КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2019/2020 година

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2019/2020 година

www.upisi.ukim.mk

 

Слободни места на втор циклус студии во прв уписен рок во уч. 2019/2020 г.

Студиски програми број на студенти траење во семестри цена на студирање (во евра)
  280 2 1500
Македонски јазик 30    
Македонска книжевност 10    
Научна област: наука за јазик на јазичните групи 105    
– англиски јазик 15
– германски јазик 10
– романистика (италијански и француски јазик) 40
– славистика 10
– турски јазик 15
– албански јазик 15
Научна област: наука за книжевност и културолошки студии 135    
– англиска книжевност и културолошки студии 15
– германска книжевност и културолошки студии 10
– романистика (француска и италијанска книжевност) и културолошки студии 20
– славистика и културолошки студии 10
– општа и компаративна книжевност и културолошки студии 50
– албанска книжевност и културолошки студии 15
– турска книжевност и културолошки студии 15

 

Рокови за пријавување и запишување:

Прв рок Втор рок*
Пријавување на кандидатите 10 септември – 25 октомври 2019 8 јануари – 2 март 2020
Запишување на кандидатите 28 – 30 октомври 2019 3 – 5 март 2020

*Втор уписен рок ќе се спроведе на единиците, односно на студиските програми за кои не се пополнети конкурсните квоти и на кои постојат услови за отпочнување и изведување на наставата во летниот семестар.

По реализацијата на првиот уписен рок, за непополнетите места на единиците, односно студиските програми, Универзитетот, на својата интернет страница, ќе објави број на слободни места за запишување во вториот уписен рок во учебната 2019/2020 година.

Почеток

12:00 AM

август 29, 2019

Крај

4:00 PM

октомври 25, 2019

Учесници на настанот