Gjurcinova

Анастасија Ѓурчинова

Редовен професор

+ 389 2 3240 414

 

На додипломските студии ги предава следните курсеви:
– Почетоците на италијанската книжевност и класиците на 14 век
– Италијанската книжевност на хуманизам и ренесанса
– Италијанската поезија на 20 век
– Италијанскиот роман на 20 век
– Италијанската драма и театар на 20 век
– Италијанската книжевна критика
– Монографски курс – Итало Калвино

На постдипломските студии (наука за книжевност) го предава следниот курс:
– Lector in fabula: книжевната рецепција кај Еко и Калвино

На докторски студии (наука за книжевност) го предава следниот курс:
– Италијанскиот постмодерен роман

 

Преземете ја биографијата

Други членови