demo_image

Елени Бужаровска

Редовен професор
e-mail:  elenibuzarovska@t.mk
Телефонски бр. кабинет:  (02) 32 40453
Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Граматика на современиот англиски јазик – Синтакса 1

Граматика на современиот англиски јазик Синтакса 2

Американска цивилизација

Вовед во прагматика

Настава на постдипломски студии:

Прагматика и анализа на дискурсот

Методологија на контрастивни проучувања

Синтакса и синтаксички категории

Техники на научна работа

Настава на докторски студии:

Општа методологија на науките

Анализа на дискурсот

Граматикализација и јазичната промена

Преземете ја биографијата

Други членови