Испитна сесија – јануари/февруари 2020

   КАТЕДРА ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЈАНУАРИ 2020

ПРВА ДЕКАДА – ЈАНУАРИ (испити од ПАРНИ семестри): 13.01. – 25.01.2020

Предмети Професор Ден Час Прост.
I година
Современ англиски јазик 2 21.01. 09.00-13.00 A2
Граматика на САЈ – Морфологија 2 (д-р Ј. Лазаревска/А. Киркова) 22.01. 08.00-11.00 A3
Англиска книжевност 1/2 (поезија) (д-р З. Анчевски) 15.01. 08.00-11.00 А3
Американска цивилизација (д-р Е. Бужаровска) 17.01. 10.00-12.00 A3
Преглед на теми во американската книжевност (д-р К. Малеска) 13.01. 10.00-12.00 П4
II година
Современ англиски јазик 4 16.01. 11.00-15.00 A3
Граматика на САЈ – Фонетика 2 (д-р А. Киркова) 23.01. 08.00-10.00 A3
Англиска книжевност 4  (поезија) (д-р З. Анчевски) 15.01. 08.00-11.00 А3
Контрастивна анализа 2 (д-р М. Беќар) 22.01. 10.00-12.00 П4
Американски расказ 2 (д-р Р. Бужаровска) 30.01. 12.00-15.00 П4
Теорија на преведување и толкување 2 (д-р М. Дамјаноски) 23.01. 11.00-12.00 библ.
Вовед во применета лингвистика (д-р М. Беќар) 24.01. 10.00-12.00 А3
III година
Современ англиски јазик 6 24.01. 10.00-14.00 А3
Граматика на САЈ  – Лексикологија 2 (д-р Ј. Лазаревска) 22.01. 11.00-13.00 A3
Англиска книжевност 6 (роман) (д-р С. Витанова-Стрезова) 23.01. 13.00-16.00 А3
Методика на наст. по анг. ј. 2 – теорија (д-р А. Николовска) 16.01. 09.00-11.00 А3
Социолингвистика (д-р З. Трајкова) 20.01. 12.00-14.00 П4
Зборообразување на современ англиски јазик (д-р Б. Наумоска-Саракинска) 21.01. 09.00-11.00 A2
Интеркултуролошка комуникација (д-р Е. Георгиевска) 04.02. 12.00 А2
Преведување од англ. на мак. јазик  и обратно 2 (д-р Р. Бужаровска) 30.01. 12.00-15.00 П4
Консекутивно толкување 2 (д-р Е. Георгиевска) 04.02. 12.00 П4
Симултано толкување 2 (д-р М. Дамјаноски) 23.01. 12.00 Л4
IV година
Современ англиски јазик 8 21.01. 09.00-13.00 A2
Граматика на САЈ  – Синтакса 2 (д-р Е. Бужаровска) 17.01. 10.00-12.00 А3
Англиска книжевност 8 (д-р Р. Кошка) 23.01. 10.00-13.00 А3

Методика на наст. по анг. ј. 4 -практика

за генерација 2015/2016

(д-р А. Николовска) 16.01. 09.00-11.00 А3
Американска книжевност 2 (д-р Р. Бужаровска) 30.01. 12.00-15.00 П4
Преведување од англ. на мак. јазик и обратно 4 (д-р Р. Бужаровска) 30.01. 12.00-15.00 П4
Консекутивно толкување 4 (д-р С. Витанова-Стрезова) 29.01. 13.30 Л4
Симултано толкување 4 (д-р М. Дамјаноски) 23.01. 12.00 Л4

 

 КАТЕДРА ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ФЕВРУАРИ 2020

ВТОРА ДЕКАДА – ФЕВРУАРИ (испити од НЕПАРНИ семестри): 27.01. – 07.02.2020

Предмети Професор Ден Час Прост.
I година
Современ англиски јазик 1 05.02. 08.00-11.00 А3
Граматика на САЈ – Морфологија 1 (д-р Ј. Лазаревска/А. Киркова) 29.01. 08.00-11.00 A3
Англиска книжевност 1/2 (драма) (д-р Р. Кошка) 06.02. 10.00-13.00 А3
Британска цивилизација (д-р Е. Георгиевска) 04.02. 10.00-12.00 А2
Утопии и дистопии (д-р К. Малеска) 03.02. 10.00-12.00 П4
II година
Современ англиски јазик 3 07.02. 11.00-15.00 А3
Граматика на САЈ – Фонетика 1 (д-р А. Киркова) 30.01. 08.00-10.00 A3
Англиска книжевност 3 (роман) (д-р С. Витанова-Стрезова) 29.01 13.00-16.00 А3
Теорија на преведување и толкување 1 (д-р М. Дамјаноски) 03.02. 10.30-11.30 библ.
Американски расказ 1 (д-р Р. Бужаровска) 05.02. 12.00-15.00 А3
Развој на британските идентитети (д-р М. Дамјаноски) 03.02. 12.00-14.00 А2
Деловна англиска комуникација и кор. (д-р Б. Наумоска-Саракинска) 31.01. 11.00-13.00 А3
III година
Современ англиски јазик 5 30.01. 10.00-14.00 А3
Граматика на САЈ – Лексикологија 1 (д-р Ј. Лазаревска) 29.01. 11.00-13.00 A3
Англиска книжевност 5 (поезија) (д-р З. Анчевски) 31.01. 08.00-11.00 А3
Методика на наст. по анг. ј. 1 – теорија (д-р А. Николовска) 07.02. 09.00-11.00 А3
Психолингвистика (д-р З. Трајкова) 06.02 13.30-15.30 П4
Семантика (д-р Б. Наумоска-Саракинска) 31.01. 11.00-13.00 А3
Преведување од англ. на мак. јазик  и обратно 1 (д-р Р. Бужаровска) 05.02. 12.00-15.00 А3
Консекутивно толкување 1 (д-р Е. Георгиевска) 04.02. 12.00 П4
Симултано толкување 1 (м-р Ј. Божиновски)
IV година
Современ англиски јазик 7 31.01. 11.00-15.00 А3
Граматика на САЈ  – Синтакса 1 (д-р Е. Бужаровска) 25.01. 09.00-11.00 А3
Англиска книжевност 7 (д-р Р. Кошка) 06.02. 10.00-13.00 А3
Методика на наст. по анг. ј. 3 -практика (д-р А. Николовска) 07.02. 09.00-11.00 А3
Американска книжевност 1 (д-р Р. Бужаровска) 05.02. 12.00-15.00 А3
Преведување од англ. на мак. јазик и обратно 3 (д-р Р. Бужаровска) 05.02. 12.00-15.00 А3
Консекутивно толкување 3 (д-р С. Витанова-Стрезова) 29.01. 13.30 Л4
Симултано толкување 3 (д-р М. Дамјаноски) 29.01 11.30 Л4
Стратегии на учење (д-р Е. Ончевска Агер) 03.02. 12.00-14.00 П4
Прагматика 1 (д-р Е. Бужаровска) 25.01. 09.00-11.00 А3

Испитна сесија август/септември 2019

АК 1 (драма)

АК 1 (поезија)

АК 2 (драма)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4

АК 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска книжевност 1

Американски расказ 2 и Американска книжевност 2

Американска цивилизација

Британска цивилизација

Вовед во применета лингвистика

Деловна англиска комуникација и кореспонденција

Зборообразување на САЈ

Контрастивна анализа 1

Контрастивна анализа 2

Лексикологија 1 – прелиминарни

Лексикологија 1 – конечни

Лексикологија 2

Методика 1

Методика 2

Методика 3

Методика 4

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Преведување од македонски на англиски јазик и обратно 3 и 4

Преглед на теми во американската книжевност

Психолингвистика

САЈ 1 кај А. Наумоска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај А. Наумоска

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 5 кај М. Беќар

САЈ 6 кај М. Беќар

САЈ 7

САЈ 8

Семантика

Синтакса 1

Синтакса 1 (втор список)

Синтакса 2

Социолингвистика

Утопии и дистопии

Фонетика 1

Фонетика 2

Испитна сесија јуни 2019

АК 1 (драма)

AK 1 (поезија)

АК 2 (драма)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4

АК 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска книжевност 1

Американска книжевност 2

Aмерикански расказ 2

Американска цивилизација

Американска цивилизација – испит

Британска цивилизација

Вовед во применета лингвистика

Зборообразување на современ англиски јазик

Интеркултуролошка комуникација

Контрастивна анализа 1

Контрастивна анализа 2

Лексикологија 1

Лексикологија 2

Методика 1

Методика 2

Методика 3

Методика 4

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Преведување 1, 2, 4

Преглед на теми во американската книжевност

Психолингвистика

САЈ 1 кај А. Наумоска

САЈ 1 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај А. Наумоска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај И. Дуцкиноска

САЈ 3 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај Ивана Дуцкиноска

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 5 кај М. Беќар

САЈ 6 од колоквиуми

САЈ 6 кај М. Беќар – дел 2

САЈ 7

САЈ 8

Синтакса 1

Синтакса 1 – дополнителен список

Синтакса 2

Социолингвистика

Утопии и дистопии (антиутопии)

Фонетика 1

Фонетика 2

Испитна сесија јануари/февруари 2019

АК 1 (драма)

АК 1 (поезија)

АК 2 (драма)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4 – комплетни

AK 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска книжевност 1

Американска книжевност 2 и Американски расказ 2

Американска цивилизација

Британска цивилизција

Вовед во применета лингвистика

Граматички категории

Деловна англиска комуникација и кореспонденција

Еден американски автор

Зборообразување на САЈ

Контрастивна анализа 1

Контрастивна анализа 2

Лексикологија 1

Лексикологија 2

Методика 1

Методика 2

Методика 3

Методика 2 за студентите кои полагаа условно

Методика 4 – практика

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Преведување од англиски на македонски и обратно 1, 2, 3, 4

Психолингвистика – комплетни

САЈ 1 кај М. Лазаревска

САЈ 1 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 1 кај А. Наумоска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај И. Дуцкиноска

САЈ 3 – writing- гр 3

САЈ 3 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај М. Беќар

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 5-испит дел 1 – кај М.Беќар

САЈ 5 испит дел 2 – кај М.Беќар

САЈ 6 кај М. Беќар

САЈ 7

САЈ 8

Семантика

Синтакса 1 – ревидирани

Синтакса 2

Следење и оценување

Социолингвистика

Теорија на превод и толкување 1

Утопии дистопии

Фонетика 1

Фонетика 2

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР 2019

д-р Елени Бужаровска вторник

10.30-12.00

elenibuzarovska@t-home.mk

д-р Зоран Анчевски четврток

12.15-14.00

zanchevski@gmail.com

д-р Рајна Кошка вторник

13.45-15.15

arielle_mk@yahoo.com

д-р Емилија Георгиевска среда

13.30-15.00

emilija_geo@yahoo.com

д-р Мери Лазаревска вторник

12.30-13.30

mlazarevska@gmail.com

д-р Јованка Лазаревска-Станчевска

вторник

среда

 

11.00-12.00

10.30-11.00

jovanka@ukim.edu.mk

д-р Соња Витанова-Стрезова понеделник

12.00-13.30

sonjav.strezova@yahoo.co.uk

д-р Анжела Николовска петок

10.30-12.00

anzela12@gmail.com

д-р Анастазија Киркова

вторник

среда

 

09.30-10.30

12.00-12.30

akirkova@flf.ukim.edu.mk

д-р Калина Малеска

понеделник

втроник

 

13.45-14.45

11.30-12.30

kalina.maleska@flf.ukim.edu.mk

д-р Наташа Стојановска

 

n.stojanovska@flf.ukim.edu.mk

д-р Мира Беќар

четврток

петок

 

10.00-12.00

12.30-14.00

m.bekar@flf.ukim.edu.mk

д-р Билјана Наумоска- Саракинска понеделник

10.30-12.00

biljananaumoska@yahoo.com

д-р Милан Дамјаноски понеделник

12.00-13.30

mdamjan@yahoo.com

д-р Зорица Трајкова понеделник

10.30-12.00

trajkova_zorica@flf.ukim.edu.mk

д-р Елена Ончевска Агер среда

12.10-13.40

elena.oncevska@flf.ukim.edu.mk

д-р Румена Бужаровска

понеделник

четврток

 

15.15-16.00

16.45-17.30

rumena.buzarovska@flf.ukim.edu.mk

д-р Анета Наумоска

понеделник

вторник

 

09.30-10.30

15.15-16.15

aneta.naum@flf.ukim.edu.mk

Кејлин Ким понеделник

13.40-14.40

kaikim0213@gmail.com

22.01.
До студентите од 3 година:
Комплетните резултати од двата  колоквиуми по САЈ 5 – прв дел, можете да ги најдете  ТУКА.
—————————————————————————————————————————————————————————————————–
13.01.
До студентите од 1 година:
Резултатите од испитот во пред сесија по предметот Утопии и дистопии/антиутопии, можете да ги најдетет  ТУКА.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————–
10.01.
До студентите од 1 година:
Конечните резултати од двата колоквиуми по Британска цивилизација можете да ги најдете ТУКА.
—————————————————————————————————————————————————————————————————-
19.11.
До студентите од 2, 3, 4 година и апсолвенти:
Ве известуваме дека Деканатската управа на последната седница што се одржа на 13.11.2019 г. зазеде став дека студентите што презапишале предмет треба да добијат потпис независно од тоа дали ќе посетуваат настава.
Оваа одлука се донесе поради тоа што доаѓа до преклопување на предмети од различни години.
———————————————————————————————————————————————————————————————
05.11.
До сите студентие информации од Британски совет:
 
Меѓународен повик за радио драма кој е отворен до 31 јануари 2020 година.

Open call: International Radio Playwriting Competition 2020

—————————————————————————————————————————————————————————————————
21.10.
ДО СИТЕ СТУДЕНТИ:
ВАЖНО!!!
На следниот ЛИНК можете да ги најдете условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на студиските програми на првиот циклус (додипломски студии) на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје кои ќе се применуваат од академската 2019/2020 година.
Особено е важен
Член 43
Студентот заверува предмети од семестарот ако има добиено потписи од предметните наставници, со што се потврдува неговото исполнување на предвидените наставни обврски. Студент кој има повеќе од три отсуства од настава не може да добие потпис од предметните наставници. Студентот кој не ги извршил обврските пропишани со студиската програма од одредена предметна програма и не добил потпис, не може да пристапи на испит во првата наредна испитна сесија за тој семестар. Доколку студент кој не ги извршил обврските пропишани со студиската програма од одредена предметна програма и не добил потпис, полагал испити/колоквиуми истите во дисциплинска постапка му се поништуваат. Заверката на предметите од семестарот се врши во термини што ги објавува Факултетот на веб-страница.
—————————————————————————————————————————————————————————————————–
До студентите од преведувачка насока:
На следниот  ЛИНК можете да најдете информации за пракса преку Ерамзус + програмата за преведувачи во Берлин.
——————————————————————————————————————————————————————————————————
До сите студенти:
Се молат сите студенти да го почитуваат распоредот на часови кои се одржуваат во библиотеката. Оваа година библиотеката е максимално растеретена од часови и за сите потреби користете ги празните термини. Нив ги има доволно во текот на неделата за позајмување книги. Имајте почит кон колегите кои имаат час во библитеката и дозволете наставата да се одвива непречено без постојани влегувања.
Ви благодариме.