demo_image

Елисавета Поповска

Редовен професор
e-mail: elisapopovska@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет: 32 40 445
Термини за консултации: понеделник  од 13.00 до 14.30 часот

 

Настава на додипломски студии: Преглед на француската книжевност – историја и периодизација

Француска поезија 19 и 20 век

Француска книжевност на Среден век и Ренесанса

Француски роман 20 век

Француски театар 20 век

Француска култура и цивилизација

Франкофонски култури

Настава на постдипломски студии: Феноменот на патувањето во делата на Маргерит Јурсенар
Настава на докторски студии: Автофикцијата во современата француска литература

Преземете ја биографијата

Други членови