ИНТЕРЕН КОНКУРС за доделување 5 (пет) стипендии од Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на редовни студенти на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје

ИНТЕРЕН КОНКУРС

за доделување 5 (пет) стипендии од Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на редовни студенти на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје

Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје доделува 5 (пет) стипендии на студенти запишани на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Информации на Интерен конкурс за доделување 5 (пет) стипендии од Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при УКИМ

Пријавите, со потребната документација, се поднесуваат до 27.5.2019 г.

Прелиминарната ранг-листа ќе биде објавена на 5.6.2019 г.

Потребни документи:

Пријава (Образец бр. 1)

Изјава од кандидатот дека не е корисник на друга стипендија (Образец бр. 2)

Изјава од кандидатот за вистинитоста на доставените документи и податоци (Образец бр. 3)

Изјава за согласност за обработка и користење на личните податоци на кандидатот и неговото потесно семејство (Образец бр. 4)

Изјава за бројност на членови во потесно семејство на кандидатот (Образец бр. 5)

Почеток

12:00 AM

мај 8, 2019

Крај

11:00 PM

мај 8, 2019

Учесници на настанот