Прифатени теми за изработка на магистерски трудови

Ред. бр. Име и презиме на кандидатот Назив на темата Име и презиме на менторот Датум и бр. на Одлука на ННС/НС за прифаќање на темата
на македонски јазик на англиски јазик
1. Милена Алексоска „Предлогот ВО во македонскиот јазик и неговите англиски корелати“ „Preposition IN in the Macedonian language and its English correlates“ проф. д-р Елени Бужаровска 21.01.2019
10-139/1
2. Кристина Атанасова „Култура на неизлечивоста (низ призмата на најновата македонска проза)“ „Culture of Incurability (the latest Macedonian prose)“ проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска 21.01.2019
10-140/1
3. Александра Спасевска „Фигурата на архетипскиот исцелител во народната традиција митолошко-ритуалистичко декодирање)“ „The figure of the archetype healer in the folk tradition (mythdogical-ritualistic decoding)“ проф. д-р Нина Анастасова-Шкрињариќ 21.01.2019
10-141/1
4. Елена Алулоска „Жената наспроти патријархалните конвенции на британското опшетество во романите на Џејн Остин и Шарлот Бронте“ A Woman Against the British Society`s Patriarchal Conventions in Jane Austen`s and Charlotte Bronte`s Fiction проф. д-р Соња Витанова-Стрезова

26.3.2019

10-294/3

 

5. Теа Дуза Поет/пророк: Демистификација на традиционалната визијана себството во поезијата на Волт Витман и Ален Гинзберг“ Poet/Prophet: Demystification of the Traditional Vision of the Self in the Poetry of Walt Whitman and Allen Ginsberg проф. д-р Калина Малеска-Гегај

26.3.2019

10-492/3

6. Иван Антоновски „Идентитетските прашања и дилеми во есеите на Горан Стефановски“ Identity Issues and Dilemmas in the Essays of Goran Stefanovski проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска 18.4.2019
10-868/3
7. Милка Јосифовска Цепенковото „изневерување“ како специфичен феномен во македонскиот XIX век The Tsepenkov`s `apostasy` as a specific phenomenon in the Macedonian XIX cenutry проф. д-р Искра Tасевска-Бошкова 20.5.2019
10-159/5
8. Дејан Коцев Македонските еквиваленти на англискиот глаголско-именски прирок изразен преку придавски синтагми Macedonian eguivalents of the English copular predication formed by adjective phrases проф. д-р Мира Беќар 20.5.2019
10-865/3
9. Ана Рајковчевска „Германско-македонскиот меѓујазичен и меѓукултурен трансфер при толкувањето во политичкиот дискурс“ „German-Macedonian interlingual and intercultural Transfer in Interpreting Political Discourse“ проф. д-р Силвана Симоска 21.6.2019
10-1165/3