Првиот час од зимскиот курс со странските студенти ќе се одржи на 14.10.2019, понеделник, во 12:00 часот во Библиотеката за македонски јазик.


Пријавувањето се врши со пополнување на специјалниот Формулар за пријавување и со уплаќање на предвидената сума на жиро­сметката на Филолошкиот факултет ,,Блаже Конескиˮ, Скопје. За подетални информации обратете се во Деканатот на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје или кај раководителот на Цетис Мак, проф. д-­р Симон Саздов на s.sazdov@yahoo.com

Лицата коишто сакаат да го полагаат тестот треба да ги исполнуваат следниве услови:

– да имаат навршено 18 години;

– да го познаваат кириличното писмо;

– да носат со себе документ за лична идентификација на денот на тестирањето.