demo_image

Весна Стојановска

Секретар

Весна Стојановска e секретар на Филолошкиот Факултет Блаже Конески – Скопје.

Други членови