Прв циклус – додипломски студии

Решение за акредитација на студиските програми од прв циклус студии_2018

Решение за почеток со работа на студиските програми од прв циклус четиригодишни студии_2018

Решение за усогласување и акредитација на студиските програми на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при УКИМ_2013

Решение за почеток со работа на студиските програми од прв циклус на четиригодишни студии на Филолошкиот факултет при УКИМ_2013

 

Втор циклус – постдипломски студии

Решение за акредитација на студиската програма Конференциско толкување втор циклус студии_2018

Решение за акредитација на студиските програми од втор циклус студии_2018

Решение за почеток со работа на студиската програма од втор циклус едногодишни студии по Конференциско толкување_2018

Решение за почеток со работа на студиските програми од втор циклус едногодишни студии на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при УКИМ_2018

Решение за усогласување и акредитација на студиските програми од втор циклус студии на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при УКИМ_2013

Решение за почеток со работа на студиските програми од втор циклус на магистерски студии на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при УКИМ_2013

 

Трет циклус – докторски студии

Решение за акредитација на студиска програма „Македонистика – лингвистика“ трет циклус тригодишни докторски студии_2015

Решение за акредитација на студиска програма „Македонистика – македонска книжевност“ трет циклус тригодишни докторски студии_2015

Решение за акредитација на студиска програма „Наука за јазик“ трет циклус тригодишни докторски студии_2015

Решение за акредитација на студиска програма „Наука за книжевност“ трет циклус тригодишни докторски студии_2015

Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на докторски тригодишни студии по „Македонистика – македонска книжевност“_2015

Решение за почеток со работа на студиските програми од трет циклус на студии на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при УКИМ_2015