ТРЕТ УПИСЕН РОК во уч. 2018/2019 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИТЕ (КОНЕЧНА РАНГ-ЛИСТА) – ТРЕТ УПИСЕН РОК во уч. 2018/2019 г.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВИТЕ СТУДЕНТИ во уч. 2018/2019 г.

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА – ТРЕТ РОК – уч. 2018/2019 г.

www.upisi.ukim.mk

Слободни места во трет уписен рок на прв циклус студии за уч. 2018-2019 г.

. . . . .

Проверка на знаења и умеења (приемен испит) за студиските групи Македонски јазик, Германски јазик и Преведување и толкување

26.9.2018 г. (среда) во 11:00 часот
АУЛА НА ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
СО СЕБЕ ПОНЕСЕТЕ:
– ДОКУМЕНТ ЗА ЛИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА
(лична карта или пасош)
– ливчето со број на пријава од Студентски прашања
. . . . .

Информации за студиските групи Македонски јазик, Германски јазик и Преведување и толкување, на кои се врши проверка на знаења и умеења

Потребни документи за пријавување на нови студенти во уч. 2018/2019 г.

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година

Рокови за кандидатите кои се пријавуваат на третиот уписен рок во уч. 2018/2019 г. на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“

Трет рок
Пријавување на кандидатите 24. и 25.9.2018
Проверка на знаења и умеења 26.9.2018
Објавување резултати од успехот од средно образование и од проверката на знаењата и умеењата (прелиминарна ранг-листа) 26.9.2018
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) 27.9.2018
Запишување на кандидатите 28.9.2018