Испитна сесија – јануари/февруари 2020

Испитна сесија август/септември 2019

АК 1 (драма)

АК 1 (поезија)

АК 2 (драма)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4

АК 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска книжевност 1

Американски расказ 2 и Американска книжевност 2

Американска цивилизација

Британска цивилизација

Вовед во применета лингвистика

Деловна англиска комуникација и кореспонденција

Зборообразување на САЈ

Контрастивна анализа 1

Контрастивна анализа 2

Лексикологија 1 – прелиминарни

Лексикологија 1 – конечни

Лексикологија 2

Методика 1

Методика 2

Методика 3

Методика 4

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Преведување од македонски на англиски јазик и обратно 3 и 4

Преглед на теми во американската книжевност

Психолингвистика

САЈ 1 кај А. Наумоска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај А. Наумоска

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 5 кај М. Беќар

САЈ 6 кај М. Беќар

САЈ 7

САЈ 8

Семантика

Синтакса 1

Синтакса 1 (втор список)

Синтакса 2

Социолингвистика

Утопии и дистопии

Фонетика 1

Фонетика 2

Испитна сесија јуни 2019

АК 1 (драма)

AK 1 (поезија)

АК 2 (драма)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4

АК 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска книжевност 1

Американска книжевност 2

Aмерикански расказ 2

Американска цивилизација

Американска цивилизација – испит

Британска цивилизација

Вовед во применета лингвистика

Зборообразување на современ англиски јазик

Интеркултуролошка комуникација

Контрастивна анализа 1

Контрастивна анализа 2

Лексикологија 1

Лексикологија 2

Методика 1

Методика 2

Методика 3

Методика 4

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Преведување 1, 2, 4

Преглед на теми во американската книжевност

Психолингвистика

САЈ 1 кај А. Наумоска

САЈ 1 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај А. Наумоска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај И. Дуцкиноска

САЈ 3 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај Ивана Дуцкиноска

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 5 кај М. Беќар

САЈ 6 од колоквиуми

САЈ 6 кај М. Беќар – дел 2

САЈ 7

САЈ 8

Синтакса 1

Синтакса 1 – дополнителен список

Синтакса 2

Социолингвистика

Утопии и дистопии (антиутопии)

Фонетика 1

Фонетика 2

Испитна сесија јануари/февруари 2019

АК 1 (драма)

АК 1 (поезија)

АК 2 (драма)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4 – комплетни

AK 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска книжевност 1

Американска книжевност 2 и Американски расказ 2

Американска цивилизација

Британска цивилизција

Вовед во применета лингвистика

Граматички категории

Деловна англиска комуникација и кореспонденција

Еден американски автор

Зборообразување на САЈ

Контрастивна анализа 1

Контрастивна анализа 2

Лексикологија 1

Лексикологија 2

Методика 1

Методика 2

Методика 3

Методика 2 за студентите кои полагаа условно

Методика 4 – практика

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Преведување од англиски на македонски и обратно 1, 2, 3, 4

Психолингвистика – комплетни

САЈ 1 кај М. Лазаревска

САЈ 1 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 1 кај А. Наумоска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај И. Дуцкиноска

САЈ 3 – writing- гр 3

САЈ 3 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај М. Беќар

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 5-испит дел 1 – кај М.Беќар

САЈ 5 испит дел 2 – кај М.Беќар

САЈ 6 кај М. Беќар

САЈ 7

САЈ 8

Семантика

Синтакса 1 – ревидирани

Синтакса 2

Следење и оценување

Социолингвистика

Теорија на превод и толкување 1

Утопии дистопии

Фонетика 1

Фонетика 2

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР 2019

д-р Елени Бужаровска вторник

10.30-12.00

elenibuzarovska@t-home.mk

д-р Зоран Анчевски четврток

12.15-14.00

zanchevski@gmail.com

д-р Рајна Кошка вторник

13.45-15.15

arielle_mk@yahoo.com

д-р Емилија Георгиевска среда

13.30-15.00

emilija_geo@yahoo.com

д-р Мери Лазаревска вторник

12.30-13.30

mlazarevska@gmail.com

д-р Јованка Лазаревска-Станчевска

вторник

среда

 

11.00-12.00

10.30-11.00

jovanka@ukim.edu.mk

д-р Соња Витанова-Стрезова понеделник

12.00-13.30

sonjav.strezova@yahoo.co.uk

д-р Анжела Николовска петок

10.30-12.00

anzela12@gmail.com

д-р Анастазија Киркова

вторник

среда

 

09.30-10.30

12.00-12.30

akirkova@flf.ukim.edu.mk

д-р Калина Малеска

понеделник

втроник

 

13.45-14.45

11.30-12.30

kalina.maleska@flf.ukim.edu.mk

д-р Наташа Стојановска

 

n.stojanovska@flf.ukim.edu.mk

д-р Мира Беќар

четврток

петок

 

10.00-12.00

12.30-14.00

m.bekar@flf.ukim.edu.mk

д-р Билјана Наумоска- Саракинска понеделник

10.30-12.00

biljananaumoska@yahoo.com

д-р Милан Дамјаноски понеделник

12.00-13.30

mdamjan@yahoo.com

д-р Зорица Трајкова понеделник

10.30-12.00

trajkova_zorica@flf.ukim.edu.mk

д-р Елена Ончевска Агер среда

12.10-13.40

elena.oncevska@flf.ukim.edu.mk

д-р Румена Бужаровска

понеделник

четврток

 

15.15-16.00

16.45-17.30

rumena.buzarovska@flf.ukim.edu.mk

д-р Анета Наумоска

понеделник

вторник

 

09.30-10.30

15.15-16.15

aneta.naum@flf.ukim.edu.mk

Кејлин Ким понеделник

13.40-14.40

kaikim0213@gmail.com

06.12.
ИЗМЕНА!
До студентите од 3 и 4 година – наставна насока:
Се известуваат студентите дека испитите во пред сесија по Методика 1 и Методика 3 ќе се одржат на 27.12. (петок) од 13.30-15.30ч во А3.
———————————————————————————————————————————————————————————————————-
02.12.
До студентите кои слушаат предмети кај проф. С. Витанова-Стрезова:
Дополнителни консултации (одработување за месец октомври) ќе се одржат на 10.12. од 12.00ч во кабинетот на проф. д-р С. Витанова-Стрезова.
—————————————————————————————————————————————————————————————
21.11.
До студентите од 4 година гр. 2:
Се известуваат студентите дека на 06.12. (петок) вежбите по АК 7 од 12.10-13.35 нема да се одржат поради службена обврска на професорот како ментор во одбрана на магистратура.
Исто така се напоменува дека предавањето по АК 7 од 10.35-12.00, ќе се одржи.
————————————————————————————————————————————————————————————————
20.11.
До студентите од 2 година:
Предавањата по предметот Англиска книжевност 3, кои не беа одржани поради болест на 12.11.2019 година и едно предавање во октомври, ќе бидат одработени на 26.11.2019, 03.12.2019 и 10.12.2019 година од 08:00 часот (единствениот термин кога студентите немаат други часови) во А2, каде што се држат и редовните часови. Тоа значи дека следните три средби во вторник почнуваме од 08:00 наместо од 09:00 часот.
Проф. д-р Соња Витанова-Стрезова
———————————————————————————————————————————————————————————————
19.11.
До студентите од 2, 3, 4 година и апсолвенти:
Ве известуваме дека Деканатската управа на последната седница што се одржа на 13.11.2019 г. зазеде став дека студентите што презапишале предмет треба да добијат потпис независно од тоа дали ќе посетуваат настава.
Оваа одлука се донесе поради тоа што доаѓа до преклопување на предмети од различни години.
———————————————————————————————————————————————————————————————
05.11.
До сите студентие информации од Британски совет:
 
Меѓународен повик за радио драма кој е отворен до 31 јануари 2020 година.

Open call: International Radio Playwriting Competition 2020

—————————————————————————————————————————————————————————————————
21.10.
ДО СИТЕ СТУДЕНТИ:
ВАЖНО!!!
На следниот ЛИНК можете да ги најдете условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на студиските програми на првиот циклус (додипломски студии) на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје кои ќе се применуваат од академската 2019/2020 година.
Особено е важен
Член 43
Студентот заверува предмети од семестарот ако има добиено потписи од предметните наставници, со што се потврдува неговото исполнување на предвидените наставни обврски. Студент кој има повеќе од три отсуства од настава не може да добие потпис од предметните наставници. Студентот кој не ги извршил обврските пропишани со студиската програма од одредена предметна програма и не добил потпис, не може да пристапи на испит во првата наредна испитна сесија за тој семестар. Доколку студент кој не ги извршил обврските пропишани со студиската програма од одредена предметна програма и не добил потпис, полагал испити/колоквиуми истите во дисциплинска постапка му се поништуваат. Заверката на предметите од семестарот се врши во термини што ги објавува Факултетот на веб-страница.
—————————————————————————————————————————————————————————————————–
До студентите од преведувачка насока:
На следниот  ЛИНК можете да најдете информации за пракса преку Ерамзус + програмата за преведувачи во Берлин.
——————————————————————————————————————————————————————————————————
До сите студенти:
Се молат сите студенти да го почитуваат распоредот на часови кои се одржуваат во библиотеката. Оваа година библиотеката е максимално растеретена од часови и за сите потреби користете ги празните термини. Нив ги има доволно во текот на неделата за позајмување книги. Имајте почит кон колегите кои имаат час во библитеката и дозволете наставата да се одвива непречено без постојани влегувања.
Ви благодариме.