1 година

3 година

4 година

Испитна сесија – август/септември 2019

 

КАТЕДРА ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ИСПИТНА СЕСИЈА АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2019

ПРВА ДЕКАДА АВГУСТ  (испити од НЕПАРНИ семестри): 26 авг. – 04 сеп. 2019

Предмети   Ден Час Прост.
I година
Современ англиски јазик 1 26.08. 08.00-11.00 A1
Граматика на САЈ – Морфологија 1

(д-р Ј. Лазаревска/

д-р А. Киркова)

04.09 08.00-11.00 А3
Англиска книжевност 1 и 2 (поезија) (д-р З. Анчевски) 30.08. 08.00-11.00 A3
Британска цивилизација (д-р Е. Георгиевска) 02.09. 10.00-12.00 П4
Утопии и дистопии (д-р К. Малеска) 03.09. 10.00-12.00 П4
II година
Современ англиски јазик 3 03.09. 08.30-12.00 А1
Граматика на САЈ – Фонетика 1 (д-р А. Киркова) 05.09. 08.00-10.00 А3
Англиска книжевност 3  (роман) (д-р С. Витанова) 04.09. 13.00-16.00 А3
Контрастивна анализа 1 (д-р М. Беќар) 29.08. 10.00-16.00
Теорија на преведување и толкување 1 (д-р М. Дамјаноски) 04.09. 11.00-13.00 библ.
Деловна англиска комуникација (д-р Б. Наумоска) 26.08. 08.00-10.00 A1
III година
Современ англиски јазик 5 29.08. 13.00-17.00 А3
Лексикологија 1 (д-р Ј. Лазаревска) 04.09 11.00-13.00 А3
Англиска книжевност 5 (поезија) (д-р З. Анчевски) 30.08. 08.00-11.00 А3
Психолингвистика (д-р З. Трајкова) 03.09. 10.00-12.00 А1
Методика на наст. по анг. ј. 1 – теорија (д-р А. Николовска) 05.09. 10.00-12.00 А3
Семантика (д-р Б. Наумоска) 26.08. 08.00-10.00 A1
Преведување од англ. на мак. јазик  и обратно 1 (д-р Р. Бужаровска) 02.09. 12.00-15.00 A1
Конференциско толкување 1 (Консекутивно толкување ) (д-р Е. Георгиевска) 04.09. 12.30 П4
Конференциско толкување 1 (Симултано толкување) (д-р М. Дамјаноски) 04.09. 12.00-13.00 Л4
IV година
Современ англиски јазик 7 (д-р Б. Наумоска) 26.08. 08.00-11.00 A1
Синтакса 1 (д-р Е. Бужаровска) 30.08. 11.00-13.00 А3
Англиска книжевност 7 (д-р Р. Кошка) 29.08. 10.00-13.00 А3
Методика на наст. по анг. ј. 3  – практика (д-р А. Николовска) 05.09. 10.00-12.00 А3
Вовед во прагматика 1 (д-р Е. Бужаровска) 30.08. 11.00-13.00 A3
Американска книжевност 1 (д-р Р. Бужаровска) 02.09. 12.00-14.00 A1
Преведување од англ. на мак. јазик и обратно 3 (д-р Р. Бужаровска) 02.09. 12.00-15.00 A1
Конференциско толкување 3 (Консекутивно толкување ) (д-р С. Витанова) 13.09. 13.30 кабинет
Конференциско толкување 3 (Симултано толкување) (д-р М. Дамјаноски) 04.09. 12.00-13.00 Л4

 

Испитот по Психологија во испитната сесија август/септември ќе се одржи на 29.08.2019 во 14.00ч во електронската лабораторија.

 

КАТЕДРА ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ИСПИТНА СЕСИЈА АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2019

ВТОРА ДЕКАДА – СЕПТЕМВРИ (испити од ПАРНИ семестри): 05 – 20 септември 2019

Предмети   Ден Час Прост.
I година
Современ англиски јазик 2 10.09. 08.00-11.00 А1
Граматика на САЈ – Морфологија 2

(д-р Ј. Лазаревска/

д-р А. Киркова)

11.09. 08.00-11.00 А3
Англиска книжевност 1 и 2 (драма) (д-р Р. Кошка) 06.09. 10.00-13.00 А3
Американска цивилизација (д-р Е. Бужаровска) 04.09. 16.00-18.00 А3
Преглед на теми во американската книжевност (д-р К. Малеска) 09.09. 10.00-12.00 П4
II година
Современ англиски јазик 4 10.09. 08.30-12.00 А2
Граматика на САЈ – Фонетика 2 (д-р А. Киркова) 12.09. 08.00-10.00 А3
Англиска книжевност 4 (поезија) (д-р З. Анчевски) 11.09. 13.00-16.00 А3
Контрастивна анализа 2 (д-р М. Беќар) 07.09. 09.00-11.00 A3
Американски расказ 2 (д-р Р. Бужаровска) 05.09. 12.00-14.00 A1
Теорија на преведување и толкување 2 (д-р М. Дамјаноски) 06.09. 11.00-13.00 библ.
Вовед во применета лингвистика (д-р М. Беќар) 13.09. 10.00-12.00 A3
Интеркултуролошка комуникација (д-р Е. Георгиевска) 04.09. 10.00-12.00 П4
III година
Современ англиски јазик 6 13.09. 10.00-14.00 A3
Лексикологија 2 (д-р Ј. Лазаревска) 11.09. 11.00-13.00 А3
Англиска книжевност 6 (роман) (д-р С. Витанова) 06.09. 13.00-15.00 А3
Социолингвистика (д-р З. Трајкова) 10.09. 10.00-12.00 А2
Зборообразување на САЈ (д-р Б. Наумоска) 10.09. 08.00-11.00 А1
Методика на наст. по анг. ј. 2 – теорија (д-р А. Николовска) 12.09. 10.00-12.00 А3
Преведување од англ. на мак. јазик  и обратно 2 (д-р Р. Бужаровска) 02.09. 12.00-15.00 A1
Конференциско толкување 2 (Консекутивно толкување ) (д-р Е. Георгиевска) 04.09. 12.30 П4
Конференциско толкување 2 (Симултано толкување) (д-р М. Дамјаноски) 06.09. 12.00-13.00 Л4
IV година
Современ англиски јазик 8 (д-р Б. Наумоска) 10.09. 08.00-11.00 А1
Синтакса 2 (д-р Е. Бужаровска) 04.09. 16.00-18.00 А3
Англиска книжевност 8 (д-р Р. Кошка) 06.09. 10.00-13.00 А3
Методика на наст. по анг. ј. 4  – практика (д-р А. Николовска) 12.09. 10.00-12.00 А3
Американска книжевност 2 (д-р Р. Бужаровска) 05.09. 12.00-14.00 A1
Преведување од англ. на мак. јазик и обратно 4 (д-р Р. Бужаровска) 02.09. 12.00-15.00 A1
Конференциско толкување 4 (Консекутивно толкување ) (д-р С. Витанова) 06.09. 13.30 А3

Конференциско толкување 4

(Симултано толкување)

(д-р М. Дамјаноски) 06.09. 12.00-13.00 Л4

Испитна сесија јуни 2019

АК 1 (драма)

AK 1 (поезија)

АК 2 (драма)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4

АК 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска книжевност 1

Американска книжевност 2

Aмерикански расказ 2

Американска цивилизација

Американска цивилизација – испит

Британска цивилизација

Вовед во применета лингвистика

Зборообразување на современ англиски јазик

Интеркултуролошка комуникација

Контрастивна анализа 1

Контрастивна анализа 2

Лексикологија 1

Лексикологија 2

Методика 1

Методика 2

Методика 3

Методика 4

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Преведување 1, 2, 4

Преглед на теми во американската книжевност

Психолингвистика

САЈ 1 кај А. Наумоска

САЈ 1 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај А. Наумоска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај И. Дуцкиноска

САЈ 3 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај Ивана Дуцкиноска

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 5 кај М. Беќар

САЈ 6 од колоквиуми

САЈ 6 кај М. Беќар – дел 2

САЈ 7

САЈ 8

Синтакса 1

Синтакса 1 – дополнителен список

Синтакса 2

Социолингвистика

Утопии и дистопии (антиутопии)

Фонетика 1

Фонетика 2

Испитна сесија јануари/февруари 2019

АК 1 (драма)

АК 1 (поезија)

АК 2 (драма)

АК 2 (поезија)

АК 3

АК 4 – комплетни

AK 5

АК 6

АК 7

АК 8

Американска книжевност 1

Американска книжевност 2 и Американски расказ 2

Американска цивилизација

Британска цивилизција

Вовед во применета лингвистика

Граматички категории

Деловна англиска комуникација и кореспонденција

Еден американски автор

Зборообразување на САЈ

Контрастивна анализа 1

Контрастивна анализа 2

Лексикологија 1

Лексикологија 2

Методика 1

Методика 2

Методика 3

Методика 2 за студентите кои полагаа условно

Методика 4 – практика

Морфологија 1

Морфологија 2

Прагматика

Преведување од англиски на македонски и обратно 1, 2, 3, 4

Психолингвистика – комплетни

САЈ 1 кај М. Лазаревска

САЈ 1 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 1 кај А. Наумоска

САЈ 2 кај М. Лазаревска

САЈ 2 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 3 кај З. Трајкова

САЈ 3 кај И. Дуцкиноска

САЈ 3 – writing- гр 3

САЈ 3 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 4 кај З. Трајкова

САЈ 4 кај М. Беќар

САЈ 4 кај Н. Стојановска-Илиевска

САЈ 5-испит дел 1 – кај М.Беќар

САЈ 5 испит дел 2 – кај М.Беќар

САЈ 6 кај М. Беќар

САЈ 7

САЈ 8

Семантика

Синтакса 1 – ревидирани

Синтакса 2

Следење и оценување

Социолингвистика

Теорија на превод и толкување 1

Утопии дистопии

Фонетика 1

Фонетика 2

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2019

д-р Елени Бужаровска вторник

10.30-12.00

elenibuzarovska@t-home.mk

д-р Зоран Анчевски среда

12.00-13.00

zanchevski@gmail.com

д-р Рајна Кошка понеделник

14.00-15.00

arielle_mk@yahoo.com

д-р Анжела Николовска петок

10.30-11.30

anzela12@gmail.com

д-р Јованка Лазаревска-Станчевска вторник

11.00-12.00

jovanka@ukim.edu.mk

д-р Соња Витанова-Стрезова вторник

12.30-13.30

sonjav.strezova@yahoo.co.uk

д-р Емилија Георгиевска среда

14.00-15.00

emilija_geo@yahoo.com

д-р Калина Малеска четврток

09.30-10.30

kalina.maleska@flf.ukim.edu.mk

д-р Анастазија Киркова среда

12.15-13.30

akirkova@flf.ukim.edu.mk

д-р Милан Дамјаноски четврток

13.30-14.30

mdamjan@yahoo.com

д-р Румена Бужаровска

 

rumena.buzarovska@flf.ukim.edu.mk

д-р Билјана Наумоска- Саракинска понеделник

10.30-11.30

biljananaumoska@yahoo.com

д-р Мира Беќар четврток

11.00-12.00

m.bekar@flf.ukim.edu.mk

д-р Наташа Стојановска-Илиевска

 

n.stojanovska@flf.ukim.edu.mk

д-р Елена Ончевска Агер отсуство
д-р Зорица Трајкова

понеделник

четврток

 

10.30-11.00

13.00-13.30

trajkova_zorica@flf.ukim.edu.mk

д-р Мери Лазаревска вторник

12.30-14.00

mlazarevska@gmail.com

Алиса Брејди среда

09.00-10.30

alyssambrady0@gmail.com

д-р Анета Наумоска среда

 

15.00-16.00

aneta.naum@flf.ukim.edu.mk

2 година

Документите се преземаат од менито Студенти – Дипломски труд

До студентите од наставна насока:
Ги известувам студентите дека резултатите од испитот по Психологија одржан на 12.06.2019 година беа уредно објавени на 14.06.2019 со термин за увид во тестовите и термин за внесување оценки во индекс (  објавени останаа се’ до 15.07.2019) на огласната табла пред мојот кабинет (бр. 26).
Воедно, информирам дека почнувајќи од 21. август достапна сум за консултации – електронски или на факултет.
Термини за консултации (кабинет бр. 26): 26.08.2019  од 11:30-12:30 и 02.09.2019 од 15:30-16:30 ч. Останатите термини за месец септември ќе бидат дополнително објавени на огласна табла.
Проф. д-р Билјана Блажевска Стоилковска
————————————————————————————————————————————————————–
До студентите од 2, 3 и 4 година:
Ве известуваме дека Конкурсот за мобилност на студенти и на наставници  преку програмата ЕРАЗМУС+ (летен семестар 2019/ 2020) е распишан. Рокот за аплицирање е најдоцна до 1 октомври. Поднесувањето на пријавите ќе биде во текот на месец септември 2019 година.
——————————————————————————————————————————————————————————-
До сите студенти:
Се молат сите студенти да го почитуваат распоредот на часови кои се одржуваат во библиотеката. Оваа година библиотеката е максимално растеретена од часови и за сите потреби користете ги празните термини. Нив ги има доволно во текот на неделата за позајмување книги. Имајте почит кон колегите кои имаат час во библитеката и дозволете наставата да се одвива непречено без постојани влегувања.
Ви благодариме.