8.01.2020 г.

Се известуваат сите заинтересирани дека летниот курс по Македонски јазик за странци ќе започне на 2 март 2020 година, понеделник, во 12 часот во Библиотеката за македонски јазик.
Пријавувањето за курсот се врши во Семинарот за македонски јазик, литература и култура, во просториите на Ректоратот на УКИМ, кај одговорното лице Евдокија Илијевска, најдоцна до 21 февруари 2020 година. За повеќе информации во врска со пријавувањето, видете на укимПрвиот час од зимскиот курс со странските студенти ќе се одржи на 14.10.2019, понеделник, во 12:00 часот во Библиотеката за македонски јазик.


Пријавувањето се врши со пополнување на специјалниот Формулар за пријавување и со уплаќање на предвидената сума на жиро­сметката на Филолошкиот факултет ,,Блаже Конескиˮ, Скопје. За подетални информации обратете се во Деканатот на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје или кај раководителот на Цетис Мак, проф. д-­р Симон Саздов на s.sazdov@yahoo.com

Лицата коишто сакаат да го полагаат тестот треба да ги исполнуваат следниве услови:

– да имаат навршено 18 години;

– да го познаваат кириличното писмо;

– да носат со себе документ за лична идентификација на денот на тестирањето.