5 1 /
Славистика 40 20 15
– Руски јазик (почетно ниво) 30 15 10 1 /
– Чешки јазик (почетно ниво) 10 5 5 / /
Германски јазик и книжевност (со проверка на знаења и умеења) 30 30 15 1 1
Англиски јазик и книжевност 60 50 10 2 2
Општа и компаративна  книжевност 30 30 10 1 /
Преведување и толкување (со проверка на знаења и умеења) 70 70

англиски јазик/француски јазик

англиски јазик/германски јазик

30 30 1 1

француски јазик/англиски јазик

француски јазик/германски јазик

20 20 1 1

германски јазик/англиски јазик

германски јазик/француски јазик

20 20 1 1
Италијански јазик и книжевност 30 30 10 1 1

Рокови за пријавување, проверка на знаења и умеења и запишување

1. Рокови за кандидатите кои се рангираат само според успехот од средното образование

прв рок втор рок трет рок
Пријавување на кандидатите 30 и 31.8.2018 13 и 14.9.2018 24.9.2018
Објавување резултати од ус­пе­хот од средно образование (прелиминарна ранг-листа) 4.9.2018 17.9.2018  
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) 6.9.2018 19.9.2018  
Запишување на кандидатите 7 и 10.9.2018 21.9.2018 28.9.2018

 

2. Рокови за кандидатите кои се рангираат според успехот од средното образование и според проверката на знаења и умеења

прв рок втор рок трет рок
Пријавување на кандидатите 30 и 31.8.2018 13 и 14.9.2018 25.9.2018
Проверка на знаења и умеења 1.9.2018 17.9.2018  
Објавување прелиминарна ранг-листа со резултати од провер­ка­та на знаењата и умеењата и ус­пе­хот од средно образование 5.9.2018 20.9.2018  
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) 7.9.2018 21.9.2018  
Запишување на кандидатите 10.9.2018 24.9.2018 1.10.2018

Приговори на прелиминарната ранг-листа

Кандидатите имаат право на приговор само на техничките пропусти/грешки направени при пресметувањето на бодовите. Рок за приговори на прелиминарната ранг-листа: среда, 5.9.2018 до 10:00 ч. во архивата на Факултетот.