СООПШТЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ШТО КОНКУРИРААТ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА КОИ СЕ ВРШИ ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊА И УМЕЕЊА

 

За кандидатите кои ќе конкурираат на студиските програми ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ и ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ (англиски/француски; англиски/германски; француски/англиски; француски/германски; германски/англиски; германски/францускиќе се врши проверка на знаењата и умеењата на кандидатите.

 

Термини за проверка на знаењата и умеењата на кандидатите.

прв рок втор рок трет рок
Проверка на знаења и умеења

2.9. 2019

10.00 часот

16.9.2019

10.00 часот

26.9.2019

10.00 часот

 

Во продолжение се дадени демо-тестови за горенаведените студиски програми на коишто ќе се врши проверката.

Овие кандидати може да освојат најмногу 100 поени, и тоа: успехот од средното образование учествува со 60%, а успехот постигнат со проверка на знаењата и умеењата на кандидатите  учествува со 40%.

Вреднувањето на успехот од проверката на знаењата и умеењата на кандидатите се врши со бодување од 0 до 40 поени.

Проверката има елиминаторен карактер.

Не се ранги­раат канди­датите што добиле помалку од 15 поени.

 


ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ

Кандидатите кои конкурираат за студиите по германски јазик и книжевност на Катедрата за германски јазик и книжевност ќе полагаат писмен испит за проверка на знаењата и умеењата. Проверката се врши согласно со наставните програми по германски јазик од средното образование, односно согласно со Б1 рамништето на познавање на јазикот според Заедничката европска референтна рамка за јазици. Вреднувањето на успехот од проверката на знаењата и умеењата на кандидатите се врши со бодување од 0 до 40 бодови. Тестот содржи вкупно 40 прашања. За секое прашање се понудени ЧЕТИРИ одговори (А, Б, В, Г), од кои само ЕДЕН е точен. Секој точен одговор носи по еден бод. Проверката има елиминаторен карактер. Се рангираат само оние кандидати кои добиле најмалку 15, од вкупно 40 бодови.

Прашањата од проверката на знаењата и умеењата се од следниве области:

 • граматика
 • култура и цивилизација

Во продолжение следува образец за прашањата. Точните одговори се обележани со задебелени букви.

 

 1. Ich werde … nicht heiraten, bevor ich nicht weiß, ob … .
А. dich … du liebst mich
Б. dich … du mich liebst
В. dir … du mich liebst
Г. dir … du mich lieben

 

 1. Da es nicht … …, … wir ungestört grillen.
А. geregnet hätte … können
Б. geregnet hatte … konnten
В. hatte geregnet … konnten
Г. geregnet hatte … könnten

 

 1. Paul darf sich erst an den Tisch … , … er sich seine Hände gewaschen hat.
А. setzen … nachdem
Б. setzt … wann
В. sitzen … wenn
Г. sitzt … ob

 

 1. Der alte Mann, … du gestern auf dem Foto gesehen hast, ist … Großvater aus Mazedonien.
А. den … mein
Б. das … meines
В. der… meiner
Г. die … meine

 

 1. – Ich freue mich schon … den Sommerurlaub auf den Malediven. – … freust du dich?
А. nach … Wonach
Б. für … Wofür
В. auf … Worauf
Г. über  … Worüber

 

 1. Im 17. Jahrhundert … der Kakao von Südamerika nach Europa … .
А. wird … importieren
Б. werde … importiert
В. würde … importieren
Г. wurde … importiert
 1. … ich viel Geld, … ich mir eine Jacht am Mittelmeer.
А. Würde … kaufen
Б. Hatte … gekauft
В. Habe … gekauft
Г. Hätte kaufte
 1. Wann wird die deutsche Wiedervereinigung bzw. der Tag der Deutschen Einheit begangen?
А. Am 9. November.
Б. Am 1. Mai.
В. Am 3. Oktober.
Г. Am 24. Dezember.

 

 1. Wie viele deutsche Bundesländer gibt es?
А. 18
Б. 16
В. 10
Г. 20
 1. Wer ist der Verfasser von „Faust“?
А. Johann Wolfgang von Goethe
Б. Friedrich Schiller
В. Hermann Hesse
Г. Günter Grass

 


 

ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ

 

Кандидатите кои ќе конкурираат на Катедрата за преведување и толкување ќе полагаат писмен испит за проверка на знаењата и умеењата за двата јазика кои ги одбрале во јазичната комбинација (прв и втор странски јазик). Испитот ќе биде конципиран врз основа на материјалот содржан во наставните програми по странски јазик (англиски, француски и германски) за средно образование.

Првиот странски јазик (јазик Б) ќе се тестира на ниво Б1, а вториот странски јазик (јазик В)  на ниво А2 според Заедничката европска референтна рамка за јазици. Тестот ќе содржи вкупно 40 прашања, по 20 за секој од јазиците во јазичната комбинација. Секој точен одговор ќе носи по 1 поен. Kандидатите можат да добијат најмногу по 20 бода од првиот, односно вториот јазик или вкупно 40 бода.

Не се рангираат кандидатите кои што не добиле најмалку 8 бода од првиот јазик и најмалку 7 бода од вториот јазик, или вкупно 15 бода.

 

Прашањата за секој јазик во јазичната комбинација ќе бидат од следните области:

 • граматика (13 прашања)
 • култура и цивилизација (општи познавања, 5 прашања)
 • превод (2 прашања)

Сите прашања во тестот ќе бидат на принципот на повеќечлен избор (multiple choice), со понудени 4 одговори, од кои кандидатот треба да одбере еден.

 

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРАШАЊАТА ПО АНГЛИСКИ КАКО ПРВ СТРАНСКИ ЈАЗИК И ГЕРМАНСКИ КАКО ВТОР СТРАНСКИ ЈАЗИК НА КАТЕДРАТА ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ

 

Точните одговори се обележани со задебелени букви.

 

 1. __________ your address, I would have written to you.

(А)         Unless I lost

(Б)          If I did not lose

(В)          If I had lost

(Г)          Had I not lost

 

 1. She __________ for 40 years by the time she retires.

(А)         will have been working

(Б)          will have worked

(В)          will work

(Г)          will be working

 

 1. When I called her yesterday, she said she __________ for a few hours.

(А)          was studying

(Б)           is studying

(В)           has been studying

(Г)           had been studying

  

 1. He __________ to study mathematics.

(А)            makes me

(Б)            lets me

(В)            is                                                               

(Г)            prevents me

 

 1. How long __________ take the fire brigade to arrive if you called them?

(А)          it would

(Б)           it will

(В)           will it

(Г)           would it

 

 1. I asked John where __________.

(А)          we were going

(Б)           we are going

(В)           were we going

(Г)           are we going

 

 1. Since they have moved away, they hardly ever go to the beach.

(А)             Oткако

(Б)              Од

(В)             Бидејќи                                      

(Г)              Зошто

 

 1. Sound is entered into the computer by means of a digital signal processing chip

(А)            дигитален сигнален процесирачки чип

(Б)            дигитален сигнал на процесирачки чип

(В)            чип за обработка на дигитален сигнал

(Г)            чип за обработка на дигитални сигнали

 

 1. The new employee always put the files in the correct order.

(А)            ги подредуваше папките

(Б)             ги подредува папките

(В)             ги подреди

(Г)             подредува папки

 

 1. The United Kingdom consists of __________

(A)            England, Scotland, Wales.

(Б)            Great Britain and Northern Ireland.

(В)            England and Scotland.

(Г)            Great Britain and the Irish Republic.

 

 1. Stefan hat sich ein … T-Shirt gekauft.

(А)         blaue

(Б)         blaues

(В)         blauer

(Г)         blau

 

 1. − Entschuldigen Sie, wo finde ich das Gemüse? − … doch vorne rechts!

(А)          Schaut

(Б)          Schauen Sie

(В)          Schauen

(Г)          Schaust

 

 1. Er konnte nicht kommen, … er krank war.

(А)             dass

(Б)              aber

(В)              weil

(Г)              denn

 

 1. Rügen an der Ostsee ist die … deutsche Insel.

(А)             größer

(Б)              groß

(В)              größte

(Г)              am größten

 

 1. Entschuldigung, wo ist hier der nächste Kiosk? − Da vorne ist gleich … .

(А)            ein

(Б)            einer

(В)            einen

(Г)             eins

 

 1. Wie lautet die Frage richtig?

(А)         Wann kommt dein Opa aus dem Krankenhaus?

(Б)          Wann dein Opa aus dem Krankenhaus kommt?

(В)          Kommt dein Opa aus dem Krankenhaus wann?

(Г)          Dein Opa wann kommt aus dem Krankenhaus?

 

 1. Was ist die Hauptstadt der Schweiz?

(А)        Bern

(Б)         Zürich

(В)         Basel

(Г)         Lausanne

 

 1. Welche Abkürzung wird für die Bundesrepublik Deutschland verwendet?

(А)          BRD

(Б)          ARD

(В)          DRK

(Г)          DDR

 

 1. Die berühmteste österreichische Torte ist die … .

(А)          Schwarzwälder Kirschtorte

(Б)          Rüblitorte

(В)          Linzer Torte

(Г)          Sachertorte

 

 1. Meine Großeltern kümmern sich um mich.

Die adäquate Übersetzung ins Mazedonische wäre:

(А)         Родителите се  грижат за мене.

(Б)         Старите се грижат за мене.

(В)         Моите баби и дедовци се грижеа за мене.

(Г)         Баба ми и дедо ми се грижат за мене.

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРАШАЊАТА ПО ГЕРМАНСКИ КАКО ПРВ СТРАНСКИ ЈАЗИК И АНГЛИСКИ КАКО ВТОР СТРАНСКИ ЈАЗИК ЗА КАТЕДРАТА НА ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ

Точните одговори се обележани со задебелени букви.

 

 1. Ich werde … nicht heiraten, bevor ich nicht weiß, ob … .
(А) dich … du liebst mich
(Б) dich … du mich liebst
(В) dir … du mich liebst
(Г) dir … du mich lieben

 

 1. Da es nicht … …, … wir ungestört grillen.
(А) geregnet hätte … können
(Б) geregnet hatte … konnten
(В) hatte geregnet … konnten
(Г) geregnet hatte … könnten

 

 1. Paul darf sich erst an den Tisch … , … er sich seine Hände gewaschen hat.
(А) setzen … nachdem
(Б) setzt … wann
(В) sitzen … wenn
(Г) sitzt … ob

 

 1. Der alte Mann, … du gestern auf dem Foto gesehen hast, ist … Großvater aus Mazedonien.
(А) den … mein
(Б) das … meines
(В) der… meiner
(Г) die … meine

 

 1. – Ich freue mich schon … den Sommerurlaub auf den Malediven. – … freust du dich?
(А) nach … Wonach
(Б) für … Wofür
(В) auf … Worauf
(Г) über  … Worüber

 

 1. Im 17. Jahrhundert … der Kakao von Südamerika nach Europa … .
(А) wird … importieren
(Б) werde … importiert
(В) würde … importieren
(Г) wurde … importiert
 1. … ich viel Geld, … ich mir eine Jacht am Mittelmeer.
(А) Würde … kaufen
(Б) Hatte … gekauft
(В) Habe … gekauft
(Г) Hätte kaufte
 1. Wann wird die deutsche Wiedervereinigung bzw. der Tag der Deutschen Einheit begangen?
(А) Am 9. November.
(Б) Am 1. Mai.
(В) Am 3. Oktober.
(Г) Am 24. Dezember.

 

 1. Wie viele deutsche Bundesländer gibt es?
(А) 18
(Б) 16
(В) 10
(Г) 20
 1. Wer ist der Verfasser von „Faust“?
(А) Johann Wolfgang von Goethe
(Б) Friedrich Schiller
(В) Hermann Hesse
(Г) Günter Grass

 

 1. __________ your address, I would have written to you.

(А)        Unless I lost

(Б)        If I did not lose

(В)        If I had lost

(Г)        Had I not lost

 

 1. She __________ for 40 years by the time she retires.

)      will have been working

(Б)       will have worked

(В)       will work

(Г)       will be working

 

 1. When I called her yesterday, she said she __________ for a few hours.

(А)       was studying

(Б)        is studying

(В)        has been studying

(Г)        had been studying

  

 1. He __________ to study mathematics.

(А)        makes me

(Б)         lets me

(В)         is                                                              

(Г)         prevents me

 

 1. How long __________ take the fire brigade to arrive if you called them?

(А)       it would

(Б)        it will

(В)       will it

(Г)       would it

 

 1. I asked John where __________.

 

)       we were going

(Б)        we are going

(В)        were we going

(Г)        are we going

 

 1. Since they have moved away, they hardly ever go to the beach.

(А)          Oткако

(Б)           Од

(В)           Бидејќи                                    

(Г)           Зошто

 

 1. Sound is entered into the computer by means of a digital signal processing chip

(А)         дигитален сигнален процесирачки чип

(Б)         дигитален сигнал на процесирачки чип

(В)         чип за обработка на дигитален сигнал

(Г)         чип за обработка на дигитални сигнали

 

 1. The new employee always put the files in the correct order.

 

(А)          ги подредуваше папките

(Б)           ги подредува папките

(В)           ги подреди

(Г)           подредува папки

 

 1. The United Kingdom consists of __________

(A)             England, Scotland, Wales.

(Б)             Great Britain and Northern Ireland.

(В)             England and Scotland.

(Г)             Great Britain and the Irish Republic.

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРАШАЊЕТА ПО  ФРАНЦУСКИ  ЈАЗИК КАКО ПРВ И КАКО ВТОР СТРАНСКИ ЈАЗИК НА КАТЕДРАТА ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ ПРИ ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“

 

 1. Choisissez la bonne réponse :

 

 1. Mets_________ sel dans la soupe !

А) de la         Б) du          В) la          Г) le

 

 1. Il y a __________ gros camion devant l’immeuble.

А) le          Б) un          В) de          Г) des

 

 1. Dans ce magasin tout est bon marché. On y trouve les prix ______ bas de la ville.

А) les moins        Б) les plus élevés     В) les plus       Г) /

 

 1. Certaines personnes perdent toujours _______ affaires.

А) ses              Б) leur              В)  leurs                      Г) son

 

 1. Tu as fait ton travail ? Lui, il a terminé __________.

А) le sien         Б) leurs            В) les siennes              Г) siens

 

 1. Ohrid est une ville où l’on organise beaucoup de _________.

А) festival       Б) festivals      В) festivaux    Г) festiveux

 

 1. Mes enfants ont invité leurs copains ________ étudient à la faculté.

А) dont           Б) qui              В) que             Г) /

 

 1. Cet accident _________ il vient de parler ne devait pas être sans conséquences.

А) dont           Б) qui               В) que             Г) qu`

 

 1. La ville _______ nous habitons s’appelle Skopje.

А) dans           Б)               В) à                 Г) qui

 

 1. Le Festival de Cannes existe ______________ 1946.

А) pendant      Б) de        В) depuis    Г) lors de

 

 1. Choisissez la phrase correcte:

 

 1. Est-ce que la Tour Eiffel a trois plates-formes ?

А) Oui, elle en a trois.

Б) Oui, il y a trois.

В) Oui, elle l’a trois.

Г) Oui, elle a trois

 

 1. Peut-on monter en haut de la Tour Eiffel ?

А) Oui, on peut y monter

Б) Oui, on peut la monter

В) Oui, on peut en monter

Г) Oui, on peut  monter

 

 1. Tu demanderas l’adresse à ses voisins ?

А) Je la leur demanderai

Б) Je le leur demanderai

В) Je le leurs demanderai

Г) Je les leur demanderai

 

 1. Avez-vous remarqué quelqu’un ?

А) Non, je n’ai pas personne remarqué.

Б) Non, je n’ai remarqué personne.

В) Non, je n’ai personne remarqué.

Г) Non, personne je n’ai remarqué pas.

 

 1. J’ai tes journaux.

А) Qui est-ce qui a mes journaux ?

Б) Que est-ce qui a mes journaux ?

В) Qu’est-ce qu’a mes journaux ?

Г) Qui est-ce qu’a mes journaux ?

 

 • Choisissez la forme verbale correcte :

 

 1. Chаque fois qu’ils sont en vacances,  ils nous ______________ une carte-postale.

А) avaient envoyé

Б) ont envoyé

В) envoyent

Г) envoient

 

 1. Il y a longtemps, les gens _____________ dans des conditions difficiles.

А) ont travaillé            Б) travaillent                В) travaille      Г) travaillaient

 

 1. Hier, il ______________ au marché.

А) a allé           Б) est allé        В) est allée      Г) allait

 

 1. Choisissez la traduction correcte :

 

 1. Les enfants sont en train de dormir.

А) Децата се наоѓаат во воз и спијат.

Б) Децата спијат.

В) Децата спиеја во воз.

Г) Децата ќе спијат.

 

 1. Не им телефонирај!

А) Ne les téléphone pas !

Б) Ne téléphone leur pas !

В) Ne leur téléphone pas !

Г) Ne pas leur téléphone !