Втор циклус – постдипломски студии: запишување семестар

Втор циклус – постдипломски студии: запишување семестар

I. Запишување летен семестар за студентите од акад. 2019/2020 г.

II. Запишување зимски и летен семестар за студентите од акад. 2018/2019 г.

Запишувањето на семестарот за студентите од втор циклус студии ќе се реализира во периодот од 17.2.2020 до 21.2.2020 г., со следниве документи:

Студенти од акад. 2018/2019 г.:
– Индекс
– Образец за упис на зимски и летен семестар за акад. 2019/20 г.
– Образец за заверка на семестарот

Студенти од акад. 2019/2020 г.:
– Индекс
– Образец за упис на летен семестар
– Уплата на рата

Студентите кои ги немаат подмирено трошоците за зимскиот семестар, треба да извршат уплата пред упис.

Во прилог се податоците од сметката на Филолошкиот факултет:
– Назив на примачот: Буџет на РМ-Филолошки факултет „Блаже Конески“ -Скопје
– Сметка: 100000000063095
– Износ: ххх денари
– Сметка на буџетски корисник-единка корисник: 1600104235 788 10
– Приходна шифра и програма: 723019 4


Почеток

12:00 AM

февруари 5, 2020

Крај

4:00 PM

февруари 21, 2020

Учесници на настанот