demo_image

Ајтен Ќамили

Вонреден професор
e-mail:  
Телефонски бр. кабинет: 32 40 410
Термини за консултации:  

 

Настава на додипломски студии: Историја на албанскиот јазик 1, 2

Правопис и правоговор на албанскиот јазик

Албанска лингвистика 1, 2

Граматика на албанскиот јазик 1, 2

Социолингвистика (изборен предмет)

Ономастика (изборен предмет)

Преведување од албански на македонски јазик 1

Преведување од македонски на албански јазик 1

Настава на постдипломски студии:  
Настава на докторски студии: Историски развој на албанскиот јазик

Преземете ја биографијата.

Други членови