demo_image

Анжела Николовска

Редовен професор
e-mail:  anzela12@gmail.com
Телефонски бр. кабинет:  (02) 32 40 432
Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Методика на наставата по англиски јазик теорија 1 и 2

Методика на наставата по англиски јазик практика 3 и 4

Настава на постдипломски студии:

 Оценувањето и самооценувањето во наставата по  англиски  јазик како странски;

Усвојување на англискиот јазик како странски

Настава на докторски студии:  Усвојување на англискиот јазик како странски

Преземете ја биографијата

Други членови