Курс по корејски јазик за сите заинтересирани

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје организира курс по корејски јазик (почетен степен: Beginner 1, Beginner2 , и група за TOPIK ) за сите заинтересирани.
*Оние што имаат основно знаење за корејски јазик – почетен степен- Beginner 2
*За групата за TOPIK 1

Покрај изучување на јазикот, кандидатите ќе имаат можност да се запознаат со корејската култура и цивилизација и со корејската кујна.
На крајот на курсот се даваат сертификати од ФЛФ.
Наставата ќе се одвива со посредство на македонскиот јазик, а ќе ја одржува проф. Петра Канг, лектор од Кореја.

ПРВА СРЕДБА (ОРИЕНТАЦИЈА): Во 12:00 ч. на 28 септември 2019 г. (сабота)/ АМФИТЕАТАР 1
ПОЧЕТОК НА КУРСОТ: 5 ОКТОМВРИ 2019 г. (сабота)

ВРЕМЕТРАЊЕ НА КУРСОТ: 10 ПРЕДАВАЊА x 120 минути

ПЕРИОД: 5 октомври – 7 декември (3 месеци/ *термините ќе се договараат на првата средба.
ПЛУС : Ќе има Забавен ден со корејска кујна и корејска традиционална игра!
НАСТАВНИК: Проф. Петра Канг (071 257 148; mkpetrakang70@gmail.com)

ЦЕНА: 6.000 денари

РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ: 28 септември 2019 г.
Заб.: Заинтересираните кандидати да достават свои податоци (име, презиме, контакт-телефон) и копија од уплатницата на првата средба (во 12:00 ч. 28 септември 2019 г./ сабота)

АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ: mkpetrakang70@gmail.com

ЖИРО-СМЕТКА:
Назив на примачот: Буџет на РМ – ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ„БЛАЖЕ КОНЕСКИ“
Банка на примачот: НБРМ
Сметка: 100000000063095
Сметка на буџетски корисник: 1600104235 788 10
Приходна шифра: 723012 Програма 41
Цел на дознака: за курс по корејски јазик

Повеќе информации на: https://www.facebook.com/events/1417814058392836/

Почеток

12:00 AM

септември 6, 2019

Крај

12:00 PM

септември 28, 2019

Учесници на настанот