• Албански јазик и книжевност – наставна насока

  • Преведување и толкување од македонски на албански јазик и обратно (мајчин)

  • Преведување и толкување од албански на македонски јазик и обратно (немајчин)

demo_image

Агим Пољоска

Редовен професор
demo_image

Зеќирја Незири

Редовен професор
demo_image

Нехас Сопај

Редовен професор
Аслан Хамити

Аслан Хамити

Редовен професор
demo_image

Агим Лека

Редовен професор
demo_image

Мирлинда Крифца-Беќири

Редовен професор
demo_image

Мируше Хоџа

Редовен професор
demo_image

Ваљбона Тоска

Вонреден професор
demo_image

Ајтен Ќамили

Вонреден професор
demo_image

Исмет Османи

Вонреден професор