AngelinaBanovic-FOTO

Ангелина Бановиќ-Марковска

Редовен професор
e-mail: ana-ban@t.mk
Телефонски бр. кабинет: 02 / 32 40 431
Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии: Современи јужнословенски книжевности  1

Современи јужнословенски книжевности  2

Јужнословенски книжевности  15-18 век

Вовед во имагологијата (слободен изборен)

Аспекти на другоста (слободен изборен)

Нова бугарска книжевност (изборен)

Настава на постдипломски студии: Историографската метафикција во македонската современа книжевност
Настава на докторски студии: Македонска современа книжевност (Модели на автобиографска и дневничка проза во современата македонска книжевност)

Дијалогизмот, интертекстуалноста и македонската постмодерна проза

Постколонијалниот дискурс и постколонијалната критика во македонската книжевност и култура

Превземи биографија

 

Други членови