Современа филологија – Journal of Contemporary Philology

Почитувани колеги,
Ве известуваме дека досегашните броеви од меѓународното електронско списание на Филолошкиот факултет Современа филологија (Journal of Contemporary Philology) се достапни нa https://journals.ukim.mk/index.php/jcp

Рокот за испраќање текстови за следниот, јунски број е 1.2.2020. Трудот треба да е напишан/технички обработен според инструкциите во техничкото упатство за автори (во прилог). Трудот се испраќа на sovremena.filologija@flf.ukim.edu.mk

Ве молиме да ја споделите оваа информација до сите колеги кои се заинтересирани да ги публикуваат своите научни истражувања во Современа филологија.

Со почит,
Редакцијата на Современа филологија

Прилози:

Техничко упатство за авторите

Авторска изјава

Authorial statement

Почеток

12:00 AM

ноември 20, 2019

Крај

11:00 PM

февруари 1, 2020

Учесници на настанот