Sarzoska

Александра Саржоска

Редовен професор

+ 389 2 3240 413

asarzoska@gmail.com

 На првиот  циклус студии ги води  следните предмети:

-Морфологија на современиот италијански јазик , Лексикологија на италијанскиот јазик и Социолингвистика на италијанскиот јазик  (Задолжителни)

Историја на италијанскиот јазик  и Италијанскиот јазик во средствата за масовна комуникација (Изборни)

 

 На вториот  циклус студии го води предметот: Стратификација на современиот  италијански јазик

 На третиот  циклус студии го води предметот: Функционалните стилови во италијанскиот јазик од аспект на зборообразувањетo

 

Преземете ја биографијата

Други членови