Измени во третата испитна сесија од Работниот календар

Трета испитна сесија:

27 август – 27 септември 2018

Почеток

12:00 AM

јуни 8, 2018

Крај

12:00 AM

јуни 8, 2018

Учесници на настанот