Славистички собир

Имаме чест да Ве поканиме на Меѓународниот славистички собир што ќе се одржи на 15 и 16.06.2017 г. во просториите на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Организатори на Собирот се Катедрата за славистика, Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици и Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности.

Програма

Почеток

12:00 AM

јуни 15, 2017

Крај

12:00 AM

јуни 16, 2017

Учесници на настанот