Испитна сесија – јануари/февруари 2020

Испитна сесија август/септември 2019

АК 1 (драма)

АК 1 (поезија)

АК 2 (драма)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4

АК 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска книжевност 1

Американски расказ 2 и Американска книжевност 2

Американска цивилизација

Британска цивилизација

Вовед во применета лингвистика

Деловна англиска комуникација и кореспонденција

Зборообразување на САЈ

Контрастивна анализа 1

Контрастивна анализа 2

Лексикологија 1 – прелиминарни

Лексикологија 1 – конечни

Лексикологија 2

Методика 1

Методика 2

Методика 3

Методика 4

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Преведување од македонски на англиски јазик и обратно 3 и 4

Преглед на теми во американската книжевност

Психолингвистика

САЈ 1 кај А. Наумоска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај А. Наумоска

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 5 кај М. Беќар

САЈ 6 кај М. Беќар

САЈ 7

САЈ 8

Семантика

Синтакса 1

Синтакса 1 (втор список)

Синтакса 2

Социолингвистика

Утопии и дистопии

Фонетика 1

Фонетика 2

Испитна сесија јуни 2019

АК 1 (драма)

AK 1 (поезија)

АК 2 (драма)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4

АК 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска книжевност 1

Американска книжевност 2

Aмерикански расказ 2

Американска цивилизација

Американска цивилизација – испит

Британска цивилизација

Вовед во применета лингвистика

Зборообразување на современ англиски јазик

Интеркултуролошка комуникација

Контрастивна анализа 1

Контрастивна анализа 2

Лексикологија 1

Лексикологија 2

Методика 1

Методика 2

Методика 3

Методика 4

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Преведување 1, 2, 4

Преглед на теми во американската книжевност

Психолингвистика

САЈ 1 кај А. Наумоска

САЈ 1 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај А. Наумоска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај И. Дуцкиноска

САЈ 3 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај Ивана Дуцкиноска

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 5 кај М. Беќар

САЈ 6 од колоквиуми

САЈ 6 кај М. Беќар – дел 2

САЈ 7

САЈ 8

Синтакса 1

Синтакса 1 – дополнителен список

Синтакса 2

Социолингвистика

Утопии и дистопии (антиутопии)

Фонетика 1

Фонетика 2

Испитна сесија јануари/февруари 2019

АК 1 (драма)

АК 1 (поезија)

АК 2 (драма)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4 – комплетни

AK 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска книжевност 1

Американска книжевност 2 и Американски расказ 2

Американска цивилизација

Британска цивилизција

Вовед во применета лингвистика

Граматички категории

Деловна англиска комуникација и кореспонденција

Еден американски автор

Зборообразување на САЈ

Контрастивна анализа 1

Контрастивна анализа 2

Лексикологија 1

Лексикологија 2

Методика 1

Методика 2

Методика 3

Методика 2 за студентите кои полагаа условно

Методика 4 – практика

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Преведување од англиски на македонски и обратно 1, 2, 3, 4

Психолингвистика – комплетни

САЈ 1 кај М. Лазаревска

САЈ 1 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 1 кај А. Наумоска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај И. Дуцкиноска

САЈ 3 – writing- гр 3

САЈ 3 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај М. Беќар

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 5-испит дел 1 – кај М.Беќар

САЈ 5 испит дел 2 – кај М.Беќар

САЈ 6 кај М. Беќар

САЈ 7

САЈ 8

Семантика

Синтакса 1 – ревидирани

Синтакса 2

Следење и оценување

Социолингвистика

Теорија на превод и толкување 1

Утопии дистопии

Фонетика 1

Фонетика 2

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР 2019

д-р Елени Бужаровска вторник

10.30-12.00

elenibuzarovska@t-home.mk

д-р Зоран Анчевски четврток

12.15-14.00

zanchevski@gmail.com

д-р Рајна Кошка вторник

14.00-15.00

arielle_mk@yahoo.com

д-р Емилија Георгиевска

 

emilija_geo@yahoo.com

д-р Мери Лазаревска вторник

12.30-13.30

mlazarevska@gmail.com

д-р Јованка Лазаревска-Станчевска вторник

11.00-12.00

jovanka@ukim.edu.mk

д-р Соња Витанова-Стрезова понеделник

12.10-13.10

sonjav.strezova@yahoo.co.uk

д-р Анжела Николовска

 

anzela12@gmail.com

д-р Анастазија Киркова среда

12.00-13.00

akirkova@flf.ukim.edu.mk

д-р Калина Малеска понеделник

13.45-14.45

kalina.maleska@flf.ukim.edu.mk

д-р Наташа Стојановска

 

n.stojanovska@flf.ukim.edu.mk

д-р Мира Беќар

 

m.bekar@flf.ukim.edu.mk

д-р Билјана Наумоска- Саракинска понеделник

10.30-11.30

biljananaumoska@yahoo.com

д-р Милан Дамјаноски понеделник

12.00-13.00

mdamjan@yahoo.com

д-р Зорица Трајкова четврток

12.00-13.00

trajkova_zorica@flf.ukim.edu.mk

д-р Елена Ончевска Агер среда

12.15-13.15

elena.oncevska@flf.ukim.edu.mk

д-р Румена Бужаровска

 

rumena.buzarovska@flf.ukim.edu.mk

д-р Анета Наумоска вторник

15.15-16.15

aneta.naum@flf.ukim.edu.mk

Каин Ким понеделник

13.40-14.40

kaikim0213@gmail.com

2 година

Документите се преземаат од менито Студенти – Дипломски труд

18.10.
До студентите од 4 година – наставна насока:
Распоредот за хоспитации (прво и второ набљудување) за групите В и Г можете да го најдете ТУКА.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————–
08.10.
Се известуваат студентите од Американски расказ 1 дека скрипта со материјали можат да најдат во Фотокопир Зоки во Мавровка.
————————————————————————————————————————————————————————————————
07.10.

До студентите од 2 година:

Се известуваат студентите дека наставата по предметот Фонетика 1 ќе започне на 21.10.2019 во редовните термини за предавање и вежби. Часовите ќе бидат дополнително одработени во договор со студентите.
———————————————————————————————————————————————————————————————————
До студентите од преведувачка насока:
На следниот  ЛИНК можете да најдете информации за пракса преку Ерамзус + програмата за преведувачи во Берлин.
——————————————————————————————————————————————————————————————————
До сите студенти:
Се молат сите студенти да го почитуваат распоредот на часови кои се одржуваат во библиотеката. Оваа година библиотеката е максимално растеретена од часови и за сите потреби користете ги празните термини. Нив ги има доволно во текот на неделата за позајмување книги. Имајте почит кон колегите кои имаат час во библитеката и дозволете наставата да се одвива непречено без постојани влегувања.
Ви благодариме.