Испитна сесија – јуни 2020

Испитна сесија јануари/февруари 2020

АК 1 (драма)

АК 1 (поезија)

АК 2 (драма)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4 – комплетни

АК 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска книжевност 1 и Американски расказ 1

Американска книжевност 2 и Американски расказ 2

Американска цивилизација

Американска цивилизација – втор дел

Британска цивилизација

Вовед во применета лингвистика

Деловна англиска комуникација и кореспонденција

Зборообразување на САЈ

Интеркултуролошка комуникација

Контрастивна анализа 2

Лексикологија 1

Лексикологија 2

Методика 1

Методика 2

Методика 3

Методика 4

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Прагматика – втор дел

Преглед на теми во американската книжевност

Психолингвистика

Развој на британските идентитети во книжевноста

САЈ 1 кај А. Наумоска

САЈ 1 кај Кејлин Ким

САЈ 1 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај А. Наумоска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај И. Дуцкиноска

САЈ 3 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 5

САЈ 5 – втор дел

САЈ 6 – комплетни

САЈ 7

САЈ 8

Семантика

Синтакса 1

Синтакса 2

Социолингвистика

Стратегии на учење

Теорија на превод и толкување 1

Утопии и антиутопии-Утопии и дистопии

Фонетика 1

Фонетика 2

Испитна сесија август/септември 2019

АК 1 (драма)

АК 1 (поезија)

АК 2 (драма)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4

АК 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска книжевност 1

Американски расказ 2 и Американска книжевност 2

Американска цивилизација

Британска цивилизација

Вовед во применета лингвистика

Деловна англиска комуникација и кореспонденција

Зборообразување на САЈ

Контрастивна анализа 1

Контрастивна анализа 2

Лексикологија 1 – прелиминарни

Лексикологија 1 – конечни

Лексикологија 2

Методика 1

Методика 2

Методика 3

Методика 4

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Преведување од македонски на англиски јазик и обратно 3 и 4

Преглед на теми во американската книжевност

Психолингвистика

САЈ 1 кај А. Наумоска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај А. Наумоска

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 5 кај М. Беќар

САЈ 6 кај М. Беќар

САЈ 7

САЈ 8

Семантика

Синтакса 1

Синтакса 1 (втор список)

Синтакса 2

Социолингвистика

Утопии и дистопии

Фонетика 1

Фонетика 2

Испитна сесија јуни 2019

АК 1 (драма)

AK 1 (поезија)

АК 2 (драма)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4

АК 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска книжевност 1

Американска книжевност 2

Aмерикански расказ 2

Американска цивилизација

Американска цивилизација – испит

Британска цивилизација

Вовед во применета лингвистика

Зборообразување на современ англиски јазик

Интеркултуролошка комуникација

Контрастивна анализа 1

Контрастивна анализа 2

Лексикологија 1

Лексикологија 2

Методика 1

Методика 2

Методика 3

Методика 4

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Преведување 1, 2, 4

Преглед на теми во американската книжевност

Психолингвистика

САЈ 1 кај А. Наумоска

САЈ 1 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај А. Наумоска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај И. Дуцкиноска

САЈ 3 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај Ивана Дуцкиноска

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 5 кај М. Беќар

САЈ 6 од колоквиуми

САЈ 6 кај М. Беќар – дел 2

САЈ 7

САЈ 8

Синтакса 1

Синтакса 1 – дополнителен список

Синтакса 2

Социолингвистика

Утопии и дистопии (антиутопии)

Фонетика 1

Фонетика 2

Испитна сесија јануари/февруари 2019

АК 1 (драма)

АК 1 (поезија)

АК 2 (драма)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4 – комплетни

AK 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска книжевност 1

Американска книжевност 2 и Американски расказ 2

Американска цивилизација

Британска цивилизција

Вовед во применета лингвистика

Граматички категории

Деловна англиска комуникација и кореспонденција

Еден американски автор

Зборообразување на САЈ

Контрастивна анализа 1

Контрастивна анализа 2

Лексикологија 1

Лексикологија 2

Методика 1

Методика 2

Методика 3

Методика 2 за студентите кои полагаа условно

Методика 4 – практика

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Преведување од англиски на македонски и обратно 1, 2, 3, 4

Психолингвистика – комплетни

САЈ 1 кај М. Лазаревска

САЈ 1 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 1 кај А. Наумоска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај И. Дуцкиноска

САЈ 3 – writing- гр 3

САЈ 3 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај М. Беќар

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 5-испит дел 1 – кај М.Беќар

САЈ 5 испит дел 2 – кај М.Беќар

САЈ 6 кај М. Беќар

САЈ 7

САЈ 8

Семантика

Синтакса 1 – ревидирани

Синтакса 2

Следење и оценување

Социолингвистика

Теорија на превод и толкување 1

Утопии дистопии

Фонетика 1

Фонетика 2

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2020

д-р Елени Бужаровска вторник

10.30-12.00

elenibuzarovska@t-home.mk

д-р Зоран Анчевски четврток

10.30-12.00

zanchevski@gmail.com

д-р Рајна Кошка вторник

13.45-15.15

arielle_mk@yahoo.com

д-р Емилија Георгиевска вторник

12.30-14.00

emilija_geo@yahoo.com

д-р Мери Лазаревска вторник

12.30-13.30

mlazarevska@gmail.com

д-р Јованка Лазаревска-Станчевска

вторник

среда

 

11.00-12.00

10.30-11.00

jovanka@ukim.edu.mk

д-р Соња Витанова-Стрезова понеделник

13.30-15.00

sonjav.strezova@yahoo.co.uk

д-р Анжела Николовска петок

10.30-12.00

anzela12@gmail.com

д-р Анастазија Киркова

вторник

среда

 

09.30-10.30

12.00-12.30

akirkova@flf.ukim.edu.mk

д-р Калина Малеска

четврток

 

12.15.-13.45

kalina.maleska@flf.ukim.edu.mk

д-р Наташа Стојановска n.stojanovska@flf.ukim.edu.mk
д-р Мира Беќар

четврток

петок

 

10.00-12.00

12.30-14.00

m.bekar@flf.ukim.edu.mk

д-р Билјана Наумоска- Саракинска понеделник

10.30-12.00

biljananaumoska@yahoo.com

д-р Милан Дамјаноски понеделник

12.00-13.30

mdamjan@yahoo.com

д-р Зорица Трајкова понеделник

10.30-12.00

trajkova_zorica@flf.ukim.edu.mk

д-р Елена Ончевска Агер среда

12.10-13.40

elena.oncevska@flf.ukim.edu.mk

д-р Румена Бужаровска

понеделник

четврток

 

15.15-16.00

16.45-17.30

rumena.buzarovska@flf.ukim.edu.mk

д-р Анета Наумоска вторник

14.00-15.15

aneta.naum@flf.ukim.edu.mk

Кејлин Ким понеделник

13.40-14.40

kaikim0213@gmail.com

Overview of Themes in American Literature

Utopian and Dystopian Narratives

Зборообразување на САЈ

30.03.
До студентите од 1 година:
Си известуваат студентите дека во делот Дополнителни материјали се објавени нови материјали по предметот Американска цивилизација.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————
30.03.
До студентите од 4 година:
Си известуваат студентите дека во делот Дополнителни материјали се објавени нови материјали по предметот Синтакса 2.
————————————————————————————————————————————————————————————————————–
29.03.
До студентите од 1 година кои слушаат Морфологија 2 кај проф. Ј. Лазаревска:

Jovanka Lazarevska-Stanchevska is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Noun Categories-Gender and Case
Time: Mar 30, 2020 09:00 AM Vienna
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 768 131 380

Jovanka Lazarevska-Stanchevska is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Morphology 2 – Tutorials
Time: Apr 1, 2020 09:00 AM Vienna
Join Zoom Meeting

Meeting ID: 587 095 369

————————————————————————————————————————————————————————————————-
29.03.
До студентите од 3 година кои слушаат Лексикологија 2:
Ponedelnik:

Jovanka Lazarevska-Stanchevska is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Unit 16 – Word Shortening
Time: Mar 30, 2020 10:30 AM Vienna
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 107 213 740
Vtornik

Jovanka Lazarevska-Stanchevska is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Lexicology – tutorials
Time: Mar 31, 2020 12:00 PM Vienna
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 642 112 388

Jovanka Lazarevska-Stanchevska is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Lexicology 2 – tutorials
Time: Mar 31, 2020 02:00 PM Vienna
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 324 200 810
——————————————————————————————————————————————————————————————-
27.03.
До студентите кои слушаат АК 2 (поезија) и АК 4:
Се известуваат студентите дека во делот Дополнителни материјали се објавени соопштение и матеијали за предметите АК 2(поезија) и АК 4.
———————————————————————————————————————————————————————————————-
24.03.
До студентите од 4 година:
Се известуваат студентите дека во делот Дополнителни материјали се објавени нови материјали по предеметот Синтакса 2.
————————————————————————————————————————————————————————————-
24.03.

За студентите што го го слушаат курсот Американска цивилизација:

Еве го првиот материјал што треба студентите  кои го слушаат курсот Американкска цивилизација. Материјалот е направен според учебникот и ги содржи содржините кои треба да се проучат од учебникот. Дадени се и видеа кои многу помагаат за разбирање на настаните. Ќе следат и други материјали понатаму кои студентите ќе може да ги преземат од веб-страницата на Катедрата за англиски јазик, Филолошки факултет Блаже Конески (УКИМ)

American civilization_1

Учебникот може да го симнете на оваа адреса

http://elibrary.bsu.az/books_400/N_66.pdf

За евентиални прашања обратете се по мејл на професор

Е. Бужаровска elenibuzarovska@t.mk

———————————————————————————————————————————————————————————————————
23.03.
До студентите од 2 година, група 1: 
Се замолуваат студентите/студентките кои слушаат АК 4, до среда (25.03.2020) да пратат имејл на проф. Калина Малеска (kalina.maleska@flf.ukim.edu.mk) со subject line: AK 4 – гр.1, а во имејлот да го наведат своето име, презиме и имејл адреса.
——————————————————————————————————————————————————————————————–
20.03.
До сите студенти:

Се известуваат студентите секојдневно да ја проверуваат нашата интернет страна за да бидат во тек со најновите известувања поврзани со онлајн наставата.

Од Катедрата

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

16.03.
До студентите од втора година кои слушаат АК-4 вежби кај проф. Калина Малеска (гр. 2 и гр. 3): 
Се замолуваат студентите/студентките до четврток (19.03.2020) да пратат имејл на проф. Калина Малеска (kalina.maleska@flf.ukim.edu.mk) со subject line: AK4-gr.1 или AK4-gr.2 (зависно од групата), а во имејлот да го наведат своето име, презиме и имејл адреса.
До студентите од прва година кои слушаат АК-2 (драма) вежби кај проф. Калина Малеска (гр. 3):
Се замолуваат студентите/студентките до четврток (19.03.2020) да пратат имејл на проф. Калина Малеска (kalina.maleska@flf.ukim.edu.mk) со subject line: AK-2 (drama), а во имејлот да го наведат своето име, презиме и имејл адреса.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ!

Согласно Заклучокот на 11 Седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 25.02.2020 година, Министерството за образование и наука Ви ги доставува следните насоки за итно постапување:

1. ПРЕПОРАКА :

Владата на Република Северна Македонија ги известува сите вработени во високото образование и научните установи, како и сите студенти ДОКОЛКУ во последниве 2 (две) недели патувале или живеат со некој којшто патувал во следниве земји/региони: регионите Ломбардија, Венето, Емилија-Ромања, Пиемонт во Италија, како и Кина, Хонг Конг, Иран, Јапонија, Маку, Филипини, Република Кореа, Сингапур, Тајван, потребно е наредните две недели (започнувајќи од утре – 27.02.2020 година) да бидат ослободени од работни обврски и настава и да не доаѓаат на работно место односно студентите кои патувале во овие региони или живеат со некој кој патувал во овие региони да бидат ослободени од настава.
Доколку има студенти кои патувале во наведените региони или живеат со некој кој патувал во овие региони, потребно е ВЕДНАШ да достават податоци на следнава адреса dekanat@flf.ukim.edu.mk

———————————————————————————————————————————————————————————————————
До сите студенти:
Се молат сите студенти да го почитуваат распоредот на часови кои се одржуваат во библиотеката. Оваа година библиотеката е максимално растеретена од часови и за сите потреби користете ги празните термини. Нив ги има доволно во текот на неделата за позајмување книги. Имајте почит кон колегите кои имаат час во библитеката и дозволете наставата да се одвива непречено без постојани влегувања.
Ви благодариме.