Прифатени теми за изработка на докторски дисертации

Ред. бр. Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС/НС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
1.

м-р Линдита Скендери

 

„Социолингвистички и прагматички компетенции во наставата по деловен англиски јазик во високото образование во Р. Македонија“ Sociolinguistic and Pragmatic Competences in Business English Courses in Higher Education in R. Macedonia проф. д-р Солзица Поповска

22.3.2019

бр. 10-48/4

2. м-р Осман Османи „Важноста на вклучувањето англиски јазик во функција на струката (АЈФС) во наставните програми за средното стручно образование во Р. Косово“ The importance of incorporating English for specific purposes (ESP) in the curriculum of vocational upper secondary schools in the Republic of Kosovo проф. д-р Солзица Поповска 18.4.2019
бр. 10-49/4
3. м-р Едона Винца Анализа на интерперсоналните дискурсни маркери во
македонскиот и во албанскиот говорен јазик во споредба со англискиот
Contrastive analysis of interpersonal discourse markers in spoken Macedonian, Albanian and English проф. д-р Елени Бужаровска 20.5.2019
10-100/7
4. м-р Александар Крстаноски Писменото културно наследство на манастирот „Света Пречиста Кичевска“ The written cultular heritage of Monsteri the Holy Virgin of Kicevo проф. д-р Емилија Црвенковска 20.5.2019
10-947/6