ПРВ УПИСЕН РОК во уч. 2019/2020 г.


www.upisi.ukim.mk


КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2019/2020 година


Потребни документи за пријавување на нови студенти во уч. 2019/2020 г.


Информации за студиските групи Германски јазик и Преведување и толкување, на кои се врши проверка на знаења и умеења


Информации за подготвителна настава за Германски јазик и Преведување и толкување за уч. 2019/2020 г.


Слободни места во прв уписен рок на прв циклус студии за уч. 2019/2020 г.

  Редовни (кои се финансираат од Буџетот на РСМ) Износ на партиципација (во евра) Редовни со школарина Износ на школарина (во евра) Вонредни Износ на школарина за вонредни студенти (во евра) Вкупен број на студенти
Филолошки факултет „Блаже Конески“ (бул. „Гоце Делчев“ бр. 9А) (8 семестри) 530 200 415 400 130 400 1075
Македонски јазик и јужнословенски јазици 40 30 10 80
– македонски јазик 40 30 10 80
Македонска книжевност и јужнословенски книжевности 40 30 10 80
Албански јазик и книжевност 55 55 5 115
– наставна насока 25 25 5 55
– преведување и толкување – немајчин 15 15 30
– преведување и толкување – мајчин 15 15 30
Турски јазик и книжевност 50 20 20 90
– турски јазик и книжевност – мајчин 25 10 10 45
– турски јазик и книжевност – немајчин 25 10 10 45
Романски јазици и книжевности 80 40 20 140
– француски јазик- наставна и преведувачка/толкувачка насока (со можност за почетно ниво) 40 20 10 70
– двопредметна по француски јазик и книжевност со романски јазик и книжевност – филолошка насока 20 10 5 35
– романски јазик и книжевност – филолошка насока 20 10 5 35
Славистика 45 20 20 85
– руски јазик (почетно ниво) 25 10 10 45
– полски јазик (почетно ниво) 10 5 5 20
– чешки јазик (почетно ниво) 10 5 5 20
Германски јазик и книжевност (со проверка на знаења и умеења) 30 30 15 75
Англиски јазик и книжевност 55 55 10 120
Општа и компаративна книжевност 30 30 10 70
Преведување и толкување (со проверка на знаења и умеења) 80 80 160

–  англиски јазик/француски јазик

–  англиски јазик/германски јазик

30 30 60

–  француски јазик/англиски јазик

–  француски јазик/германски јазик

20 20 40

–  германски јазик/англиски јазик

–  германски јазик/француски јазик

30 30 60
Италијански јазик и книжевност 25 25 10 60

 


Рокови за пријавување, проверка на знаења и умеења и запишување

  1. Рокови за кандидатите кои се рангираат само според успехот од средното образование

 

прв рок втор рок трет рок
Пријавување на кандидатите 29 и 30.8.2019 12 и 13.9.2019 25.9.2019
Објавување резултати од успехот од средно образование (прелиминарна ранг-листа) 3.9. 2019 16.9.2019 26.9.2019
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) 6.9. 2019 20.9.2019 27.9.2019
Запишување на кандидатите 11.9. 2019 24.9.2019 30.9.2019

 

  1. Рокови за кандидатите кои се рангираат според успехот од средното образование и според проверката на знаења и умеења

 

прв рок втор рок трет рок
Пријавување на кандидатите 29 и 30.8.2019 12 и 13.9.2019 25.9.2019
Проверка на знаења и умеења 2.9. 2019 16.9.2019 26.9.2019
Објавување прелиминарна ранг- листа со резултати од проверката на знаењата и умеењата и успехот од средно образование 7.9. 2019 20.9.2019 26.9.2019
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) 10.9. 2019 23.9.2019 27.9.2019
Запишување на кандидатите 11.9. 2019 24.9.2019 30.9.2019

 


Архива:

www.upisi.ukim.mk


КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година


Втор уписен рок во уч. 2018/2019 г.

Во вториот уписен рок на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во прва година на прв циклус студии, во учебната 2018/2019 година може да се запишат следниов број студенти:

 

ФАКУЛТЕТ

– СТУДИСКИ ПРОГРАМИ –

Редовни во државна квота (со 200€) Редовни со кофинансирање (со 400€) Вонредни (со 400€) Со еден родител во државна квота Со еден родител во кофинансирање
Филолошки факултет „Блаже Конески“ (бул. „Гоце Делчев“ бр. 9А) (8 семестри)      
§ македонски јазик и јужнословенски јазици
– македонски јазик (со проверка на знаења и умеења) 35 30 10 / /
– словенечки јазик 13 10 5 1 /
§ македонска книжевност и јужнословенски книжевности 28 30 9 1 1
§ албански јазик и книжевност
– наставна насока / 15 5 1 1
– преведување и толкување – немајчин 11 15 / / /
– преведување и толкување – мајчин 7 15 / / /
§ турски јазик и книжевност
– турски јазик и книжевност – мајчин 18 10 10 1 /
– турски јазик и книжевност – немајчин 19 10 10 / /
§ романски јазици и книжевности
– француски јазик- наставна и преведувачка/толкувачка насока (со можност за почетно ниво) 26 20 10 1 1
– романски јазик 18 10 5 1 /
– шпански јазик 11 10 4 1 /
§ славистика
– руски јазик (почетно ниво) 29 15 10 1 /
– чешки јазик (почетно ниво) 7 5 5 / /
§ германски јазик и книжевност (со проверка на знаења и умеења) 10 30 13 1 1
§ англиски јазик и книжевност / 4 5 / /
§ општа и компаративна  книжевност 25 30 9 1 /
§ преведување и толкување (со проверка на знаења и умеења)

англиски јазик/француски јазик

англиски јазик/германски јазик

4 30 / / 1

француски јазик/англиски јазик

француски јазик/германски јазик

18 20 / 1 1

германски јазик/англиски јазик

германски јазик/француски јазик

12 20 / 1 1
§ италијански јазик и книжевност 14 30 10 / 1

 

Рокови за пријавување, проверка на знаења и умеења и запишување

1. Рокови за кандидатите кои се рангираат само според успехот од средното образование

прв рок втор рок трет рок
Пријавување на кандидатите 30 и 31.8.2018 13 и 14.9.2018 24.9.2018
Објавување резултати од ус­пе­хот од средно образование (прелиминарна ранг-листа) 4.9.2018 17.9.2018  
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) 6.9.2018 19.9.2018  
Запишување на кандидатите 7 и 10.9.2018 21.9.2018 28.9.2018

 

2. Рокови за кандидатите кои се рангираат според успехот од средното образование и според проверката на знаења и умеења

прв рок втор рок трет рок
Пријавување на кандидатите 30 и 31.8.2018 13 и 14.9.2018 25.9.2018
Проверка на знаења и умеења 1.9.2018 17.9.2018  
Објавување прелиминарна ранг-листа со резултати од провер­ка­та на знаењата и умеењата и ус­пе­хот од средно образование 5.9.2018 20.9.2018  
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) 7.9.2018 21.9.2018  
Запишување на кандидатите 10.9.2018 24.9.2018 1.10.2018

Приговори на прелиминарната ранг-листа

Кандидатите имаат право на приговор само на техничките пропусти/грешки направени при пресметувањето на бодовите. Рок за приговори на прелиминарната ранг-листа: вторник, 18.9.2018 до 12:00 ч. во архивата на Факултетот.

www.upisi.ukim.mk


КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година


Прв уписен рок во уч. 2018/2019 г.

На Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во прва година на прв циклус студии, во учебната 2018/2019 година може да се запишат следниов број студенти:

ФАКУЛТЕТ

– СТУДИСКИ ПРОГРАМИ –

Редовни во државна квота (со 200€) Редовни со кофинансирање (со 400€) Вонредни (со 400€) Со еден родител во државна квота Со еден родител во кофинансирање
Филолошки факултет „Блаже Конески“ (бул. „Гоце Делчев“ бр. 9А) (8 семестри) 540 415 130
Македонски јазик и јужнословенски јазици 55 30 15
– Македонски јазик (со проверка на знаења и умеења) 40 30 10 1 1
– Словенечки јазик 15 10 5 1 /
Македонска книжевност и јужнословенски книжевности 40 30 10 1 1
Албански јазик и книжевност 55 55 5
– Наставна насока 25 25 5 1 1
– Преведување и толкување – немајчин 15 15 / /
– Преведување и толкување – мајчин 15 15 / /
Турски јазик и книжевност 50 20 20
– Турски јазик и книжевност – мајчин 25 10 10 1 /
– Турски јазик и книжевност – немајчин 25 10 10 1 /
Романски јазици и книжевности 80 40 20
– Француски јазик- наставна и преведувачка/толкувачка насока (со можност за почетно ниво) 40 20 10 1 1
– Романски јазик 20 10 5 1 /
– Шпански јазик 20 10 5 1 /
Славистика 40 20 15
– Руски јазик (почетно ниво) 30 15 10 1 /
– Чешки јазик (почетно ниво) 10 5 5 / /
Германски јазик и книжевност (со проверка на знаења и умеења) 30 30 15 1 1
Англиски јазик и книжевност 60 50 10 2 2
Општа и компаративна  книжевност 30 30 10 1 /
Преведување и толкување (со проверка на знаења и умеења) 70 70

англиски јазик/француски јазик

англиски јазик/германски јазик

30 30 1 1

француски јазик/англиски јазик

француски јазик/германски јазик

20 20 1 1

германски јазик/англиски јазик

германски јазик/француски јазик

20 20 1 1
Италијански јазик и книжевност 30 30 10 1 1

Рокови за пријавување, проверка на знаења и умеења и запишување

1. Рокови за кандидатите кои се рангираат само според успехот од средното образование

прв рок втор рок трет рок
Пријавување на кандидатите 30 и 31.8.2018 13 и 14.9.2018 24.9.2018
Објавување резултати од ус­пе­хот од средно образование (прелиминарна ранг-листа) 4.9.2018 17.9.2018  
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) 6.9.2018 19.9.2018  
Запишување на кандидатите 7 и 10.9.2018 21.9.2018 28.9.2018

 

2. Рокови за кандидатите кои се рангираат според успехот од средното образование и според проверката на знаења и умеења

прв рок втор рок трет рок
Пријавување на кандидатите 30 и 31.8.2018 13 и 14.9.2018 25.9.2018
Проверка на знаења и умеења 1.9.2018 17.9.2018  
Објавување прелиминарна ранг-листа со резултати од провер­ка­та на знаењата и умеењата и ус­пе­хот од средно образование 5.9.2018 20.9.2018  
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа) 7.9.2018 21.9.2018  
Запишување на кандидатите 10.9.2018 24.9.2018 1.10.2018

Приговори на прелиминарната ранг-листа

Кандидатите имаат право на приговор само на техничките пропусти/грешки направени при пресметувањето на бодовите. Рок за приговори на прелиминарната ранг-листа: среда, 5.9.2018 до 10:00 ч. во архивата на Факултетот.

Кликнете на документите подолу за да ги преземете во PDF верзија.

Правила за студии