• Македонски јазик и книжевност – наставна насока

  • Словенечки јазик и книжевност – преведувачка насока

  • Хрватски јазик и книжевност – преведувачка насока

  • Словенечки и хрватски јазик / хрватски и словенечки јазик – преведувачка насока

  • Словенечки јазик и книжевност – студии под Б

demo_image

Људмил Спасов

Редовен професор
demo_image

Димитар Пандев

Редовен професор
demo_image

Емилија Црвенковска

Редовен професор
demo_image

Катерина Велјановска

Редовен професор
demo_image

Томислав Треневски

Редовен професор
demo_image

Славица Велева

Редовен професор
demo_image

Лидија Аризанковска

Редовен професор
demo_image

Симон Саздов

Редовен професор
demo_image

Марјан Марковиќ

Редовен професор
demo_image

Искра Пановска-Димкова

Редовен професор