Втор циклус – постдипломски студии: испитна сесија и заверка на зимски семестар

1. ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР И ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЗИМСКИОТ ИСПИТЕН РОК

Заверката на зимскиот семестар и пријавувањето на испитите за зимскиот испитен рок за студентите запишани на втор циклус студии ќе се реализира во периодот од 20.1.2020 до 24.1.2020 г., со следниве документи:
– Индекс,
– Уплата на рата од ххх денари на сметката на Филолошкиот факултет,
– Лист за заверување на семестар,
– Пријава за испит.
Назив на примачот: Буџет на РМ-Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Сметка: 100000000063095
Износ: ххх денари
Сметка на буџетски корисник-единка корисник: 1600104235 788 10
Приходна шифра и програма: 723019 41

2. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ВО ЗИМСКИОТ ИСПИТЕН РОК
од 27.1.2020 до 14.2.2020 г.

Пред да ги достави обрасците за пријавување на испитите студентот е должен истите да ги пријави во iKnow.

Почеток

12:00 AM

јануари 10, 2020

Крај

12:00 AM

јануари 24, 2020

Учесници на настанот