Измени во терминот за третата сесија од Работниот календар

Трета испитна сесија:

27 август – 27 септември 2018

Почеток

12:00 AM

јуни 8, 2018

Крај

11:00 PM

јуни 8, 2018

Адреса

бул. Гоце Делчев 9а, Скопје, Македонија

Учесници на настанот